1 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

1 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

kardaşımızdan, hükümetin kanun-u adaletine şayan hizmetler bekliyoruz. --------oOo-------- TELGRAF HAVADİSİ Zat-ı Şahanenin Hastalığı Bir iki aydan beri gazeteler Sultan Hamid'in hastalığını ilan edüb duruyorlar. Memalik-i ecnebiyedeki süferamız zat-ı şahanenin rahatsızlığının ehemmiyetsiz bir soğuk algınlığından başka bir şey olmadığını neşr ile iktifa ettiler. Yine Sultan Mecid hafidi Sabahaddin bey pazıyor: Sultan Hamid'in ihtiyarlığı, ve en adi meseleye varıncaya kadar devletin ümur ve muamelatıyla iştigal etmesi hasebiyle zihnen, bedenen pek ziyade yorgun olduğu nazar-ı itibara alınırsa hasatalığın icray-ı tahribata en müsaid bir bulduğu aşikardır. Maraz-ı hümayunun cinsi hakkındaki rivayat müte'addid: Kum, taş-ı seretan, böbrek iltihabı, veremden bahsediyorlar. Bu ana kadar suret-i muhakkakada bilinen birşey varsa o da sıhhat-i şahanenin daha geçen seneden beri muhtel bulunması idi. Ahiren bir menba-ı resmiyeden istihsal ettiğimiz malumat-ı mevsukaya göre hastalığın vehamet-i mühekkelesinde şübhe kalmamıştır. **** 16- Dersaadet: (Şehevu) karyesi havalisinde icray-ı şekavet eden bir Rum çetesinin takipi içün (Enver Efendi) isminde bir zabitin kumandasıyla asakir-i lazıme gönderilmiş ve köy yakınında vuku'bulan müsademede Rum eşkiyasından ondördü telef edilmiş ve bir çoğu yaralanmıştır. Mütebakiyesi takip ediliyor. 16- Viyana: Virköy şahsi meselesinden dolayı Erzurum'da ilk iğtişaş geçen mart esnasınsa çıkmış ve o vakit ahali haksız yere Virkö'nün tatbikine mümana'at etmişti.. İğtişaş muharrikleri olarak hükümet iki paşayı teb'id etmiş ise de karışıklık bununla sükunet bulmadı. İsyan bir mahiyet-i mühleke iktisab etmekdedir. Ahalinin ısrarı üzerine dün iki paşa yine Erzurum'a iade edilmiştir. Yine Boris Sarafof 17- Viyana: Dersa'adetden bildiriliyor: Türkler Boris Sarafof'u taşlar altında aramakda ve Bab-ı Ali merkumun kafasını getirene onbin lira (!) mükafat va'd etmekdedir. --------oOo-------- DUMA İNTİHABLARI HAKKINDA Bütün Rusya vilayetlerine olduğu Odeseye'de dahiliye nezaretinden gelen bir emirnamede intihab cedvellerinin laakal üç hafta zarfında tanzimi ihtar edilmiştir. Halbuki hükümetin intihablar hakkındaki bu isti'cali bazı hilafkiranın türlü türlü sui tefsirlerine sebeb oluyor. Eski intihab cedvellerinin hükümet tarafından ne gibi ta'dilata uğradığı meselesi cay-i endişedir. --------oOo-------- KAFKASYA'DA KORKU 16-Viyana: Odesa'dan bildirildiğine göre Kafkasya'da ahval pek heyecanlı imiş. Kafkasya'nın ahvalini tanıyanlar orada müdhiş şeyler hazırlandığını söylüyorlar. Gariban burası kanlara gark olacakdır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: