15 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

15 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Selanik'e altıyüz top gönderilmiş ve daha bir çok barut ve mevadd-ı saire gönderilmeğe devam olunuyormuş. Bulgaristan hududu civarında bulunan şoselerin ta'miri içün İstanbul'dan acele emirler verilmiştir. Türkiye Bulgaristan'a ilan-ı harb edecek korkusuyla Bulgaristan'da bulunan Türk teb'asından bazıları Türkiye'ye avdet etmeğe başlamışlardır. --------oOo-------- YUNANİSTAN'IN TEDARİKAT-I HARBİYESİ 30 Ağustos, Atina: Veliahd prens Konstantin'in taht-ı riyasetinde bulunan teslihat-ı askeriye komisyon-u fevkaladesi ikiyüzellibin kişeden ibaret askerin teslihi ile top iştirası, kışla ve istihkam te'sis ve inşası hakkında yetmişbeşmilyon frank sarf olunmasına karar vermiştir. Yunanistan'ın hal-i hazırda çıkaracağı askerin mikdarı yüzellibin kişiye baliğ oluyorsa da Yunan hükümeti Yunanistan'ın haricinde tecavüz ve sair meşguliyet ile bulunan Rumları da kuvve-i askeriyesi meyanına idhal eylemekdedir. Bundan ma'ada mezkur teslihat-ı askeriye komisyonu Yunan filosunun bir kat daha tahkim ve nevakısı ikmal edilmek içün yüzmilyon frank istikraz edilmesini de taht-ı karara almış. İşbu karar mucibince yeni bir zırhlı, iki zırhlı kruvazör iki de torpil istimbotu satun alınacakmış. --------oOo-------- MAKEDONYA RUM ÇETELERİNİN MÜSADEMESİ Birkaç gün mukaddem Bulgar voyvodalarından Luka Eyvanof'un taht-ı riyasetinde toplanan oldukca büyük bir çete Vodina civarında altmış kişeden mürekkeb bir Rum çetesiyle müsademe ederek mezkur çete efradını kamilen mahv ve perişan eylemiş. Rum çetesinin ikiyüz tüfenk, birçok fişenk; çarık vesair eşyasının Bulgar çetesi tarafından müsademeyi müte'akib toplandığı ve Bulgar çetesinden ise esnay-ı müsademede yalnız sekiz kişinin öldürüldüğünü ve dört kişinin de yaralandığı mahallinden alınan malumata nazaran Bulgar gazeteleri yazıyor. --------oOo-------- BALKAN YARIMADASI "Post" namındaki Alman gezetesinin Balkan yarımadasının Hiristiyan ahalisinin mikdarı hakkındaki istatistiğini Bulgar gazeteleri menfa'atlerine pek muvafık bularak aynen iktibas etmişlerdir. Biz de Bulgar'dan alarak aynen derc ediyoruz. Herkes bildiği gibi yine telakki itsun. Şöyleki: Balkan yarımadasında 4.650.000 Bulgar varmış. Bunların 2.350.000 Bulgaristan'da, 50.000 Dobrice'de, 250.000 Sırbistan'da, 2.000.000 Avrupa-yı Osmaniye'de bulunuyormuş. Sırbların mikdarı mecmui 4.330.000 imiş. Bunlardan 1.370.000 Sırbistan'da, 2.430.000 Avusturya Macaristan'da, 150.000 Karadağ'da ve 170.000 Türkiye'de bulunuyormuş. Rumların mikdar-ı mecmui 2.800.000 imiş. Bunların 1.910.000 Yunanistan'da 830.000 Türkiye'de, 60.000 Bulgaristan'da yaşıyormuş. --------oOo-------- RUSYA BUHRANI Rusya'nın ahval-i dahiliyesi günden düne değil belki anbean fenalaşmakdadır. Bugünkü Rus ahval-i dahiliyesi Duma'nın küşadından evvelki halinden pek kötüdür. Duma'nın kapadılması ahalinin hürriyete olan arzu ve iştiyaklarını bir kat daha teşdid etmiş olduğundan maksadlarına muvaffak olmak içün ahali canını vermeğe, kanını dökmeğe kemal-i tehalük ve iştiha ile daima hazır ve amade bulunuyor. Bugün Avrupa gazetelerinden iktibas edip

Bu sayıdan diğer sayfalar: