30 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

30 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Resm-i küşad gürültüsüz ve sükunet ile, merasim-i mu'tade ifa edilmeksezin icra edilmiştir. Prens'in mevcud olduğu zamanlarda icra idilen nümayiş ve merasim bu def'a yapılmamıştır. Daha sabahleyin erkenden Sobranya'nın önü seyirciler ve samiin ile dolmuş ise de, Sobranya'ya yalnız evvelden bilet almış olanlar bırakılmıştır. Sofya'daki ecnebi konsoloslarıyla, memurin-i siyasiyeden ekserisi hazır bulunmuşlardır. Nutk-u iftitahi Prens hazretleri canibinden tevkil edilmiş olan Reis-i Nüzzar Ceneral Raço Petrof tarafından kıraat edilmiştir. Resm-i kıraat hitam buldukdan sonra Sobranya borusu(?) inmiştir. Meb'usan Reisi Doktor (Godef?), Reis-i Sani (Dobri Petkof) ve (İvan Halaçef) ve katibler (Dimiter Açkof, Doktor İvan Mumcilof) Dahiliye Nazırı Mösyö Petkof ictima' salonuna dolmuş olan kadınların çıkmalarını ihtar etmiştir. Katib Açıkef mevcud meb'usların cedvelini okuyarak 189 meb'usdan 117 si mevcud ve 72 si namevcud olduğu anlaşılmıştır. Bunu müte'akib birinci ictima'ın reisi Godof tarafından ilan edilmiştir. Mösyö Petkof -mevki-i müzakereye konacak mesele olmadığından ictima' tatil idilecek ve yarın ögleden atideki hususat mevzubahis ve müzakere olacakdır. 1 nutk-u iftitahi cevabını tertib içün komisyon intihabı. 2 Vraçe Hasköy, Gorno, Orhovitsa yeni meb'uslarının tahlifi Saat 12 ictima' tatil edilmiştir. Nutk-u iftitahi tesiratı Nutk-u iftitahi - ki kabinelerin zübde-i siyaset ve fezleke-i vekayi'idir İbtida-yı emirde bir tesir-i mütevazi'ane icra etti. Muhteviyat ve mefadı sade. Ve geçen senenin ikinci derce vekayi'i üzerine suubetle tertib edilmiş bir esası havi. Bu sadegi ve yavanlık en ziyade harici politikaya aid fıkrada his edilmekdedir. Nutukda: "Bütün alemle münasebetimiz eyü." diniyor. Lakin, Türkiya ile olan münasebetimizin Rusya ile mevcud münasebetlerin aynı, veya Sırbiya ile olan münasebetlerin Yunanistan münasebetine müşabih olduğu iddi'a idilemez. Binaenaleyh siyaset-i hariciyemize müte'allik fıkranın ya acı bir hakikati veya harici politikada yolumuzun şaşırıldığını alenen göstermekdedir. - - -⫷O⫸ - - - TELGRAF HAVADİSİ ZAT-I ŞAHANE'NİN SIHHATİ Derssadet'den Frankfurt Zaytung'a bildiriliyor : Sultan'ın sarayında altı aylık bir ikametden sonra Doktor (Biyer) Berlin'e avdet ediyor. (Gazet Dö Frankfurt)un Dersaadet'deki muhbiriyle vuku' bulan mülakatında Doktor (Biyer)! el-haletü hazihi Zat-ı Şahane'nin ahval-i sıhhiyesinin her nokta-yı nazardan şayan-ı memnuniyet olduğu ve her tedavinin zaid bulunduğunu te'min eylemiştir. Padişah'ın gayrı kabil-i tedavi bir böbrek hastalıkdan muzdarib bulunduğunu mübeyyen gazeteler tarafından, mütemadiyen neşr idilen havadisatın meşkuk birtakım uydurmalarından ibaret olduğunu, Doktor ilave etmiştir. Binaenaleyh Halife'nin hastalığının ibtidasında tedabir-i lazıme ittihaz edilmeyen, şiddetli bir soğuk algınlığından mütevellid eyülüge müstaid ve basit bir nezleden başka bir şey olmadığı alenen ve yükseklerden ilanı vazife-i müterettebesi olduğunu beyan idiyor. [Havas] - - -⫷O⫸ - - -

Bu sayıdan diğer sayfalar: