15 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

15 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

inzar-ı umumiyeye vaz' etmek istediğimiz ber vechi ati telgrafnameler iş bu zann ve müdde'iyatımızı isbata kafidir i'tikadındayız: Petersburg- Akşam saat sekizde kim olduğu malum olmayan bir adam bir zabitle karısını sokakda rovelverle öldürdü. Dün sokakdan geçenlerin üstü başı arandığı sırada ahali ile polisler arasında çarpışmalar oldu. Üç kişi öldü. Onaltı kişi yaralandı. Varşova- Sedlec'de vuku'a gelmekde olan hadisat-ı müessifeyi protesto içün sosyalist fırkası umumi terk-i işgale karar vermiştir. && İnterlake'nde Dornuvuvi'ye karşı su-ikasd vuku' bulub da bunun mösyö Müller kurbanı olduğundan beri İsviçre oyuncuları Rusya'dan gelen yolcuları kabul etmiyorlar. && Viyana- Rusya'nın yeni bir istikraz akd edeceğine dair deveran eden haberlerin cümlesini yalan çıkarmak içün "Politişe Kuraspondans" gazetesi Rusya Maliye Nazırı Kokuzof teklif edilmiştir. * * * Varşova'da yüzü maskeli on kişi zengin bir adamın çiftliğine girüb çiftlik sahibini öldürmüşlerdir. Sedlec- Kasaba topa tutuluyor. Polisler haneleri taharri ediyorlar. Yahudilerin hahambaşısı ve ileri gelenleri habs olunmuştur. Varşova- Dün gece saat altıda miralay Yakovlaf rovelverle öldürüldü. Katiller kaçub kurtuldular. Petersborg- Eyalet gazetelerinden bazıları vak'a-i atiyeyi yazıyorlar: Saratof vilayetinde sabık Adliye Nazırı Akimof'un çiftliğine gelmişler. Akimof'dan para istemişler. Akimof'un vereceği cevabı beklemeden üzerine silah çekmeğe başlamışlar. Fakat isabet ettirememişler. Akimof dahi silahı havaya boşaltmağa başlamış ve iki köylü derdest olunub habs olunmuşlar. --------oOo-------- BULGARİSTAN MANEVRALARI Askeri manevralar icra edileceğinden Bulgaristan'ın her tarafından taht-ı silaha davet edilen redif zabit ve askerleri mensub oldukları nukat ve mevakı'ı askeriyeye akın akın gelmekdedirler. Gerçi manevralara eylülün ondördüncü günü mübaşeret olunacak ise de manevraların icra edileceği mahal henüz daha suret-i kat'iyede tahakkuk etmemiştir. Şimdilik yalnız manevraların iki hafta imtidad edeceği ve işbu manevraların adeta bir harb taklidinde olacağı rivayet olunmakdadır. İ'LAN Matba'amızda her nev'i risaleler tüccar faturaları, kartvizitler, ilanlar ehven fiyatla kemal-i nefasetle basılır. * * * Mu'allim ve yahut katib arayanların dikkatine! Mekatib-i rüşdiyelerde okunan bilcümle ulum ve fununu tedrise muktedir Bulgarca Fransızca yazar ve konuşur müdür, mu'allim, muhakeme-i şer'iyyede mütercim ve ticarethanelerinde bir katib ihtiyacı olan zevatın idarehanemize lütfen müraca'atları ilan olunur. RİCA Müvezzi'lerimize rica ederiz; Ağustos ve Temmuz hasılatını eylül beşe kadar göndersinler. Müdir ve muharririr: Edhem Ruhi

Bu sayıdan diğer sayfalar: