18 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

18 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-lıktır. Demek oluyor ki hep dediklerimiz çıkıyor. Kavga Nasreddin Hoca'nın yorganı üstünedir. Kıyamet yine zavallı Türklerin başınadır. Yunanın meramı Girit ve Makedonya içün beslediği emellerin, Türklerle Bulgarları birbiriyle tutuşturmak suretiyle te'min etmek istiyor. Meram budur. --------oOo-------- TELGRAF HAVADİSİ SULTANIN SIHHATİ 2 Eylül, İstanbul: Zat-ı şahaneyi tedavi etmek üzere buraya muvasalat eden meşhur Almanya doktorlarından Bergman, önümüzdeki iki hafta zarfında behemehal Sultan üzerinde ameliyat icra edilmesi lüzumunu beyan etmiş. Zat-ı şahaneye icra edilecek ameliyata kendisinin bayıldılması şartıyla muvafakat buyuracaklarının beyan ve ityan buyurmuştur. Sultan'ın bu babda yani ameliyat-ı cerrahiyeye suret-i kat'iyede razı olub olmadığını beklemek üzere doktor Bergman Bursa'da(?) ikamet etmeğe karar vermiştir. GİRİD HAVADİSİ 1 Eylül, Viyana: Atina'dan "Politişe Kursbundans" gazetesine bildirildiğine göre Girit valisi prens Jorj, ahaliye hitaben neşretmiş olduğu bir beyanname-i umumiyede kendilerinin daima sa'adet hallerine çalışan düvel-i hamiyenin her türlü mukarreratı hoş görüb sabır ve sebat eyleyerek serinkanlılıklarını muhafaza eylemelerini tavsiye ediyor. Girit parlamentosunda hükümetin tarafdarı olan fırkanın reis ve rehberi Mihalidans düvel-i mu'azzamaya çekdiği bir telgrafnamesinde prens Jorj'un yine memuriyet-i mahsusasında ibka edilmesin rica eylemiş. Girit ahalisi takip edegeldiği amal-i milliyenin husul bulmasını prens Jorj'un adada vali bulumasıyla kaim olduğuna kail ve kani' imiş. --------oOo-------- DÜVEL-İ MUAZZAMA VE GİRİD MESELESİ && Prens Jorj Ekseleben'de bulunan pederinden Girit ahalisinin düvel-i mu'azzamanın mükareratına inkiyad eylemelerine dair nasihatamiz bir telgrafname almıştır ki, mezkur telgrafnamede ancak düvel-i müşarun ileyhanın nasayih be mukarreratını küş-ü kabule almakla cezire ahalisinin amal-i milliyesinin hayyiz-i eray husul olacağının te'minen beyan edilmiş. Girit'e hükümet etrafı olan parlamento a'zası meclis-i meb'usanı küşad edüb prens Jorj'un azimetini protesto etmek üzere bir takım mukarrerat ittihaz etmek niyet ve arzusunda bulunmuşlar ise de düvel-i ecnebiye konsolosları parlamento reisine göndermiş oldukları notada, adada asayiş iade edilmedikce ve idare-i örfiye kaldırılmadıkca meclis-i meb'usanın küşad edilmesine müsa'ade eylemiyeceklerini beyan eylemişler. Meclis-i meb'usan binası, a'zalar ictima' eylememek içün asker tarafından işgal edilmekdedir. Candarma kumandanı candarma kışlasını muhafaza idebilmek içün adada sakin beyne-l milel fırka-i askeriye kumandanından bir bölük asker istemiştir. Girit candarmalarının hal ve meşvarından biraz şübhelendiği içün Hanya'da askerin mikdarı da tezyid edilmiştir. --------oOo-------- ATİNA'DA RUM FİRARİLERİNİN NEDAMETİ && Bulgaristan'dan firar eden Rum familyalarının hal-i esef iştimalleri hakkında Rum patriğine malumat i'ta edilmiş. Yunaniler firarileri evvelemirde pek hoş bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: