7 Aralık 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

7 Aralık 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

olan ihtilalci ahali üzerine kendisi ateş itmedikden ma'ada, diğer arkadaşlarına da ateş ettirmemesi imiş. SIRBLARIN İSTİKLAL ŞENLİGİ Efrenci Kanun-u Evvel'in, yani mah-ı cari-yi Efrenci'nin on üçüncü günü, Sırbların Belgrad'ı Osmanlı hükumetinden kurtardıkları günün yüzüncü sene-i devriyesi olmak münasebetiyle, Belgrad belediyesi çok şenlik hazırlıkları yapmakdadır.  - - -⫷O⫸ - - - İNGİLTERE, FRANSA, İTALYA İTTİHADI SAHIHE ÇIKIYOR "Ekler" gazetesine Roma'da bir menba-yı mevsukeden yazıldığına göre, Afrika-yı Şimali menafi'i hakkında İngiltere, Fransa, İtalya arasında deveran eden ittihad şayi'ası tahakkuk etmiştir.Ve bu ittihad-ı hafi, elyevm Londra, Paris, Roma kabinelerinin muhaberat-ı hafiyesiyle de tezahür idiyor. Marok meselesinde Fransa'nın İngiltere ve İtalya'ya karşı serbest davranması bunu isbat idiyor. Dimek oluyor ki, İngiliz Mısır'da serbest kalacak, Fransa Fas'ı da yutacak, İtalyanlar da makarnalarını Trablusgarb'da pişirecek. Bakalım bu hesabın da sonu neye varır?  - - -⫷O⫸ - - - AVUSTURYA ve BULGARİSTAN 22 Teşrin-i Sani - Budapeşte : Avusturya Hariciye Nazırı (Baron Ehrental) [Alois Lexa von Aehrenthal] Avusturya meb'usanına, Avusturya siyaset-i hariciyesi hakkında yaptığı teşrihatda, Bulgarlar hakkında pek takdirane ifadatda bulunmuş ve Bulgar hükumetiyle Makedonya'daki Bulgar ahalisinin Makedonya meselesinde akılane hareket ettiklerini beyan eylemiştir. - - -⫷O⫸ - - - GÜLMEYİN! Bir amuca ile bir hocanın muhaveresi : Hoca : Canım be amuca, her gün kar u kesbin, Allah artdırsın, yolunda. Çocuklarını neden aylak tutarsın da, okutmazsın! Amuca : Abe Huca Efendi, sen deysin! Bizim Çocuk mektebe getti ya, elif cüzünü okudu ya, daha ne okusun! - - -⫷O⫸ - - - RİCA-YI MAHSUS § Rahova'da bir müvezzi'e ihtiyacımız var. Gazetemizin bu kasabada intişarına yardım etmek isteyen kimsenin idarehanemize müraca'atı mercudur. İ'LAN § Gazetemiz kasabalarda dükkanlarını, mallarını ilan idecek kimselerin ilanını da kabul ider. İ'lanatın satırına yarım frank alınır. Üç aylık ve daha ziyadesi içün ayrıca iskonto idilir. * * * Filibe'de Cum'aönü'ndeki büyük esvab mağazası karşusunda Kalmar Kariç Ecza Hanesi : Zaif, siraceli, fakru'd deme mübtela çocuklar içün, şu mevsimde son derece nafi, tebrid usulüyle ağır kokusu mahv edilmiş, Meyer markasını hamil halis balık yağı getirmiştir. Müraca'at edenler gayet ehven fiyatla satışından ve mezkur yeni sistem balık yağından son derece memnun kalacaklardır. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: