15 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

15 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HÜKÜMET-İ SENİYYENİN SEBEBİ TELAŞI Birkaç haftadır hükümet-i seniyyenin ikinci ve üçüncü ordu redif fırkalarını taht-ı silaha aldığını ve Bulgaristan hududunda tedarikat-ı harbiyede bulunduğunu Sofya gazeteleri gibi Avusturya gazeteleri de yazıyorlardı. Fakat bu hazırlığın esbabını her gazete bir sebebe haml ediyordu. Fakat ekseriyet Rumlar aleyhinde yapılan mitinglere, nümayişlere haml ediyordu. Fakat hükümet-i seniyyenin bu kadar telaş ve sür'atle tedarikat-ı mübaşereti pek nümayişlere haml edilemiyordu. Ba'zı dur-endiş matbuat bunda hafi bir sebeb olacağını zann ve tahminden fariğ olamıyordu. Dünkü gün Sofya'da münteşir "Den" gazetesinde gördüğümüz makale-i atiye bu babdaki tereddüd ve iştihabımızı halle medar oldu. Ya'ni hükümet-i seniyyenin tedarikat-ı sebebini meydana çıkarıyor. "Den" şöyle yazıyor: [Menabı-ı mevsukadan aldığımız malumata göre Bulgaristan'ın kraliyet ilanı garib-iz-zuhurdur. Fakat bu istihbarımızı her halde ihtiyatla telakki ediyoruz. Gerek prens hazretlerinin ve gerek ekaribinin tekayyüd ve i'tinaları bu mesele üzerine mün'atıf olub mesele-i mühimme-i mezkurenin bir suret-i hasenede halli husul bulmuş nazarıyla bakılabilir. Bulgaristan'ın ilan-ı kraliyeti meselesi Avrupa kabinelerince Girit meselesiyle beraber mevki-ı tezekkürde imiş. Girit meselesi Yunanlıların arzusuna müvafık bir suretde tesviye olunacağı gibi buna mukabil Bulgaristan'ın da kraliyetine karar verilecekmiş. Bu meselenin suret-i anfede hall ve tesviyesi en ziyade rahat durmayan Yunanistan ve Bulgaristan gibi iki Balkan hükümetini bir hal-ı asudegiye irca' edeceği ve Balkan şıbh-i ceziresinde asayişi te'mine kafi zann ediliyormuş.] "Den" gazatesinin şu ifadesi en ziyade bize şunu ifham eyliyor ki hükümet-i seniyyenin kuşkulanub birdenbire tedarikat-ı harbiyeye şitab edivermesi demek bu korkuya mebni imiş. Zaten Maryabad'da prens hazretleriyle İngiltere kralının mülakatı ve bir suret- mahremanede musahabeti bit-tabi' bu telaş esbabının en mühimini teşkil eder. Demek oluyor ki prens hazretlerinin şu mülakat ve seyahati ile Bulgaristan'da görülen nümayişlerin ve manevra tedarikatının da aynı zamana tesadüfü hükümet-i seniyyenin telaş ve havfini mucib oldu. Binaen aleyh biz hep bu rivayetleri ihtiyatla telakki eyleriz. Doğrusunu zaman isbat edecek. Bakalım yarının rivayetleri ne raekdir?!... --------oOo-------- MAKEDONYA MUHTARİYETİ İngiltere kralının delalet ve teşebbüsat-ı evveliyesiyle Karadağ prensi Milerkof'un taht-ı idaresinde olarak

Bu sayıdan diğer sayfalar: