13 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

13 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-ğine artık hükm olunabilir. Kaht u gala, yoksuzluk, icra-yı hükm eyliyor. Gayet mut'i olan bu kavim de en sonra, Çin ulemasıyla ekabir-i memurinine karşı besledigi itimatdan vazgeçmiştir. Çin ahalisinin vaziyeti artık tezebzübe uğramıştır ki, bunun aksi tesiri İmparator Sarayı'nda bile his olunmağa başlamıştır. Çin'in, ıslahatı kabul edip, kanun-u esasi ile idare olunacağı şayi' olmuştu. Ancak bu fikrin Pekin'den ve belki de Saray-ı İmparatori'den harice çıkmadığı şimdi anlaşılıyor. Ma'mafih bu karanlık zulmete, Çinlilerin artık nihayet vermeleri zamanı gelmiş olmalı. Şübhe yok ki, Çinlilerin kendilerini daima o cürüme sevk eden yağmagirlik ve ihtilallere nazaran, Çin'de emsali namesbuk ve gayet mahuf bir vak'a zuhur idecekmiş ki, mezkur vak'a yanında 1900 sene-i Miladiyesinde çıkan Boksör Vak'ası hiç münasebetinde kalacakmış. Hülasa Çinliler galeyanda, Şantong'da yağmagirlik adet-i hükmüne girmiş. Çau-Ço-Fo'da(?) yirmi bin müsellah eşkiya bulunuyormuş. Zengin köylüler korkularından şehirlere iltica etmekdedirler. Her ne kadar sık sık eşkiya ile asker beyninde müsademeler vuku' bulur ise de, galibiyet heman daima eşkiya tarafında kalmakdadır. Beynelmilel asker-i muhafaza Çin'den çekilecek olur ise, pek dehşetli ve feci' sahnelere meydan verilecegi tahmin olunmakdadır. - - - o O o - - - DAHİLİ Varna'da Rumlar aleyhinde icra olunan tahrikata ön ayak olan Radolobitis, yani Milliyetperver Cemiyeti erkanının taht-ı tevkife alındığını yazmıştık. Mahallinden alınan malumata nazaran, tevkif idilan mezkur cem'iyet erkanı ve a'zası kefalet vermiş olduklarından tahliye-i sebilleri icra idişmiştir. Sofya gazetelerine bildirildigine bakılacak olur ise, Varna Rumları mah-ı halin 26ncı günü kasaba-yı mezkurun Metropolid Kilsası'nda ictima' etmişler. Ve bu vesile ile Rum Konsolosu kendilerine bazı Rum gazeteleri dağıtmış, kasabada her ne kadar asayiş iade olunmuş ise de Rum mahallesi yine asker tarafından muhafaza edilmekde imiş. Bir meyhanede serhoş olan dört Rum, bir candarma üzerine hücum edip candarmanın kılıcını kırmış ve başını patlatmışlar. Mütecasirinden üçü derhal tevkif olunmuş imiş. § Geçen pazar günü Varna'da Rumlar aleyhinde icra olunan nümayişlerde verilen emre muhalif olarak hareket eden ve nümayişciler üzerine silah atmamış olan beş candarmayı, Mutasarrıf azil etmiş. TELGRAF HAVADİSİ TÜRKİYA ve BULGARİSTAN MÜZAKERATI 28 Eylül İstanbul: Ticaret mukavelenamesi müzakeratına yeneden başlanmak içün, hükumet-i Osmaniye, Bulgaristan hükumetine teklifatda bulunmuş. Teklifat-ı mezbureye nazaran, Osmanlı hükumeti ticaret mukavelenamesi müzakeratında bulunacak olan Bulgar meb'uslarının İstanbul'a gönderilmesini, Bulgar hükumetine beyan etmiş. * * * TÜRKİYA HAZIRLANIYOR 28 Eylül Berlin: İstanbul'dan "Berliner Tageblatt" namındaki Alman gazetesine yazıldığına bakılacak olur ise, hükumet-i Osmaniye, Rusya, Macaristan ve Anadolu'dan pek çok bargir

Bu sayıdan diğer sayfalar: