10 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

10 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

suretde talim ve tedris idecegini bilmez. Zaten bu mu'allimin devam ve sebat idebilecegi meşkuk. Sebeb anlaşılıyor ya, bizim mekteb de idaresiz, parasızdır. Bunun içün mu'allim bulunamıyor. Mektebe yardım içün evkafımızda acaba para mı yok? Eger evkafın paralarını eski Müfti yutdu da, artık varidat kalmadı diyecek olursa, bu da boşdur. Sahih olamaz. Zira evkafımızın mekteb ve cami' iradı 1.500 kuruşu mütecaviz olduğu halde nasıl olub da, düne gelinceye kadar mekteb kapalı dursun. Encümen Reisi Efendi'ye, yahu bu hal ne olacak diye sormağa gelmez. İşte mekteb açıldı ya, diyecegine şübhe yok. Mekteb açıldı ama, mektebin bab-ı fazileti degil, mekteb binasının kapuları açıldı. Encümenlerimizin i'tikadına kalsa, çocuklarımız içün namaz surelerini ögrenmek kafidir. Daha başka ilm ü fazilet ne lazım. Allah verse de, şu bizim mektebimiz hakkında da bazı himmetler idilse. Bunu Mu'allimin-i İslamiye Cemiyeti'nin nazar-ı dikkatine arz iyleriz. - - - «oOo» - - - TELGRAF HAVADİSİ 26 Teşrin-i Evvel, İstanbul'dan : § Hırka-yı Şerif ziyareti, hükumeti hayli tedabir ve mesarife duçar etmiştir. Zat-ı Şahane Hırka-yı Şerif ziyaretinde Topkapu Sarayı'nde esna-yı rahda hizmet-i şahanede bulunan birçok memurları nişan ve rütbeler, ihsanlarla taltif etmiştir. - - - «oOo» - - - VERASET MES'ELESİ 27 Teşrin-i Evvel, İstanbul'dan : § Zat-ı Şahane'nin hayatından ümit azdır. Burhaneddin Efendi'yi veliaht yapmak arzusunu besleyen Mabeyin erkanı, Almanya Sefareti'yle bir entrika çevermek pişinde dolaştıkları gibi, birtakım ulemadan kimseler de veliaht-ı meşru' Mehmed Reşad Efendi hazretlerinin hukuku müdafa'a edilmesi içün Eyüb Sultan ve Fatih civarında birtakım hafi ictima'lar yaparak ahaliyi matbu ilanlar ile ikaza çalışmakdadırlar. § **** meselesi üzerine Sadr-ı Azam Ferid Paşa ile Paris sefiri Münir Paşa arasında bir ihtilaf ve zıddıyet peyda olmuştur. * * * § Londra 25 Sir Edvar Grey (Edward Grey) Makedonya'daki İngiltere konsoloslarından aldığı raporlara nazaran, geçen Kanun-i Sani ibtidasından, Eylül nihayetine kadar Selanik Vilayeti'nde 577, Manastır Vilayeti'nde 481 ve Üsküb Vilayeti'nde dahi 188 kişi telef idildigini belediyeler kamarasına tebliğ etmiştir. - - - «oOo» - - - ALMANYA'DA BUHRAN Birkaç gündür Almanya'da buhran-ı vükela var. Berlin matbuatı şimdiye kadar hükumeti muaheze yollu, hususiyetle İmparator'a dahi karşı bu def'aki kadar şiddetli neşriyatda bulunmamıştır. - - - «oOo» - - - BÜYÜK SÖZLER Bütün dünya emellerini, bütün hayat korkularını unut, senin içün dünyada azab ve ızdırab kalmayacakdır. "Epiktet"

Bu sayıdan diğer sayfalar: