7 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

7 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SULTAN HAMİD'İN SIHHATİ ve DÜVEL-İ MUAZZAMA Edilen tedavinin fevkal'adeliğine rağmen Sultan Hamid'in sıhhati kat'iyen iyi denecek bir halde eğildir. Muttasıl bayılıyor ve teneffüs-ü za'i(?) ile yaşıyor. Sultan Hamid'in sıhhatinden, hayatından ümit kalmadığına en mühim delil Avrupa devletlerinin gelecek padişahın kim olacağı ve onun meslek-i siyasiyesi hakkında muhaberat-ı siyasiyeye başlamışlardır. Sultan Hamid hastalığının ümitsizliği şayi' olmasını kat'iyen arzu etmediği içün bu sene cülus şenliğinin her seneden ziyade yapılmasını ve mesarif-i zaideden dirığ edilmemesini irade etmiştir. ----oOo---- DAHİLI Viyana'dan çekilen bir telgrafname me'line nazaran reis-i nüzzar Raçupetrof Efendi şark sür'at katarı ile Sofya'ya müteveccihen hareket etmiştir. Ötedenberi rivayet olunan buhran-ı nüzzarın Raçupetrof'un avdetiyle ne hal ve ne renge gireceği suret-i kat'iyede anlaşılamazsa bile mumi ileyhin hal ve hareketinden ileride ne olacağı biraz istidlal olunabilir. Prens hazretlerinin muavediyle ise fırak-ı muhalifenin bu babdaki velvelesinin, ne derece haiz-i ehemmiyet olduğu hakkıyla tezahür edecekdir. * * * İstanbulu[..] müruc-u efkarı olan "Nüvek"(?) gazetesinin yazdığına göre Bulgaristan'ın Petersburg tüccar vekili doktor Şitaglof ile Rusya hariciye Nazırı beyninde teati edilen muhaberat-ı resmiyeye bakılınca Bulgaristan'ın reis-i nüzzarı Raçupetrof ile Rusya'nın Sofya konsolosu Şitaglof arasında ahiran zühur eden ihtilaf-ı efkarda Şitaglof'un haklı olduğu tebeyyün ediyor. Bu hal zaten iki hükümet arasında te'lif beyn ve i'ade-i münasebat edilmek içün Bulgaristan tarafından Rusya'ya verilen tarziyeden de anlaşılmış idi. Heryerde olduğu gibi buradada "elhükmü limen galebe" kaidesinde icra-yı hüküm ve tesir eylemiştir. "Nüvek" gazetesinin bu neşriyatından muğber olan Veçernapuşte gazetesi şu yolda beyan mütala'a ediyor: Rus konsolosu Şitaglof'un bidayet-i tayininde Rus hükümeti beyn-ed devle cari olan münasebat ve kavaid-i devle ri'ayet etmeyüb Bulgaristan'ın rızasını istihsal eylememiş idi. Rusya hükümetinin hukuk-u şiknane olan bu harekatı Bulgaristan hükümetinin haysiyet-i ma'neviyesine şiddetli bir darbe olduğundan bundan müteessir olması lazımgelen hükümet-i hazıra menafi'-i milliyemizi müdafa'aa edeceği yerde başka bir yola saparak müraiyane bir takım neşriyat ve beyanatda bulunmasıyla hukuk-u milliyemizin ayaklar altına alınmasına vesile olmuştur. İ'LAN Matba'amızda her nev'i risaleler tüccar faturaları, kartvizitler, ilanlar ehven fiyatla ve kemal-i nefasetle basılır. * * * Mu'allim ve yahut katib arayanların dikkatine! Mekatib-i rüşdiyelerde okunan bilcümle ulum ve fununu tedrise muktedir Bulgarca Fransızca yazar ve konuşur müdür, mu'allim, muhakeme-i şer'iyyede mütercim ve ticarethanelerinde bir katib ihtiyacı olan zevatın idarehanemize lütfen müraca'atları ilan olunur. * * * * * Kitabcı Şerafeddin Şehidüddin Rusya'da Ornoburuğ'da bulunan bu kütübhanede memalik-i islamiyede intişar eden bilcümle ceraid-i islamiye ve kütüb-ü mütenevvi'a ve tekavim-i meşhura bulunmakdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: