24 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

24 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SOBRANYA - 1 - Mah-ı cari-i Efrencinin ikinci geçen Pencşenbe günü alafranga saat ikiyi kırk beş geçerek ve cümle nüzzar hazır olduğu halde Sobranya açıldı. Umur-u yevmiye mevzubahis ve müzakere nüzzar-ı hazıranın, Gospodin Petkof'la, Gospodin Genadiyef'in nutk-u Prensi hakkındaki cevablara karşı cevablarından ibarettir ki, ber cevh-i atidir: Gospodin Petkof evvela didi ki: "Raço Petrof (Racho Petrov) kabinesi tarafından emir ve ifa edilmiş bütün icraatın mes'uliyetini hal-i hazır kabinesi der'uhde etmiştir." Gospodin Petkof bundan sonra mezu'u makalını, fırka-yı muhalife rüesası tarafından irad edilmiş olan nutukların tenkid ve tedkikine intikal ettirdi ki, Gospodin Petkof'un bu babda nazar-ı tenkidi umur-u dahiliyeye, üç mesele-i esasi üzerine ma'tuf kıldı. Bu üç mesele-i esasiyenin evveli intihabat, ikincisi Bulgaristan ahval-i iktisadiye ve maliyesi, üçüncüsü ise Rumlar aleyhindeki Bulgar kıyamı idi. Gospodin Petkof intihabat-ı umumiye esnasında birtakım haksızlıklar, karışıklıklar vuku'ndan dolayı muhalifinin i'tirazatına karşı şu cevabı verdi: [İntihab zamanlarında bu gibi karışıklıkların adem-i vuku'nu kimse inkar itmez. Fakat acaba bu karışıklıklar bazı cabbarların bu gibi haksız intihab yapmağa cür'eti gibi, şayan-ı teessüf haller Bulgaristan'da ancak bu sene mi görülür? Bu şayan-ı teessüf haller öteden beri vaki' ve cari degil midir? Bu gibi haksızlıkların mütecasirleri mehakim-i hükumet tarafından taht-ı isticvaba alınmış ve alınmakda bulunmuştur. El-haletü hazihi bu gibi haksızlıklardan şikayet ideceklere de mahkeme kapuları açıktır.] Gospodin Petkof bundan sonra Bulgaristan'ın ahval-i iktisadiye ve maliyesinin nasb-ı kelam ile diyor ki; [Şu son dört beş sene içinde Bulgaristan'ın iktisaden hayli terakki hatveleri atmış olduğunu, mevcudiyet-i maddiye ve idariyesi hayli yükseldigini muarızlar bu terakkiyi her nedense bir tesadüf-ü istisnai gibi telakki ile bu terakkinin husulü emrindeki şu son dört beş senelik teşebbüsat ve mesai-i hükumeti kale almıyorlar. Evet! Şu son dört beş sene içinde Bulgaristan'ın mevcudiyet-i maddiye idariyesi hayli terakki ve tevsi' etmiştir. Fakat bu terakki, bu tevsi' şu son dört beş sene zarfında hükumet-i hazıranın vesait-i nakliye te'mini uğrunda inşa ettirdigi şimendiferler, yollar ihzar tanzim eyledigi alat ve ihtiyacat-ı ziraiye sayesinde. husule geldigini unutmamalı. Bizim bunda noksanımız şudur ki, bugün bizi tenkid ve muaheze eden eski kabine tarafdaranının ikmal ve te'min idemedikleri bu ihtiyacatı biz tekmile muvaffak olduk.

Bu sayıdan diğer sayfalar: