25 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

25 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ateşli büyük çapda top varmış. "Balkan" Rusyanin eski aksa-yı şark ve bittabi' donanmalarını bahr-i ummana gömen Amiral Dogo'nun kulakları çınlasın. - - - «oOo» - - - DUMA İNTİHABLARI 10 Teşrin-i Evvel, Petersburg'dan: § "Novaye Vramye"nin yazdığına göre, yeni Duma intihablarının suret-i icrası hakkında, hükumet yeni bir beyanname neşr etmek üzeredir. Bu beyannamde, emlak vergü sahibi olmayan fukara-yı ahalinin intihab hakkından mahrum ve ancak emlak vergü sahibi köylülerin intihaba dahil olacakları mukayyed imiş. - - - «oOo» - - - İSTİKRAZ LAFI YALANMIŞ 10 Teşrin-i Evvel, Petersburg'dan: Rusya hükumetinin harici yeni bir istikraz akdi müzakeratında olduğu şayi'atını, hükumet resmen tekzib etti. MAKSİM GORKİ ALEYHİNDE Rusların Tolstoy'dan sonra en meşhur muharrir-i zi-iktidarı, en dehşetli hürriyet ve anarşizm tarafdarı olan Maksim Gorki, kaç vakettir Amerika'da yaşıyor. Maksim Gorki'nin Amerika'da yaşamaktan maksadı, o zengin memleketde Rusya istibdadı aleyhinde tahrikat ve neşriyatda bulunmak idi. Fakat her nedense Amerika hürriyetperveranı arasında, Maksim Gorki eyi bir tesirat bırakmamış. Mesela Amerika'nın en meşhur bir muharrir ve alimi, umum hürriyetperveranın mazhar-ı takdir ve hürmeti olmuş Madam Volterin(?) nam isminde bir kadının "Moda Ors(?)" nam mecmua-yı siyaside, Maksim Gorki'ye hitaben yazdığı açık mektub, adeta Maksim Gorki'yi çok küçüldüyor. Madam Volterin diyor ki: Maksim Gorki yaptığı konferanslara en ziyade milyonerleri, milyarderleri davet idiyor, birçok Rusya Yahudilerini konferanslarına istihkaren kabul itmiyor. Halbuki Rusya ihtilaline en ziyade yardım eden, bu Yahudilerin i'anatı olduğunu unuduyor. Amerikalı hürriyet mücahidinin bu imaları bize bir şey daha isbat ediyor ki, o da Rusya ihtilallerinde Yahudilerin çok büyük bir rol oynamakda olduğudur. Anınçün Yahudiler aleyhine katl-i ama teşvik etmekdedir. _____________________________________ RİCAMIZ Müvezzi'lerimizin bazıları, alelhusus Slistire'de Ümid Kıraathanesi idaresi, Dobric ihvanının piyanko biletleri gibi, Balkan hasılatını, iş'arat-i ekidemize rağmen hala göndermediler Bu aya kadar olan hesablarını göndermeyen müvezzi'mizin bu nüshadan sonra mutlaka göndermelerini, aksi takdirde gazete göndermedigimiz içün rencide-i hatır olmamalarını rica ideriz. İ'LAN Dobriç'de Panayır Caddesi'nde Bakkal Mustafa Rıza Hacı Mehmed Oğlu Mağazası Bu mağazada kahve, princ, şeker, gaz ve sair eşya ile beraber Bulgaristan'da mevcud tütün fabrikalarından getirilmiş tütün enva'i topdan ve perakende olarak satılyor. Elyevm Ramazan-ı şerife mahsus tütün paketleri olduğu gibi yeni sene içün kasaba ve köy dükkancılarına ehven fiyatla emtia da gönderilir. _______________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: