26 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

26 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DUMA HAKKINDA Son zamanlarda Rusya efkar-ı umumiyesini en ziyade işgal eden meselelerden bir de Duma intihabıyla, Rus Duması'nın yeneden küşadıdır. Bahusus en ziyade enzar-ı dikkat-i umumiyenin ma'tuf olduğu cihet, mezkur intihabat vakt-i icrasının tayin idildigi müddettir. Rus idare-i meşruta perestişkarlarıyla, hayat-ı siyaset-i cedide tarafdarları, hükumet-i hazıranın intihabat icrası içün tayin eyledigi usul ile ahaliye bir oyun oynamak teşebbüsatında olduğundan korkmakdadırlar. İntihabata yalnız kibar ve asillerin, Duma'ya meb'us hakkına malik olmaları gibi, istibdad bakiyeleri intihablarıyla Duma'nın mahiyetini bir dereceye kadar his ettirmekdedir. Bütün Rus milletini bir girdab-ı mezalimde ifna eden usul-u kadime-i atikanın takviyesi emeliyle, vakit kazanmak içün intihabat icrası gibi mevaidle hükumet, efkar-ı ahaliyi hayalata ilka itmege çalışıyor. Meşrutiyet tarafdaranı bu hissiyat ve zanlarını hakiki ve metin bir mahiyet şek ve şübheyi haiz esaslı delail üzerine istinad etmekdedirler. Onlar içün intihabat yevm-i icrası pek ma'nidardır ki, bu hal Rusya'da teşkilat-i siyasiye-yi cededenin vücud bulub bulmayacağı endişe ve tehlikelerini takviyeye medar oluyor. Dahası var! Mezkur şübheler başka tarafdan dahi te'yid edilmekdedir. İstolpin'in (Piyotr Stolpin) ifadat-ı vak'ası yeni intihabatın icra idilemeyecegini gösteriyor. İntihabat-ı cededenin müdhiş müsademat ve tezelzülat-ı siyasiye husule getirecegini ve bu halin, bahusus Petersburg'da his idilecegini İstolpin beyan etmiştir. Bu ifadat-ı durbinaneyi İstolpin her bir ecnebi muhbirine tekrar idiyor. Bundan başka intihablar icrası içün tehiyyat ve istihzarat-ı mahsusa yapıldığına dair matbuatın neşriyat-ı mütevaliyeyi, yekdiğerini müteakib tekzib edilmekdedir. Rusların hayat-ı siyasiye-yi müstakbelini tersim idecek olan bu intihabların tayin müddetiyle, hükumet-i hazıranın menafi'ni mucib olabilirdi. Lakin hükumet, millete tahakkümden ve zulümden başka şey düşünmüyor ki: Bu mübareze ve mücadele-yi hak ve adlde, hükumetle milletden hangisi ihraz-ı muzafferiyet idecek?... Biz, ba-sada-yı millet eltaf-ı Hüda'yı müstelzim olduğunu te'emmülle muzafferiyet-i milletin tecelli ideceginden ümitvarız. M. Y TELGRAF HAVADİSİ ZAT-I ŞAHANE'NİN SIHHATİ Bu havadis Doğru Söz'den muktebisdir : Sultan Abdülhamid'in bir zamandan beri hasta, firaş-ı nez'de olduğu ma'ludur. (9 September 1906) tarihiyle Roter (Reuter) Telgraf, o haftaki cu'ma selamlığında İngiliz ve Fransız sefirlerini kabul ettigi haber-i müessifini verdi. Biz bunun nekahet olmadığına kat'iyyen emin idik. Bu def'a (11 Roter September 1906) Roter Telgraf yine malum (Bergman)ın alelacele Berlin'den İstanbul'a çağırıldığını ihbar idiyor. Sultan Abdülhamid'in hayatıyla dilhun ve perişan olan vatandaşlarımıza tebliğ ve tebşir ideriz ki, Hünkar son dakikalarını sayıyor. Gazetelerin iğfalataına aldanmasunlar. --- o O o - - - PRENS'İN DERSAADET ZİYARETİ 12 - Viyana : Derssadet'den Korespondans Büro'ya bildiriliyor : Ramazan'dan sonra Prens'in Zat-ı Şahane'yi ziyaret

Bu sayıdan diğer sayfalar: