24 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

24 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ve Selanik Ceneral Konsolosu ise çokdan me'zun bulunmuştur. * * * MÜNİR PAŞA BELGRAD'DA 8 Teşrin-i Sani, Belgrad : Saltanat-ı Seniyye'nin Paris Sefir-i Kebiri Münir Paşa'nın buraya muvasalatı vesilesiyle, Sefaret-i Osmaniye'de ziyafet keşide edilmiştir. Bura mahafil-i siyasiyesinde hükümferma olan mütala'a'ata nazaran {{Münir Paşa}}'nın bazı memuriyet-i mühimme ile muvazzaf olarak Sırbistan'ın ahiren sipariş ettigi külliyetli toplarla, Karadağ'ı teslih edip itmeyecegini tahkik ve ***'ni *** vasıtasıyla Adriyatik Denizi'ne rabt içün inşa idilecek temir yolu hakkında malumat istihsaline memur edilmiştir. * * * PATRİKLİK'DE ISKANDAL 8 Teşrin-i Sani, İstanbul'dan : § Gorno Karaçevo hadisesinde zimedhal bulunmasından dolayı Drama Rum Metropolidi hakkında ittihaz idilen azil tedbirini müş'ir telgraf Patrik'e vasıl olur olmaz büyük bir ıskandal zuhur etmiştir. Sinod Meclisi derhal akd-i ictima' etmiş ve dokuz re'y ile Patrik Üçüncü Yovakim'in azline karar vermiştir. Cuma günü dahi iki Sinod Meclisi tekrar ictima' idecekdir. Patrik, Drama Metropolidi'nin memuriyetinde ibka idilecegini Mezahib Nazırı'nın va'ad ettigini söylemiştir. Ma'mafih Patrik'in bilihtiyar isti'fasını vermesi Sinod Meclisi tavsiye etmiştir. ----- ⫷O⫸ ----- MOSKOVA GRAD NAÇALNİKİ'NE SU-İ KASD Oktaber 30 uncu günü Rusça saat 11 kararlarında Moskova Grad Naçalniki(*) General Reynbot ile muavini ve arkasında hafiyeler olduğu halde Tohriskoy(?) Caddesi'nden geçüb kilisaya giderken, mechul birisi tarafından bomba atılub kezalik ayakları arasından geçerek yol ortasına geldikde, şidetli suretde patlamış. Bu patlamadan o mahale yakın olarak pencere camları sarsub ufaklamıştır. Fakat kimseye zararı olmamıştır. Bombacı tutulduğu esnada Grad Naçalnik'e dört kere revolver atmış ise de, isabet itmeyüb, Grad Naçalnik kendi revolveri ile bombacıya atarak kafasından ağır suretde yaralmıştır. Ba'de Grad Naçalnik yoluna devam edip, kilisaya kadar gelmiş ve du'ada bulunmuştur. Bu vaka'yı işetmiş Moskova Gubernatoru(**) heman kilisaya gelerek Grad Naçalnik'i kazadan kurtulduğu içün tebrik etmiştir. Yine şu günü, Başministır İstolpin, Grad Naçalnik'i tebrik ve cesaretinden dolayı teşekkür telgramı yolladık da, Grad Naçalnik: "Padişah'a hizmet ve emrinizi icra yolunda hiçbir bomba bana mani' olamaz" deyu cevanlanmıştır. "Tercüman" ----- ⫷O⫸ ----- İ'LAN Filibe'de Cum'aönü'ndeki büyük esvab mağazası karşusunda Kalmar Kariç Ecza Hanesi : Zaif, siraceli, fakru'd deme mübtela çocuklar içün, şu mevsimde son derece nafi', tebrid usulüyle ağır kokusu mahv edilmiş, Meyer markasını hamil halis balık yağı getirmiştir. Müraca'at edenler gayet ehven fiyatla satışından ve mezkur yeni sistem balık yağından son derece memnun kalacaklardır. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ. (*) Naçalnik : Rusça; komutan, amir (**)  Gubernator: Vali

Bu sayıdan diğer sayfalar: