6 Aralık 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

6 Aralık 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FRANSA SEFARETİ ve BAB-I ALİ Fransa Sefareti evvelki gün Bab-ı Ali'ye yazdığı bir notada, Diyarbekir'den Musul'a giderken on nefer Kürd süvarisi tarafından taarruz ve hücuma uğrayan Fransız Konsolosu'nun, müdafa'a-yı hukuku içün mezkur efradın taht-ı tevkif ve te'dibe alınmalarını taleb etmiştir. - - - o O o - - - FAS KARIŞIKLIĞI 20 Teşrin-i Sani- Paris'den : § Fransa Hariciye Nazırı, Düvel-i Muazzama'ya yeni bir nota verdi. Bu notada, Fas hükumetinin asayiş-i memleketi te'min ve idameye iktidarsızlığı kesb-i kat'iyet ettigini ve El Cezire Konferansı'na istinaden kuvve-i askeriye ile müdahale edip, Avrupalıların hukukunu sıyanet (?!) idece(gi)ni bildirdi. Sıkılmak pazarı, mi'deyi bozar(*). Herif resmen soyacağım diyor da, yine medeniyet içün diyor! ... § "Tayms" (The Times) gazetesinin ihbarına göre yeni bir İngiliz donanması, geçen hafta Cebelitarık'dan geçmiştir. Bu hesaba göre İngiliz donanması şimdi Tanca sularında bulunuyor. - - - o O o - - - JAPONYA AMERİKA İHTİLAFI ve MUHAREBE HAZIRLIĞI 20 Teşrin-i Sani - Londra'dan : § Yokohama'da bulunan Amerika Konsolosu, hükumet-i metbu'asına, son vaki' olan tebligatında, Amerika aleyhine şiddetli bir heyecan hükme başlamıştır. § "Tayms" gazetesinin iş'arına göre, Amerika Reis-i Cumhuru bu işden endişenakdır. Japonların San Fransisko'daki (San Francisco) Amerikan mekteblerinin, Japonlar aleyhindeki tedrisatına karşı, kin ve husumet göstermekdedir. * * * JAPONLAR MUTLAKA HARB HAZIRLIĞINDA § Sen Petersburg'dan "Eko Dö Pari"ye (L'Écho de Paris) yazılıyor : "Japonların berri ve bahri muttasıl tedarikat-ı harbiyeye devamı, her tarafdan tasdik idiliyor." Eko Dö Pari muhbiri buna zeylen şu mütala'ayı dermeyan idiyor. "Portsmot Muahedesi (Portsmouth Antlaşması)akabinde, japonların Ruslara ve Amerikalılara karşı şiddetli ve hasmane vaziyeti ve alelhusus fevkal'ade tedarikat-ı harbiyeye kıyamı şayan-ı dikkat ve cidden cay-ı endişedir." "Balkan" Şu mini mini Japonlar galiba bütün dünyaya bir ders verecek, ama bu günleri görmek içün ömür lazım, gelecek asırları beklemeli. * * * AMERİKA BANKERLERİNİN KORKUSU Japonya'nın Amerika'ya karşı aldığı vaziyet-i hasmane Amerika bankerlerini fevkal'ade telaşda bırakıyor. - - - «oOo» - - - RUSYA BUHRANI 20 Teşrin-i Sani, Petersburg'dan : § Divan-ı harb, dört genc talebeyi dünki gün otuz sene kürege mahkum etti. Sebeb-i ithamları hükumete karşı su-i kasd etmiş olmalarıdır. * * * 20 Teşrin-i Sani, Simferopol'dan : § Evvelki gün dört şahıs, üzerlerinde bomba ile tutuldu. Bu dört şahısdan, polis, bir su-i kasd şübhe etmiş imiş. Onun üzerine vuku' bulan taharriyatda mezkur ------------------- (*)Utanma pazar, dostluğu (mideyi) bozar atasözü

Bu sayıdan diğer sayfalar: