7 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

7 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MUHAREBE HAZIRLIĞI 23 Ağustos, İstanbul: Bu günlerde Mukri köyünde bulunan barut ve fişenk fabrikası geceli gündüzlü işlemekdedir. Makam-ı seraskeri tarafından verilen emir üzerine Edirne'ye mühimmat-ı harbiye la-yenkatı' irsal olunmakdadır. Şimdiye kadar sekiz yüzü mütecaviz top bargiri gönderilmiştir. && Geçen hafta makam-ı seraskeri üçüncü ordu kumandanlığına verdiği bir emirname-i telgrafiyede Bulgar hududunda cum'a-i bala Verasluğa geden sevk-ül ceyş yollarının ta'mirat ve termimatına ihtimam edilmesi, bu yolların sahra toplarının mürurüne müsaid bir hale ifrağına himmet olunması te'kid olunmuş ve üçüncü ordu kumandanı bu emr-i mühimin ifasıçün üçüncü ordu erkan-ı harbiye reisi Ali Paşanın riyaseti tahtında bir askeri komisyonu o taraflara göndermiştir. * * * 22 Ağustos, Viyana: İstihbarata nazaran emir ve irade-i padişahi ile Marabanbad'da bulunan Necib Melhame Paşa İngiliz kralı Edvard hazretleri ile mülakat etmiştir. Esna-yı mülakatda zat-ı şahanenin itimat-ı tammını kazanan Necib Melhame, Bulgaristan'ın Türkiye'ye karşı tecavüzat-ı askeriyeye kıyam etmesine müsa'ade olunmayacağına zat-ı şahane namına te'minat vermiştir. Bura mahafili Necib Melhame'nin beyanat ve ifadatını nazar-ı itibara almakdadır. Çünkü Tunus'da icra etmiş olduğu desais ve rezaletden dolayı mahkumiyetle mukayyed olan ve o zaman hükümet-i Osmaniye tarafından Paris sefareti müsteşarlığına tayin edilmek istenen şu zatın Fransa hükümeti tarafından tayinine asla muvafakat olumadığı el'an unudulmamıştır. ----oOo---- MAKEDONYA HABERLERİ Bundan birkaç gün evvel Selanik vilayetine mulhak Karacaabad kazasında bir çete zuhuru hükümet tarafından duyulunca der'akab Çirnik'den süvari ve piyade müfreze-i askeriyeleri yetişüb çeteleri muhasaraya almıştır. Asker buraya geldiği zaman biri Rum, diğeri Bulgar iki çete görmüş ve cümlesini muhasara etmiştir. Muhasaradan sonra asker çetelerin kısm-ı küllisini mahv ettiği halde bir çoğu da firara muvafık olmuştur. Bunların firara muvaffakiyeti oralarda arazinin kayalık ve gayr-i muntazam bulunmasından imiş. ----oOo---- MAKEDONYA'NIN MUHTARİYETİ HAKKINDA Atina'da müteşekkil Makedonya komitesinin reisi doktor Yerveyanis ettiği telgrafnameyi "Tan" gazetesine keşide etmiştir. Avrupa matbuatının işaatına göre İngiltere'nin teklifi üzerine Karadağ prenslerinden Mirko Makedonya vali-i umumiliğine tayin olunacakmış. Biz, Makedonyalıların ahassı amali Makedonya'yı mader-i vatanımız olan Yunanistan'a ilhak etmek olduğundan ecnebi bir prensin mukaddes toprağa ayak basmasına asla muvafakat edemiyeceğimizi şededen beyan eyleriz. Yıldız Sarayının erkanı veliahd-ı saltanat Mehmed Reşad Efendi hazretlerinin vücüdunu mahva çalışıyorlarmış. Saray erkanı gelecek padişahın kanun-u esasi tarafdarı olduğundan korkuyorlar! Erkanı arasında Burhaneddin Efendinin saltanata getirilmesinde en ziyade ileri geden ve hap daima bu gibi rolleri oynalan Hülü paşazade Şami İzzet Paşadır. Almanya imparatorunun da bu meselede tarafdarlığı istişmam olunuyorsa da İngiltere ve Rusya buna kat'iyen muhalefet etmekdedir. İngiltere kralı Yedinci Edvard ile Almanya imparatoru Vilhem hazretleri son mülakatlarında buna dair ariz ve amik konuşmuşlar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: