7 Aralık 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

7 Aralık 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Son zamanlarda Devlet-i Aliye ve Bulgaristan gibi iki komşu hükumet arasında başlayan bir siyaset muhadenetkarane, İngiltere'nin Balkan Yarımadası'ndaki maneviyatını tamamıyla idameye mani' teşkil ettiginden, gerek Hükumet-i Osmaniye'yi esbab-ı muhtelifeden dolayı duçar-ı müşkülat ve işgal eylemek, gerekse Rusya'nın meşagil-i dahiliyesinden intihaz-ı fırsatla, Balkanlarda hükümferma olan Rus nüfuzunu kesr etmek ve buna mukabil İngiliz nüfuzunu takviye içün, İngiltere şu aralık te'yid üzere olan Osmanlı Bulgar münasebat-ı hasenesine darbeler urmağa çalışmakdadır. Şu İngiliz siyaseti daima böyle mağrur ve hodbinanedir. İki kükumet aynı mesele üzerine ve ondan mütevellid ahval hasebiyle akd-i i'tilaf eylemek ve bu suretle senelerden beri tarafeyni bir keşmekeş-i duradur içinde bırakan bir ihtilafda mazhar-ı i'tilaf eylemek üzere iken, Rusya ahvali dahiliyesi, Fas meselesi gibi mesail-i mühimme-i cariye durur iken, bunları ilan-ı harbe ve Makedonya'da tevsi-i islahat içün Avusturya ve Rusya'yı icbara tasaddisi, İngilizlere hass-ı garaibden gayrı bir şeyle tefsir edilemez. Bir tarafdan Avrupa'nın en hayırhah kavmi, sulh ve müsalemet banileri olduklarını iddi'adan hicab etmeyen İngilizler, bir tarafdan da Londra'da kulüblerinde mitingler akdiyle, şarkda Türklerle Bulgarlara muharebe açdırmağı düşünmekdedirler. Ma'mafih biz otuz senelik bir hayat-ı siyasiye içinde, oldukça tecrübeler görmüş olan Bulgar erbab-ı siyasetinin, sisli İngiltere afakından gelen bu soğuk tahrikata ve tahtında ne Bulgarların, ne de Türklerin ancak İngilizlerin menafi-i hissiyesi meknuz olabilen bu teşvikata kapılmayacaklarını samimiyetle ümit ederiz. Vay - - - «oOo» - - - JAPON ve AMERİKA MUHASEMESİ San Françesko'da (San Francisco) Japonlara hakaret edilmesi ve mekteblere Japon talebesi kabul edilmemesi üzerine, Japonya ve Amerika hükumetleri arasında hayli mühim muhaberat-ı siyasiye cereyan eyledigi ve işi yatıştırmak içün Reis-i Cumhur Mösyö Ruzvelt (Franklin D. Roosevelt), San Françesko'ya ministırlardan birini mahsus olarak gönderdigi malumdur. Beyaz yüzlü Amerikalılar ile, sarı yüzlü Moğollar arasında cins-i adavet ve rekabet eserleri görülmekdedir. Reis-i Cumhur'un müdahalesi ve nasihatı San Françesko ve Kaliforniya (California) vilayeti idare-i mümtazesine tesir itmeyüb, vaktiyle Kıtaylılara gösterilmiş olan adavet Japonya Moğollarına dahi izhar edilmekdedir. Japon gazetelerinin en nüfuzlusu olanlar da, bu halden dolayı Amerikalılara karşı izhar-ı adavetden geri durmayorlar. Mesela Manşiyu' nam Japon ceridesi "Amerika zulmü" serlevhasıyla neşr ettigi ciddi bir makalesinde şu yolda idare-i lisan ediyor : [San Françesko'da kar u kesb veya tahil-i ulum ve fünun maksadıyla altmış bin kadar Japon evladı ikamet idiyor. Kore'de ikamet eden elli bin Japonyalının hukukunu müdafa'aa içün, Kıtay devleti ile muharebe ettik. Yine bu gibi sebebden ötürü Rusya ile muharebe ettik. Ekser Amerika toprağında Japon evladı tahkir idilecek olursa, buna da seyirci olamaz. Amerika hükumeti ile münasebet-i dostanede bulunmak muradımızdır. Lakin hükumet-i merkeziye, vilayet-i mümtazesine söz geçiremez ise, biz toplarımızla muradımızı anlatabiliriz.]

Bu sayıdan diğer sayfalar: