18 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

18 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

suretde istikbal etmişler fakat az sonra da kendilerinden yüz çevermişler. Bunun içün firarilerin pek çoğu hal-i sefaletde bulunuyorlarmış. Yunanistan hükümeti hudud hakanı boyunda, Tesalya'da firarilere arazi vereceğinin va'd etmiş idiyse de henüz daha va'dini incaz etmemiş ve edeceği de yokdur. Yunanistan ahalisi haricde bulunan ahalisine ötedenberi adem-i emniyet ve itimat göstermekde olduklarından firarilerin yardım ve mu'avenetlerine şitab etmeği akıllarına bile getirmiyorlar. Bunun içün firariler, meslek-i milli üzerine feday-ı nefs etmekde olduklarını beyan ederek kendilerine kendilerine Yunanistan hükümeti tarafından yardım ve mu'avenet olunması içün patriğin tavassutuna müraca'at eylemişlerdir. Hayli vakitden beri Rum patriği de Atina hükümetiyle pek iyi münasebatda bulunmadığından Bulgaristandan firar eden Rum muhacirlerinin tehvin ihtiyaclarına hükümet-i mezbure nezdinde tavassut edip idemeyeceği cay-ı mülahazadır. --------oOo-------- MISIR HİDİVİ İSTANBUL'DA Mısır hidivi İstanbul'a muvasalat etti. Müşarun ileyh, sultan namına teşrifatcı Galib Bey ile sair saray erkanı tarafından istikbal edilmiştir. Hidiv hazretleri istasyona iner inmez doğrudan doğruya saray arabalarından biriyle Yıldız saray-ı hümayununa azimet etmiştir. Zat-ı şahane, hidiv hazretlerini huzur-u hümayunlarına kabul buyurub kendilerine fevkal'ade iltifat buyurmuşlardır. Hidiv, Mısır'ın nagehanı olan işbu ziyareti hususiyle ahval-i hazıranın almış olduğu şu hal ve vaziyet sırasında türlü türlü tefsirata sebeb olmuştur. --------oOo-------- MISIR HUDUDU MES'ELESİ Suriye ile Mısır hududunda hükümet-i seniyye ile Mısır hükümeti arasında çokdanberi hüküm süren hudud meselesi hal olunmuş gibidir. Hududun ne suretle tashih edilerek ref-i ihtilaf olduğu yakında ilan edilecekmiş. --------oOo-------- DÜVEL-İ MUAZZAMA İLE TÜRKİYE GÜMRÜK RÜSUMUNUN TEZYIDİ 2 Eylül, İstanbul: Türkiye hükümetinin, Avrupa devletlerine gümrük resmini yüzde üç tezyid edeceğine dair vermiş olduğu müşterek-el me'l notasına karşı süfera-yı ecnebiye düvel-i metbualarından almış oldukları cevabları Bab-ı Ali'ye tebliğ etmişlerdir. Düvel-i ecnebiye, İngiltere devletinin Bab-ı Ali'ye bu babda ettiği teklifata ittiba' etmekle beraber yine bir vechile Bab-ı Ali ile uyuşmak çarelerini arıyor. Aşağı yukarı yine meseleye hal edilmiş nazarıyla bakılabilinir. Ma'mafih gümrük resminin tezyidi Avrupa mevaridatına karşı önümüzdeki mart ayından evvel de mevki-ı tatbik ve icraya vaz' olunamayacakdır. BULGARİSTAN'DAN RUM FİRARİLERİ && 2 Eylül, İstanbul: Bir Rum vapuruyla Ahyolu'ndan buraya beşyüz Rum firarisi muvasalat etmiştir. Eşhas-ı mezkureden bir kısmı İstanbul'a inmiş, mütebakisi de Yunanistan'a müteveccihen hareket eylemişlerdir. && Tırnuva siminden eylülün ikinci günü Bulgar gazetelerine çekilen bir telgrafnameye nazaran Burgaz ve Yanbolu Bulgar taburlarından Rum mektebine mensub tahminen kırk asker Türkiye'ye firar edüb, orada Bulgarlara karşı ibraz-ı şiddet eylemek üzere bir çete teşkil etmişler. Mezkur çete efradının beherive ve yevmiye beş fırank verilmek şartıyle Londra'da müteşekkil Rum cem'iyeti onbin fırank tahsisi ve i'ta eylemiş imiş.

Bu sayıdan diğer sayfalar: