19 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

19 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

hazırlığı lazım olduğunu söylemişler. Vükela arasında tahaddüs eden bu ihtilaf üzerine Zat-ı Şahane bu babda Sofya'da mukim Saltanat-ı Seniyye Komiserligi'nden re'y ve fikr-i istimzac edilmesini irade etmiştir. Bu irade üzerine Saltanat-ı Seniyye'nin Bulgaristan Komiseri Sadık el-Müeyyed Paşa hazretleri bir raporunda "Harb tarafdarı degilim. Fakat Bulgaristan hududunda Hükumet-i Seniyye'nin her gün, her dakika iki yüz bin kişilik bir kuvveti, topları hazır bulunmalıdır ve illa Bulgaristan'la dostluğu te'min imkanı olamaz" demiş. Sadık el-Müeyyed Paşa'nın bu fikir ve talebi üzerine Ferid Paşa'nın fikri ekalliyetde kalub makam-ı Seraskeri, şimdi İkinci Ordu'da daimi techizata başlamıştır. Ya'ni makam-ı Seraskeri'nin kararı Bulgaristan hududunda iki yüz bin kişi daima mevcud ve hazır bulundurmakdır. - - -⫷O⫸ - - - TELGRAF HAVADİSİ RUSYA BUHRANI 5 Eylül, Petersburg'dan § Rusya Başvekili Stolipin (Piyotr Sitolipin) ile Maliye Nazırı Kokozof (Vladimir Kokovtsov) arasında mühim bir ihtilaf ve nefsaniyet tahaddüs eyledigini yeni telgraflar te'yid idiyor. * * * SİYASİ BİR SEYAHAT § Reç(?) gazetesinin iş'arına göre Rusya Hariciye Nazırı yakında Berlin'e ve Paris'e bir seyahat yapub, heman Petersburg'a avdet idilecekmiş. Bu seyahat Bir maksad-ı siyaseden hali degildir. Rusya hükumeti şimdi Avrupa medeniyetlerinin müzaheretine çok muhtacdır. Avrupa biraz yardım iderse Çar hükumetinin daha biraz zaman Rus milletini ezmege muvaffakiyeti de mümkündür. - - -⫷O⫸ - - - ÇAR İLE İTALYA KRALI'NIN MÜLAKATI Rapel(?) gazetesinin Roma'dan varid bir telgrafında İtalya ricalinden Prens Panoses(?) Çar hazretlerinin bir namesini hamilen Roma'ya gelüb İtalya Kralı Viktor Emanuel'e (Victor Emmanuel) takdim etmiştir. Çar'ın bu namesinde İtalya Kralı'yla bir mülakat arzusunda bulunduğu mütevatirdir. - - -⫷O⫸ - - - DUMA İNTİHABLARI Duma intihabatı Şubat ayına doğru icra idilecekmiş. Fakat intihabat hakkındaki beyannameler Kanun-u Sani'ye doğru neşr idilecekmiş. - - -⫷O⫸ - - - BASKIN VE KATİLLER Kaluga Vilayeti, Lida şehri civarı, Tula, Varşova, Plotski, Razan-Ural demir yolu, Derbend, Riga, Fellin, İvizdi(?); Kuvel(?), Kiltis(?), Susnivitsa(?) ve Volga'da demir yol ve Morşanski civarında bir gün zarfında muhtelif suretde baskınlık olub birçok para ve eşya gasb ve birçok kişiler katl olundukları telgrafda görüldü. - - -⫷O⫸ - - - MÜSLÜMAN FRANSIZ 1881 senesi Fransızlar Tunus cenubunda vaki' Kırvan şehrini zabt iderek şehre girdiklerinde Fransız askerini Seyid Ahmed namında bir Arab karşulayub Fransızca hoş geldi söylemiş ve bundan sonra himayelerine girmiş ahali-yi İslamiye asla cebir ve zulm kılmamayı tavsiye ve rica eylemiş idi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: