10 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

10 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

* * * § Dünyada en hür insanlar her dakika ölüme hazır olan, ölümden pervası olmayanlardır. "Diyojen" HÜRRİYET HAKKINDA Diyojen İran hükümdarlarından birime şu satırları yazmış: "Bir balığı avlayabilirsiniz ama bir Atinalıyı esir idemezsiniz. Bir balık sudan çıktıkdan sonra esarete düşmüş bir Atinalıdan ziyade yaşayabilecegine emin olunuz." Diyojen'in bu sözü, Atina'nın azamet-i kadime-i ahlakını tasver ider. Tarih-i insaniyetin mazide aradığı azamet de budur. Hürriyetsizlik susuzluk gibidir. Öyle insan, insan degildir. Hürriyetsiz insan, insan hakkına malik degildir. İnsan odur ki, hürriyeti içün yaşar, kimsenin esiri olmaz. Beni nev'inin esiri olmak kadar, zillet tasavvur idilir mi. Şu mealde bir hadis-i şerif de olacak. Ya'ni Hazret-i Peygamber, zalime tahammül eden bir kimsenin mes'uliyeti, zalime müsavidir, buyurmuştur. Ni'met ü kadr hürriyeti i'laya kafi, bundan büyük burhan olur mu? ÇİN İLE JAPON Bir Fransız gazetesinden : "Muha(re)be-yi ahireyi müte'akib, Japonya, Çin Ordusu'nun muhtac-ı tensik olduğunu Çin'e anlatmış ve bu vazife-yi müşkilenin kendine tevdi'ini taleb etmiş idi. Japonya Çin Ordusu'nda müstahdem Japon zabitlerinin nüfuz ve iktidarından nüfuz ve iktidarından istifade iderek eski sistemdeki eslihasını kamilen Çin'e satmış ve Çinlileri iğfal içün esliha-yı mezkure üzerine (1905) tarihini vaz' ile iktifa eylemiş idi. Japonların hilelerine kesb ü vukuf eden Çinlilerin, Japonlara karşu ibraz eyledikleri teveccüh ve emniyet külliyen zail olarak, bunun yerine bir nefret kaim olmuştur. Nitekim Vali-yi Umumi Şang Şi Tung ile (Bo An?) ma'iyetlerindeki Japon zabitanına yol vermişlerdir. Yine bu zevat, bundan birkaç gün evvel Japonya'da sevk olunan bir milyon kurşunu kabul itmeyerek red ve i'ade eylemişler, icra idilen tedkikat neticesinde bunların yüzde altmış nisbetinde isti'male gayr-ı salih olduğu tebeyyün idince, mukavelenameler fesh edilmiştir. Amerika ile Japonya arasında bir ihtilaf-ı sulh zuhur idecek olursa, japonya Çin'in bitaraflığına itimat idemez. Kore'nin, Çin hududunda bulunduğu nazar-ı dikkate alınırsa, Çin'in bitaraflığı ne derece haiz-i ehemmiyet o(ld)uğu, şübhesiz teslim olunur. ꧁ ꧂ AÇIK MUHABERE Ay nihayeti geldi, ayın üçüncü gününe kadar müvezzi'lerimizin hesablarını göndermelerini bilhassa rica iyleriz. ________________________________________________ İ'LAN Filibe'de Cum'aönü'ndeki büyük esvab mağazası karşusunda Kalmar Kariç Ecza Hanesi : Zaif, siraceli, fakru'd deme mübtela çocuklar içün, şu mevsimde son derece nafi, tebrid usulüyle ağır kokusu mahv edilmiş, Meyer markasını hamil halis balık yağı getirmiştir. Müracaat edenler gayet ehven fiyatla satışından ve mezkur yeni sistem balık yağından son derece memnun kalacaklardır. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: