20 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

20 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tecdid-i hayata muvaffak oldu. Kendim hürriyet meftunu olduğum içün "Balkan" 94 senesi hürriyet mesleğini takip ediyordu. Eminim ki aynı "Balkan", şu meslek-i celil-i mukaddesede sabit oldukca müsellem olan iktidarınızdan istifade etmekle kesb-i fahr-u şeref eyleyeceğim. Ahmed Zeki "BALKAN" Ahmed Zeki Beyin bir eser-i teşvik ve tevazu' olan şu mektubunu neşr ve ilandan maksadımız, kendilerinin saika-i insaniyetle, mübalağa ile telakki eyledikleri hizmet ve bezaa-i nacizimizin mazhar olduğu tebrik-i samimaneye teşekkürü vicdana borc bildiğimizdendir. * * * BİR AYI İLE BİR KIBTINİN GIRTLAKLAŞMASI Geçen gün Novuselci kasabası yakınında bulunan Sakarliyevu karyesinde nagehani olarak kudurmuş bir ayı zuhur etti. Ayı köy içinde önüne gelen birkaç çocuğu yaralayub deverdikden sonra tarlada çitiyle uğraşan bir kıpti üzerine hücum eder. Bunu gören zavallı kıpti elindeki direni ayının kafasına indirir. Ayı kafasına bu direni yiyince büsbütün kızub kükreyerek herifin üstüne sıçrar. Safdil köylü bunu görünce bir eliyle ayının kulağından diğeriyle ağızından yakalar; birkaç dakika bu suretle ayı ile güleşirler. O esnada dehşet içinde kalan etrafdaki köylüler de şaşırırlar. Bereket versin ki diğer bir köylü bir silah yakalayub ayıyı başından urarak deverir. Ayı devrilir ama o zaman kadar zavallı kıbti ile hayli boğuşmuş. Bu kahraman kıptinin pençesinden ağzını ve kulağını kurtaramayan ayı biçarenin suratını ve bütün vücudunu tırmalamış, kanadmıştır. --------oOo-------- MÜHİM BİR TAVSİYE Filibe encümen efendilerine! Asrımızın, zamanımızın ihtiyacat-ı kat'isini, vakit nakit olduğunu düşünerek Filibe mekatib-i İslamiyesinin bir çok nevakısı hakkına, daha dört ay evvelden, imtihanlardan evvel nazar-ı gayret ve dikkatinizi celbe çalışmıştık. Bu sene başı da hulul etti. Mektebler açıldı. Her şey eski hamam, eski tas. Fakat dahası var. Kız mektebi daha açılmadı. Çünkü mekteb deruni ta'mir edilecekmiş, pek a'la! Fakat sorabilir miyiz o encümen efendilere ki, üç aydan beri akılları nerede idi. Esnay-ı tatilde mekteb niçün ta'mir edilmedi de şimden sonra ta'mirata ibtidar edilecek? Bu esnada evlad-ı memleketin bir kaç ayı daha heba edileceğine hiç olmazsa muvakkati bir bina olsun isticar edilse olmaz mı? Encümen efendilerin bu ihtarımızı hulus niyetimiza bağışlayub vazife-i mukaddeselerini bu derece parde-i nisyan etmemelerini kendilerine bir millet gazetecisi gibi ihtar ideriz. İ'LAN Matba'amızda her nev'i risaleler tüccar faturaları, kartvizitler, ilanlar ehven fiyatla kemal-i nefasetle basılır. * * * RİCA Müvezzi'lerimize rica ederiz; Ağustos ve Temmuz hasılatını bir iki güne kadar göndersinler. ___________________________________ Müdir ve muharriri: Edhem Ruhi

Bu sayıdan diğer sayfalar: