25 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

25 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Avrupa'da yaşarlar da, dünyanın diğer bir kıt'asında servet, sa'adet, menfa'at aramak hırs ve tama'dan de asla fariğ olamazlar. Anınçün ki Avrupa muvazenesi her gün tezelzüldedir. TELGRAF HAVADİSİ 16 Dersaadet: Hususi mektubla Dersaadet'den bildiriliyor: Memba'ı mevsukdan adığımız malumat-ı hakikiye nazaran, Hükumet-i Seniyye'nin Bulgaristan Komiseri, Zat-ı Şahane hakkında Sofya'da bir su-i kasd tertib idildigini Mabeyn'de, İstihbarat Dairesi'nde ihbar etmiştir. Komiser, mezkur anarşistlerin Mabeyn'e gönderdigi fotoğrafları arasında geçen seneki selamlık su-i kasdinde zimedhal olan ve elyevm firarda bulunan bir maznunun eşkali dahi mevcuddur. Bu su-i kasd zat-ı Şahanenin ramazanın onbeşinde hırka-i şerif münasebetiyle çıktığı sırada icra idilecekdi diyü malumat jurisi su-ikasdı esnasında Mabeyn'de te'sis edilmiş olan komisyona tebliğ edilmiştir. Mezkur komisyon reisi Necib Melhame, Zabıta-yı hafiye ve polis teşkilatının adem-i intizamından izhar, adem-i emniyet iderek, bu babda tedabir-i mukteziye ve acile ittihaz edilmedigi suretde isti'fasını verecegini beyan etmiştir. Sıhhat-i şahaneden dolayı zaten endişenak olan Mabeyn erkanıyla, mukarribin-i şahane, Sofya Komiserligi'nin ihbarat-ı va'kası hasebiyle, fevka'l had endişeye duçar olmuşlardır. * * * 9- Dersaadet : Paris'deki "Osmanlı İttihad ve Terakki" Cemiyeti Düvel-i Muazzama süferasına gönderdigi bir beyannamede, veraset-i saltanat hakkında vuku' bulacak her türlü tebdilatı protesto eylemeleri taleb edilmiştir. (Genc Türkler ve Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin işbu teşebbüsü ikinci def'adır.) * * * 11- Dersaadet : § Geçen Eylül'ün yirmi yedinci günü, Corcis Paşa'nın Selanik'deki hanesinin ihrakına teşebbüs edilmiştir. Evvel ***sindeki odunlar üzerine petrol dökülerek, üstlerine de ateş konulmuş ise de, gazdan intişar eden koku hane sahibinin nazar-ı dikkatini celb ettiginden, vaktiyle söndürülmüştür. Hane etrafında ekseriya Rum komitesine mensub Rumlar dolaştığından, işbu teşebbüs Rumlara atf edilmiş ise de, zabit hiçbir tedbir almamış ve kimseyi maznunen tevkif itmemiştir. * * * 11 -Viyana : "Politişe Korespondans" Dersaadet'den ögreniyor. Geçenlerde Ulahlar tarafından itlaf idilen Rum Metropolidi'nin intikamını almak içün Kaptan (İshoda?)nın taht-ı riyasetinde Gorice'de yüz kişilik bir Rum çetesinin teşkil ettigini ve Ulahlara icra-yı mezalime müheyya bulunduğu, Hükumet-i Osmaniye tarafından haber alınmış olduğundan, Bab-ı Ali, mahall-i memurin-i askeriyesine mezkur çetenin takip ve tenkili içün evamir-i şedide vermiştir. * * * 11- Belgrad : Sırbistan Maliye Nezareti'nin teklifi üzerine, Makedonya ve eski Sırbistan Sırb ahalisine i'aneten üç yüz bin frank verilmesine, Sırb Meclis-i Meb'usanı karar vermiştir. Sırblar o derece müzayaka ve ihtiyaca ma'ruz olduklarından, Makedonya'da Sırb çeteciligini himaye eden Sırbistan'ın bu parayı ne içün verdigi anlaşılıyor! - - -⫷O⫸ - - -

Bu sayıdan diğer sayfalar: