26 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

26 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

idecegi şayi'atının hakikatinden bura mahafil-i siyasiyesi şübhe etmekdedirler. - - - «oOo» - - - 12 - Belgrad : Makedonya şekavet sergerdelerinden meşhur (Gorgi İskopliyaniçetov) bugünlerde burada maktul bulunmuştur. "Mali Jurnal" nam Sırb gazetesinin beyanına nazaran, mezkur dergerde Sırb hükumeti tarafından verilmiş ve Makedonya komitesince su-i isti'mal edilmiş olan paraların hesabını istediginden dolayı, mezkur sergerde, komitenin emriyle itlaf olunmuştur. 12 - Londra : "Deyli Meyl" Kopenhag'dan ögreniyor: Geçen hafta Çar'ın validesine su-i kasd içün buraya üç anarşist gelmiştir. Bunların vusulünden haberdar olan polis, vapurdan inmelerine müsa'ade itmamiştir. § Petersburg'dan - Berlin : Hey'et-i Nüzzar, Duma intihabatına masruf olmak içün on milyon ruble tahsis etmiştir. 12 Eylül, Dersa'adet : Girit buhranı hatime-pezir olmuş gibidir. Girit'de tam bir Yunan jandarması, ihtilalcileri teskine muvaffak olmuştur. 12 Viyana : Atina'dan telgrafla bildiriliyor: Atina Rum Piskoposu, İngiltere'de kain (Konterbori) [Canterbury] İngiliz Piskoposu'na gönderdigi bir istirhamnamede, Bulgaristan'da Rum kilisaları aleyhinde icra idilen tecavüzkaranenin ta'dili zımnında, İngiltere hükumetnin tedabir-i mukteziye ve himayekarane ittihazı içün teşebbüsde bulunmasını, İngiltere Kilisası'ndan rica etmiştir. İngiliz Piskoposu verdigi cevabda, İngiliz Kilsası'nın hususiyat-ı siyasiyeye müdahale idemeyecegi ve iderse Makedonya'daki Rum çetelerini himaye etmiş olacağını bildirmiştir. Bu cevabdan dolayı Rumlar, İngilizler aleyhinde husumet perverde itmege başlamıştır. Viyana : Yunan Kralı Gorgi Danimarka'dan (Penza - Rusya)ya getmek üzere Viyana'ya vasıl olmuştur. - - - «oOo» - - - DAHİLİ Bulgaristan Emareti'nin, Petersburg Politika Me'muru Doktor İstançef'in, bugün Sofya'ya muvasalatına intizar edilmekdedir. Menabi'i mevsukeye nazaran İstançef'in vurudu Bulgar mahafil-i siyasiyesinde tebeddülat-ı mühimme icrasına badi olacakdır. Doktor İstançef'in Dersa'adet Kapu Kethüdalığı'na tayini tahmin edilmekdedir. Atina Me'mur-u Siyasisi Balabanof'un yerine de, elyevm Sofya'da dava vekaletiyle meşgul, sabık nazırlardan Aleksandr Lodskanof gönderilecekdir. Balabanof'un Atina'daki müddet-i memuriyeti ve bahusus son Bulgar Yunan münasebeti esnasında hatt-ı hareketle Sofya'ya suret-i vurudu tenkidat ve adem-i memnuniyet-i umumiyeyi mucib olmuştu. * * * § Şehrimiz (Rodolobtis) Cemiyeti tarafından bu kere yine neşr idilen bir beyannamede Rum ticareti aleyhindeki boykot iddi'asına umum Bulgarlar davet edilmiştir. İşbu beyannamenin neşri müzakere edilmiş olan ictima'da, umum esnaf cem'iyetleri isbat-ı vücud etmişlerdir. Hususat-ı saire meyanında bazı Bulgarların Rumlar hakkında gösterdikleri hareketin takbih idildigi ve bunun maksad-ı esasiyesu-i tesir eyledigi beyannamede mezkurdur. § Dersa'adet : Gelecek Kanun-i Sani esnasında teslimi mukarrer olan 90 batarya seri' ateşli topların istishali içün on dört bin liradan ibaret şehri

Bu sayıdan diğer sayfalar: