7 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

7 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BUHRAN-I NÜZZAR Bulgaristan reis-i nüzzarı Raçupetrof'la Rusya'nın yeni Sofya konsolosu Şitegolof arasında tehaddüs eeden ihtilafdan, Raçupetrof'un Maryanbad'da prens hazretleri nezdine çağrılub kabineden isti'fa eylediği şayiat-ı devrana başladığından beri münasebat-ı hariciyede olduğu gibi Bulgaristan dahilinde de gift ü gu, heyecan devam ediyor. Hatta birkaç gündenberi Sofya'da buhran-ı nüzzar olduğunu Bulgar telgrafları haber veriyor. Bu def'a "İndepandans Bilij" gazetesinin bir telgrafında gördük ki Bulgaristan'da kabine değişmese bile tebeddül-ü nüzzar ihtimali galibdir. Alel-husus Gospodin Raçupetrof'un isti'fası te'tiddedir. İndependans Bilij Raçupetrof'un isti'fası muhakkak olduğunu ve yerine reis-i nüzzar Dahiliye Nazırı Gospodin Yetkof'un geleceğini, hariciye nezaretine de İstanbul Bulgaristan maslahatgüzarlığından isti'fasını veren Naçoviç Efendinin tayin olunacağını yazıyor. Gospodin Raçupetrof'un isti'fasına sebeb olarak yalnız Rusya konsolosu ile tahaddüs eden ihtilaf gösterilmiyor. Bulgaristan politikasının en mühim vezaifini haiz olan İstanbul politika memuru Naçoviç Efendinin Raçupetrof reis-i idarede bulunduğu müddetçe ifayı vazifeye hüsn-ü suretle muktedir olamayacağını iddi'a eylemesinde haml edenler var, ki bu da pek istib'ad edilemez. Diğer yandan Bulgaristan'ın Petersburg politika memuru doktor İstançof'un da bu günlerde Sofya'ya gelmesine intizar olunuyor ki bunun içün bazı mevsuk el-kelam Bulgar gazeteleri, İstançof'un Sofya'ya muvasalaltı hükümran olan buhran-ı nüzzara hitam verecekdir deniliyor. Hatta bunu müte'akib doktor İstançof'un İstanbul'a Naçoviç Efendi yerine ve Gospodin Raçupetrof'un da Petersburg politika memurluğuna gitmesi ihtimalini dermeyan ediyorlar. Bize kalırsa prens hazretlerinin Sofya'ya avdetinde her halde yeni bir icraat, bir tebeddül, bir şey olacak gibi gözüküyorsa da ne olacağını şimdeden kimse kestiremez. Bizce, Müslümanlarca Bulgaristan'ın kanun-u medeniyet ve insaniyete, kanun-u adl ve hürriyete imtisalen idaresini, hükümet-i seniye ile münasebat-ı dostanesini kim te'min edebilecekse onların hüküm ve nüfuzunu gözlemek en milli; en insani emeldir. ----oOo---- RUMLARIN İFTİRASI Bu sername ile bu hafta Filibe'de intişar eden Ermenice "Razimik"gazetesinde okuduğumuz bir makale-i reddiyeye göre Atina gazeteleri ve hatta Tanin Atina muhbiri, Bulgaristan'da Rumlar aleyhinde vakı' olan hücumlarda Ermeniler dahi bulunmuşlar diye yazmışlar. Razimik gazetesi bunu tekziben diyor ki [Ermenilere isnad edilen böyle bir feziha sırf iftiradır. Ermenilerin

Bu sayıdan diğer sayfalar: