19 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

19 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-ya başladı. Ba'dehu Meclis, düvel-i ecnebiye askerleri tarafından dağıtıldı. Ecnebi devletler Girit Millet Meclisi'ne yeneden meb'uslar saylanmasını münasib görüyorlar. Ada ahalisi, adadan getmiş Prens Gorgi yerine, diğer bir Yunan prensi tayin olmasını arzu idiyorlarmış. Tercüman - - - «oOo» - - - TİMOR DEVLET-İ İSLAMİYE İrşad'ın İstanbul muhbiri yazıyor : Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin Batavya Konsolosu sa'adetlü Rasim Begefendi, Timor Adası'nda yeni bir devlet-i İslamiyenin tasavvura/zuhura gelmesini şu vecihle söyleyor: Timor Adası'nın şark tarafında vaki' büyücek bir adadır. Ahalisi küllen İslamdır. Şu adayı Avrupalılar ikiye bölmüşlerdir. Şark kısmı Portekizler idaresine, garb kısmı da Hollandalılar taht-ı tahkimine teslim olunmuştur. Şu sonki hissenin merkez idaresi Kubang (Kupang) şehridir. Şu *** evvelleri İslam racaları tarafından idare olunurdu. Sonralar Felemenklere geçdi. Yer(li) hükümdarlar büsbütün lağv olunmadı ise de, itibar ve nüfuzu da kalmadı. Feleme(n)k hükumeti ahali içine ma'arif sokacağına, misyoner sokdu. Ahalinin servet-i umumiyesini bin türlü iktisadi hileler ile iğtisab etti. Yerlileri kendisine ısındıracağına olanlar ile hakaretamiz muamele itmege başladı. Nihayet ahaliyi ayaklandırdı. Burası şimdi müstakl bir İslam bir İslam hükumeti kesilmiştir. Orada Hollandalılardan bir memur bile yokdur. Coğrafya kitablarında ve haritalarda her ne kadar Feleme(n)k müstemlekatından kun-i sandali-i hükumetde oturan hükümdar "Mehmed" namında bir Türkdür. İRAN ŞAHI'NIN SÖZÜ İran Şahı küşad eyledigi Meclis-i Meb'usan'da söyledigi nutukda: "Saltanat-ı şahanem yüzünden birinci maksadım millet ile hükumet arasında bir münasebet güya husule getirmek ve böylece hatt-ı hümayunum muktezası i'ta olunmuş kanun-u esasiyi mevki-i icraya vaz' etmekdir." buyurmuşlardır. Bu rivayet matbuatdan menkuldir. - - - «oOo» - - - ANARŞİST KONGRESİ Geçen Pazar günü Roma'da bir anarşist kongresi ini'kad etmiştir. Kongrede altmış yetmiş kadar anarşist meb'usu mevcud idi. Kongre haftalık bir anarşist gazetesi neşrine karar vermiştir. Bu kongre keza Rusya ve İspanya anarşistleri ile müşterek olduklarını da ilan etmişlerdir. * * * HAVRAN'DA İHTİLAL Havran'da Dürzüler yine ihtilal etmiştir. Fakat vukuatın tafsilatı henüz matbuat yazmadı. - - - «oOo» - - - MÜŞTERİLERİMİZE HEDİYE Bugünkü nüshamızla beraber bir de imsakiye tab' ve neşr eyledik. Bugünkü nüshamızı alan müşterilerimize meccanen hediye eyliyoruz. Müvezzi'lerimizden, müşterilerimiz anı taleb idebilirler. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: