18 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

18 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

olamaz. Şayed böyle olmak lazım gelse şuaradan birinin: İtme ar ögren, oku ehlinden Her şeyin ilmi güzel cehlinden Kelam-ı manzumuna ma'na verilemez. Bu söz yalnız erkekler hakkında söylenmeyüb, kadınlara da şumulü vardır zan ideriz. Karielerinizden Fahriye - - - o O o - - - DAHİLİ § Bulgaristan'da yaşayan amele güruhuna umumi bir tatil ettirmek emeliyle, Bulgaristan sosyalistlerinin gelecek hafta Sofya'da bir ictima' yapacakları mütevatirdir. Sosyalistlerin bu tatilden maksadı amele güruhunun say' ve gayretiyle büyük büyük paralar kazanan sermaye sahiblerine, yevmiyelerini, haftalıklarını tezyid ettirmekten başka bir şey olamaz. * * * § Viyana'da bulunan İngiliz Seferathanesi Ateşemiliteri Mister Dukt'ın ahiren Romanya'da yapılan askeri manevralarında hazır bulundukdan sonra, evvelki gün Sofya'ya gelmiş ve Saray-ı Prensi erkanı ve Sofya ümera-yı askeriyesi tarafından çok parlak bir suretde kabul edilmiştir. - - - o O o - - - TELGRAF HAVADİSİ İNGİLTERE ve TÜRKİYA İstanbul'dan varid bir telgrafa nazaran İngiltere ile Hükumet-i Seniyye arasında münazi'ün-fih(*) kalan Aydın şimendifer hattı imtiyazının mukavelenamesi, geçen pencşenbe günü Nafia Nezareti'nde imzalanmıştır. ASİR İHTİLALİ § Yeni ajans telgrafları Asir Sancağı'nda birtakım Arabın isyanını haber veriyor. Bu isyanın henüz sükunet üzere bulunan Yemen İhtilali'ni de uyandırmasından ve Hicaz hıttasına da sirayetinden korkuluyor. 4 Eylül, İstanbul'dan : § Evvelki gün Asir'de Nigar kabilesi ile asakir-i Osmaniye arasında büyük bir müsademe olmuş ve her iki tarafdan da külliyetli telefat görülmüştür. § Asir İhtilali kesb-i ehemmiyet eylemek üzere olduğuna ve külliyetli kuvve-i askeriye yetiştirilmesi mukteza-yı kat'iyyeden bulunduğuna dair, Yemen Kumandanı Ahmed Feyzi Paşa hem Mabeyin-i Hümayun, hem de makam-ı Seraskeriye'ye şedidü'l meal bir telgraf keşide eylemiştir.. - - - o O o - - - MAKEDONYA AHVALİ 4 Eylül, Selanik'den : § Varanya vukuatını tahkik eylemek ve bu civarda bazı tahkikat daha icra eylemek üzere, Avusturya, Fransa zabitlerinden mürekkeb bir komisyon teşkil etmiştir. 4 Eylül, İstanbul'dan : § Üçüncü Ordu'ya getirilen Anadolu redifleri yine memleketlerine salıverilmiştir. - - - o O o - - - HÜKUMET-İ SENİYYE'NİN TEDABİR-İ HARBİYESİ Viyana'dan varid ver telgrafdan istinbaten, Sofya gazeteleri, Hükumet-i Seniyye'nin Bulgaristan hududunda birtakım istihkamat-ı cesime ve ta'biyeler inşasına karar verdigini ve inşaata ibtidar idildigini yazıyorlar. ______________________ (*) Münazi'ün-fih : Anlaşmazlığa, nizaya sebeb konu

Bu sayıdan diğer sayfalar: