1 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

1 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DAHİLİ Bulgaristan'ın Petersburg politika memuru dün Sofya'ya muvasalat etmiştir. ******* Sobraniye ve Prens Hazretlerinin Nutku Dünkü nüshadan ma ba'd: Meb'us efendiler! Hükümetim enzar-ı müzakere ve tecvizinize atideki kanun layihalarını vaz' idecekdir: Sancak Meclisleri Layihası Sofya Polis Tensikatı Layihası Kazaların Devair-i İntihabiyeye Takriri Layihası Altun ve Gümüş Eşya ile Ticaretinin Teftişi Layihası İştirak Layihası Bulgar Şimendifer ve Limanları İşletme Layihası Bulgaristan Şimendiferleri Polis Nizamnamesi İstikmal ve Ta'dilat Layihası Posta Paketlerinin Mübadelesi Layihası Hükümetin Kasadarlığı Me'muriyetiyle Hükümet Defterdarlığı Layihası Borsa Nizamnamesi Layihası. Enzarınıza arz edilen hususat ve levayih-ı mutalaa ve tasdike en güzide dikkatlerinizi hasr edeceğinizi ümit ile mesa'inizin takdisini Cenab-ı Kirdibadan niyaz ider ve onüçüncü Sobraniye dördüncü ictima' adisinin küşadını ilan eylerim Yaşasın Bulgaristan! Bunu müte'akib meb'usan tarafından şiddetli alkışlar ve müthalikane (urra) sesleri sadaları ref' edilmiştir ve ba'dehu sabık Üsküb metropolidi (Teodusi) nin taht-ı riyasetinde olarak Sofya heyet-i ruhaniyesi tarafından ayin-i ruhani icra olunmuştur. MÜHİM SUALLER Balçık meb'usu Pasarof imaret dahilinde Rumlar aleyhinde vuku'bulan harekat hakkında reis-i nüzzardan atideki izahatı taleb idecekmiş: Birincisi: Yunanistan'dan müsellah çeteler Makedonya'ya girerek Bulgar ezkiyasını mahv ediyorlar. Bulgar hükümeti Makedonyada'ki milletdaşlarımızı himaye ve sıyanet içün icray-ı teşebbüsat ve tedabiri ittihaz etti mi ve bunların sefaletini tehvin içün müstakbelen ne yapmak tasavvurundadır? İkincisi: Yunan teb'asından olan Rumların mal ve mülkleriyle bizzat hayatlarına vuku'bulan tazyikatı intac eden ve Rum kiliselerini gasb ve Ahyolu vakay-ı müessifesiyle nihayet bulan Rum aleyhindeki harekat içün Bulgar hükümeti memleketde te'min-i asayiş ve ahalinin şahıs ve emvalinin masuniyeti zımnında tedabir-i lazıme ittihaz etti mi? "Balkan" Bu sual en mühim bir meseledir. Emniyet-i can ve mal ki hükümetin himayet ve muhafazası sayesinde Bulgaristan'da mevcud değildir denemez. Fakat bazı kere şurada burada Bulgaristan'dan olan müslümanlar da masun-u taarruz değildir. Bi isbate nice emsal ve vekayı' ile hazırız. Bizim kulaklarına kurşun akası meb'uslarımız acaba uyuyorlar mı? Hükümet ve kanun-u memleket onlara bu hususda istizahda bulunmak hakkını vermiştir. Ya niçün bu hakkı arz ve izhar itmemeli? --------oOo-------- YENİ MÜSLÜMAN ME'MURU Tosrukan kasabası Naçalin'in mu'avinliğine ma'arifperver islam gençlerinden İsmail Hüsni Hacı Murad Efendinin tayin edildiğini öğrendik. Müslümanı çok olan kasabalarda böyle bir memuriyete tayin edilen bir din [-sayfa bitti]

Bu sayıdan diğer sayfalar: