8 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

8 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

takip ettigi hatt-ı hareketden dolayı Prens hazretleri muğber olduğu ve bu sebeble ceneral, vazi'yet ve mevkinin rahnedar olmuş bulunması en ma'kul vesail-i isti'fadandır. Hal-i hazır kabinesinin mürevvic-i efkarı olam nim resmi "Novahak?" gazetesi, buhran-ı nüzzar ve yeni kabine hakkında ber vech ati idare-i kelam idiyor : [Ba'zı tasavurat-ı zatiyeye istinaden Raço Petrof, Prens hazretlerine telgrafla kabinenin isti'fasını vermiş ve kabul edilmiştir. Bera-yı ma'ruzat, Prens nezdinde bulunan Dahiliye Nazırı Petkof, dur ve derin müzakerat ve müşaveretden sonra, Prens hazretleri Petkof'u yeni bir kabine teşkiline memur etmiştir. Uhdesine ihale idilan vazifeyi Petkof kabul iderek, yine eski nazırlar makam-ı asliyelerinde kalmak ve yalnız müsta'fi Raço Petrof'un yerine Emaret'in Petersburg Politika Me'muru Doktor İstançef'in, Hariciye ve Mezahib Nezaretine tayini suretiyle yeni kabine teşkil etmiştir. Bu kabinenin teşkiline aid emr-i prensi bugün (dün) kabinenin ilk ictima'ında Petkof tarafından karaat edilmiştir. Ve meb'usların alkışlı istikbaline mazhar olmuştur. Bunu müteakıb Sobranya müzakerat-ı yevmiyeye devam etmiştir.] * * * Sabık Reis-i Nüzzar Raço Petrof'un esbab-ı isti'fası meyanında, mumaileyhin ahval-i sıhhiyesine mebni kabineden çekildigi söylenmekde ise de, ansızın vuku' bulan bir isti'fanın yalnız böyle birtakım esbab-ı taliyeye müstenid olamayacağı tabi'idir. Bu sebebe inzimam eden diğer bir cihet daha vardır ki, o da yeni Hariciye Nazırı; Doktor İstançef! Doktor İstançef, İsviştof'da (Sviştov) doğmuştur. Eıyevm 42 yaşındadır. Viyana'da (Terezpanom?) mekteb-i meşhurunu ikmal etmiştir. Prens'le olan münasebeti hususiyesi işte bu darülfünundan ibtidar ider. Prens'in Bulgaristan'a vusulüyle beraber, her türlü ahvalde kendisine refakat etmiş, 1890 senesinde katib-i hususiliğine tayinini müte'akib, Bükreş Politika Me'murluğu'na nasb edilmiştir. Bu memuriyetinde yalnız birkaç ay kaldıkdan sonra Viyana Politika Me'murluğu'nave ba'de Petersburg Maslahatgüzarlığı'na gönderilmiştir. Bugün umur-u nezareti der'uhde etmiştir. - - - «oOo» - - - NAZAR-I DİKKATE Bu hafta zarfında biri nefs-i Filibe'den, diğeri Varna'dan iki mektub aldık. Bu mektubların ikisini de menafi'-i milliyemize müte'allik bulduğumuz içün nazar-ı dikkatden dur tutmağı reva görmeyiz Nefs-i Filibe'den gelen açık mektub, bir mu'allim imzasını havi. Zavallı mu'allim diyor ki:" Ramazan'ı parasız geçirdik, bayram da geldi. İnsan ne içün çalışır, böyle günler içün degil mi? Beş aydır bir para aldığımız yok. Buna sebeb ne? Acaba kasada para mı yok? Yok ise evkafdan niçün verilmiyor. Yahudilerin, Ermenilerin ve milel-i sairenin bizim kadar vakfı olmadığı halde hükumetden de i'ane görmüyorlar. Anların hocaları niçün mah-be-mah aylık alıyorlar da, biz alamıyoruz? Varna'dan gelen mektub ise, Varna gibi mühim bir beldede mekteb-i rüşdiyemizn bile mu'allimsiz kaldığından dolayı kıyl u kal hep büyümekde imiş. Geçen seneki mu'allimler her nedense azl edilmiş, yerlerine anlardan ehliyetsizi bile olsun tayin idilememiş. Bu mektubların ikisinde de, biz esbab-ı inkırazımızın pek hazin numunelerini görüyoruz. Başka milletlerin evkafı yok, bilmem nesi yok ama, onlarda millet var, hissiyat -ı milliye var?! Bizde ise hissiyat-ı

Bu sayıdan diğer sayfalar: