14 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

14 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RUSYA BUHRANI Rusya'dan varid son haberler hep te'yid ediyor ki başvekil Stolipen'im tanzim ve ilan eylediği yeni ıslahat tertibatı hakkında umum Rusya matbuatı aleyhdardır. Hatta bu hususda hükümet tarafdarı olan Nuviye ve Remya bile Stolipen'i şiddetle muahaze ediyor. Nuviye ve Remya diyor ki, hükümet kavanin-i hazıraya bihakkın imtisal ve sadakat edebilseydi te'min-i sulh ve asayişe bu da kafiydi. Halbuki kavanin-i hazırayı tağyir ve fesh ile onlara tecavüz etmiş oldu. Kavanin-i hazıraya tecavüz ile ise hükümet eser-i za'f göstermiş oluyor ki bu halin ihtilal ve buhranı teskinden ziyade tezyide medar olacağını unutmamalı. Hükümete karşı olan gazeteler ise bit-tabi' daha şiddetli daha ithamkarane bir lisan-ı şedid isti'mal ediyorlar. --------oOo-------- DEHŞETLİ BİR VURGUN Bundan bir hafta evvel Viladivüstok'da otuzaltıncı Rus alayının alayın miralayı elbisesini labis birisi arkasında üç müsellah asker olduğu halde hükümet bankasına girer ve alayı hesabına yüzyedi bin ruble para çeker. Bu miralay ile askerler parayı çeküb gettikden sonra bu da ihtilalcilerin bir oyunu olduğu, işin sahteliği anlaşılırsa da kaç para ider!... --------oOo-------- PAPAGAL Bu haftaki papagal Avusturya ve Sırbiya ticatet mücadelesini tasver ediyor. Levhanın şekl-i umumisini bastilasa(?) bir meclis ile sarıklı, şalvarlı, fistanlı, şabkalı bir takım temaşakeran ve bir de Sırb kralının rolünü gösteren yeşil elbiseli, üniformalı, kılıçlı bir zabit teşkil ediyor. Bu zabit Sırb kralıdır. Bu zabit demirli penceresinden, içereden Avusturya'nın bakdığı mahbesin kapusunu kırmağa uğraşıyor ki bu esnada Sırb kralı: "Bu esaret kapusunu kırmalı, ma'bed-i medeniyeye girmeli, Sırbların hürriyet ve esaretini kurtarmalı" diye bağırıyor. Sırbların esaretinden murad nedir? Bu esaretden yalnız Sırblar değil, bütün Balkan milletleri de alakadardır. Bunda Bulgarların ve Karadağlıların da, ez-cümle Macarların da alakası bedidaddır. Zaten Sırb'ın bu feryad ve mücedelesini kemal-i dikkat ve heyecanla temaşa eden huzzarın en mühim a'zasını da bunlar, yani Macarlar, Sırblar, Bulgarlar, Boşnaklar, İtalyanlar, Türkler teşkil ediyor. Sırbların esaretden muradı Avusturya yani Cermen istilay-ı iktisadiyesi pençesinde mahv olan Sırb menafi'-ı iktisadiyesidir. Demek istiyor ki Sırblar Avusturya'nın her tehdidine, her türlü şiddetine rağmen istiklal-i millilerini, istiklal-i ticarilerini müdafa'aaya azm etmişlerdir. --------oOo-------- İ'LAN Matba'amızda her nev'i risaleler tüccar faturaları, kartvizitler, ilanlar ehven fiyatla kemal-i nefasetle basılır. * * * Mu'allim ve yahut katib arayanların dikkatine! Mekatib-i rüşdiyelerde okunan bilcümle ulum ve fununu tedrise muktedir Bulgarca Fransızca yazar ve konuşur müdür, mu'allim, muhakeme-i şer'iyyede mütercim ve ticarethanelerinde bir katib ihtiyacı olan zevatın idarehanemize lütfen müraca'atları ilan olunur. --------oOo-------- RİCA Müvezzi'lerimize rica ideriz; Ağustos ve Temmuz hasılatını eylül beşe kadar göndersinler. ______________________________________ Müdir ve Muharrir: Edhem Ruhi (Edhem Ruhi Balkan)

Bu sayıdan diğer sayfalar: