7 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

7 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ermenilerin böyle bir feziha irtikabı içün Rumlarla zaten hiçbir münasebeti, ne dostluğu, ne de düşmanlığı yokdur. Olabilir ki Ermeni ismini yaşıyan bazı hissiz, beyinsiz kara suratlı bazı kimseler de bu esnada şurada burada görülmüştür. Fakat bir kaç cahilin beyinsizliğiyle bütün bir millet itham edilemez. Kendini biler Ermeniler bu gibi faci'alar karşısında lisan-ı halleriyle olsun teessüfhan oldular.] Razimik refik-i muhteremimizin reddiyesi muhakkakdır. Çünkü her yerde olduğu gibi Ermeni milleti Bulgaristan'da san'at ve ticaretde en ileri gettikleri içün bunu çekemeyen Rum tüccarlarının da şu arada bu zavallı milleti bu suretle lekelemek isteyecekleri pek tabii görülüyor. ----oOo----- TELGRAF HAVADİSİ 23 Ağustos, Petersburg: && Rusya başvekili Stolipen'in villasında yani köşkünde patlayan bombadan almış olduğu yaralar tesiriyle telgraf nezareti rüesay-ı memurininden prens İskaşovski vefat etmiştir. && Kafkasya'da Hapan'da büyük bir havf ve dehşet hükümfermadır. Bir kaç islam ve Ermeni köyü mahvolmuştur. Dirali Bey namında bir müslüman, müslüman ihtilalcilerin serkerdesi gibi katledilmiştir. && Şulaverden bildirdiğine göre Purçalu eyaleti sekenesinde de alel-husus müslüman ve Ermeniler arasında da buğz ve adavet, havf ve dehşet hükümfermadır. && Şusi kazasının kazakları yeni Bayezidin? askerleriyle birleşerek dağa tehassün eden müslümanları mahvetmiştir. && Kiyef'den varid bir telgrafa göre ceneral Çomikof karakolları kontrol etmek üzere istasyona gettiğinde bir kadın tarafından vurulmuştur. && Fransa'da Her Laken kasabasında Rusyalı bir kadın Rusya'nın sabık ministeri zannıyla diğer bir adamı yanlışlıkla vurmuştur. Kadın polis tarafından tevkif olunduğunda cebinden eski ministerin fotoğrafyası çıkmıştır. ----oOo---- RUS ZABİTLERİNİN VAHŞETİNDEN NÜMUNE Moskova'da ihtilalcileri te'dibe geden asker geçerken sokakda askeri seyr eden ahali arasında bir kadın ye'se gelerek:"Bu askerin gelişine, gururuna bakanın Port Arturdan geliyorlar diye bağıracağı gelmez mi" der. Bunu işeden Rus zabitleri kadını yakalayub kışlaya götürürler. Kadını bir ahıra atarlar. Orada bütün asker tarafından ırz ve namusu paymal edilmesini emrederler. Askerler zabitlerinin bu emrine itaat etmez. Bunun üzerine zabitler verdikleri bu emri bizzat icra ettikden sonra kadını çırılçıplak soyub kırbaçla bayıltıncaya kadar döğerler. Rus zabitanının bu vahşetini duydukca insanın Port Artur hezimetlerini de bütün Rusya felaketlerini de Cenab-ı Allah'ın bir adalet-i mutlakası gibi telakkeden kendisini alamıyor. ----oOo---- İstibdad ve zulmüyle iştihar eden Ceneral Terepof nihayet imparatorun teveccühünden düştüğünden hastalığını bahane ederek isti'faya mecbur olmuştur. Hakikaten bu zalimin onsekiz aydan beri geçirdiği münzeviyane ve her türlü harekat-ı bedeniye ve cismaniyeden ari hayatı esnasında düçar olduğu zaif beden kendini büsbütün dermansız bırakdığından ba'dema lezaiz-i memuriyet ve ikbali bilmecburiyete terk ederek doktorların tazsiyesi üzerine bakiye-i hayatını memalik-i ecnebiyede geçirmeğe karar vermiştir. ----oOo----

Bu sayıdan diğer sayfalar: