26 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

26 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

taksitin tesviyesi Krupp Esliha Fabrikası'ndan, Hükumet-i Seniye'ye tebliğ edilmiştir. * * * RUMLARIN HİCRETİ Varna'dan bildirildigine göre (Bela) karyesi Rumları heyetiyle hicret itmege başlamıştır. Birkaç heyet azimet etmiş ve bu gidişle karyede birkaç gün sonra baykuşlar ötecekdir. Bu ayın dokuzuncu günü Varna (Rodolobtis) Cemiyeti ictma' iderek, Reis Dorgolof'un, cem'iyet-i merkeziye fa'aliyet ve icraatına dair olan tebligatı istima' edilmiştir. Rumlar aleyhinde yine bazı hareketin vuku'ndan korkan zabıta, daha sabahleyin tedbir-i inzibatiye ittihaz etmiştir. Ahşamüstü cem'iyet ictima'ının başladığı sırada, bütün Rum Mahallesi piyade askeri tarafından ihata edilmiş ve Rum Mahallesi sokakları askerle doldurulmuş idi. İctima' olan bina polis tarafından taht-ı muhafaza tarassuda alınmış ve müzakerat hitama irinceye degin bu tarassud devam etmiştir. - - - «oOo» - - - GİRİD Düvel-i Hamiye'nin mukarrerat-ı ahiresini, Prens Jorj ile tarafdarları kabul itmemş ve istikraz ile müdahale-i ecnebiyenin beyannameden çıkarılmasını musırran taleb etmekde bulunmuş oldukları malumdur. Bu kere dahi istikraz meselesi Roma'da bilhassa müzakere olundu. Bu müzakerenin kararında, beyanname-i devliyenin kabil-i tegayyür olmadığı ve yalnız Girit Yunanistan'a ma'nen ve maddeten bir derece daha takarrüb edilmek üzere Jorj'un yerine Yunan Kralı'nın birini tayin itmesi ve ba'de't tayin, Padişah'a haber verilmesi, aleyhderanı ıskatiçün, derkenar olarak derc idildi. Jorj'un yerine Türkiya'ya husuumetiyle meşhur Zaimis tayin olundu. Usatın istikraz aleyhinde bulunmaları, mahza hasarzede olan Müslümanların da bittabi' Hristiyanlarla beraber zarar olarak tazmin-i hasarat ile yeneden canlanmaları içündür. Geçenlerde Jorj tarafdarları (Kalima) nam mevkide ictima' ile Prens Jorj'un idame-i vilayetini müsted'i arzuhaller imza etmişler ve şayed ahalinin marzisi hilafına Jorj kaldırılırsa, memleketi ateşe ateşe vereceklerini beyan eylemiştir. Tevkif etmişlerdir . - - - «oOo» - - - LONDRA KAMARASI'NDA KADINLARIN İHTİLALİ Londra 11 - Bugün Kamara'nın esna-yı müzakeratında, Kadınlar Partisi'ne mensub yüz kadar kadın müzakere salonuna hücum ile, büyük bir nümayiş yapmıştır. Kadınların gürültü ve protestolorı o derece yüksek perdede pervaz etmiştir ki, meb'uslar müzakerelerinde devam idemeyerek, bu afacanların hareketlerini hayretle temaşaya mecbur olmuşlardır. Nihayet polisler müdahale iderek, önayak olanları (derdest etmiştir) - - - «oOo» - - - --------------------------------------------------------------- İ'LAN Dobriç'de Panayır Caddesi'nde Bakkal Mustafa Rıza Hacı Mehmed Oğlu Mağazası Bu mağazada kahve, princ, şeker, gaz ve sair eşya ile beraber Bulgaristan'da mevcud tütün fabrikalarından getirilmiş tütün enva'ı topdan ve perakende olarak satılıyor. Elyevm Ramazan-ı şerife mahsus tütün paketleri olduğu gibi yeni sene içün kasaba ve köy dükkancılarına ehven fiyatla emti'a da gönderilir. _______________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: