December 6, 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

December 6, 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

en büyük silahdır. İslamiyet kadar müsavatı iltizam eden, dünyada ne mezheb, ne de bir kanun ve nizam görülmüştür. Cemiyet-i İslamiyede sunuf-u mümtazenin eseri görülmez ve herkes liyakat ve iktidarı sayesinde en büyük mertebelere vasıl olabilir . Cemiyet-i İslamiye içinde en adi adamın oğlu içün, göz dikilmeyecek hiçbir mesned yokdur. Takdir-i liyakat hususunda Avrupalılar, İslamlar ile beraber olmak içün daha çok şeylere muhtacdırlar. (Tufeyl Amir) Hazret-i Resul-ü Ekrem'e gelüb, güya kendi sıfatına layık bir mesned olmak fikriyle "İslamiyeti kabul ettigim halde, rütbem ne olacakdır" diye sorduğu vakit, Hazret-i Beni Zişan dahi "Sair Müslümanlar ile hem rütbe olacaksın" - yani bir Müslümanın hukuku kadar hukuk ve vezaif sahibi olacaksın buyurmuştur. Şarkdan garba kadar hükmü cari olub, kendini Emirü'l Mü'minin yad ettiren Muaviye Bin Ebu Süfyan tecrübe içün sokak berberlerinden biri huzuruna çıkub Muaviye'nin validesini tezvic etmek arzusunda bulunduğunu söyleyince, Muaviye hiç tesir-i infial göstermeksezin "Pek iyi, bir kere valideme bildireyim. Eger razı olursa, dairemde en azizlerden olursun" diyerek içerüye gedip validesine beyan-ı hal eylemiştir. Müluk-ü Beni Gassan'dan Cebel'e şeref-i İslam ile müşerref olarak Mekke'ye hin-i azimetde her nasılsa fakirin birine gazab iderek, darb eylemiş olduğundan, fakir dahi Hazreti Ömer'e müraca'at etmiştir. Hazreti Faruk, darba şer'en ceza tayin etmiş olduğundan, Cebel'e kemal-i taaccüble "Hükümdar ile dilencinin hiçbir farkı yok mudur." diyince "Hayır, kanun-u ilahi indinde efrad-ı müslümenin kaffesi müsavidirler" cevabını almıştır. [Tarih-i Umumi, Murad Beg] - - -⫷O⫸ - - - DAHİLİ § Eski 5, 10, 20, 50, 100 franklık altun ve gümüş kaimelerin, yeni banknotlarla tebdili içün kanun-u evvelin on birinci gününe kadar bankaca mühlet verilmişti. Mezkur müddet gelecek Temmuz'un ibtidasına kadar temdid edilmiştir. § Duyun-u Umumiye'den Bulgaristan içün Maliye Nezareti'nden satılan 10 milyon kilogram tuzdan, 5 milyonu vasıl olmuş ve bunlardan bir milyonu Varna'ya indirilmiştir. - - -⫷O⫸ - - - TELGRAF HAVADİSİ İRAN'IN ŞAHI TEHLİKİDE 20 Teşrin-i Sani, Londra'dan : § İran Şahı'nın iki günden beri sıhhati, halet-i nez'dedinecek kadar kesb-i vahamet etmiştir. * * * İRAN VÜKELASININ TEDBİRİ İran vükelası ahiran Rusya ve İngiltere tarafından yapılması tasavvur edilen istikrazın yapılmaması ve bunun yerine Tahran'da milli bir banka te'sisi suretiyle, te'min-i umur-u maliyeye çalışılması içün aldığı kararı İran'ın yeni Meclis-i Meb'usanına arz ve tebliğ etmiştir. * * * 20 Teşrin-i Sani, Tahran'dan : § Halet-i nez'e gelmiş olmasından dolayı Şah hazretleri tahtından çekilerek, saltanat-ı veliahtına tevdi' eylemek tasavvurundadır. - - -⫷O⫸ - - -

Bu sayıdan diğer sayfalar: