10 Aralık 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

10 Aralık 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

efradının bir mikdarının jandarmaya tahsis edilmesini taleb etmiş ise de, neticesiz kalmıştı. Ma'ruzat-ı şedide üzerine nihayet Asya-yı Osmani kur'a efradından üç yüz neferin Makedonya jandarmasına verilmesini, Zat-ı Şahane emr etmiştir. * * * 26 Teşrin-i Sani, Paris'den : § Paris'de neşr idilen "Nevyork Herıld" (New York Herald) gazetesinin Tahran'dan aldığı telgrafnamede Şah'ın irihal ettigi bildiriliyor. Bu haber pek hafi tutulmakdadır. * * * 25 Teşrin-i Sani, Petersburg'dan : § Japonya ile Rusya arasında harbi müte'akib akd idilen (Portsmot) Muahadenamesi'nin (Portsmouth Antlaşması) taksiri sırasında Japonya ile Rusya meyanında ahiren hadis olan ihtilafat üzerine izahat vermek üzere (Vitte) Çar tarafından çağırılmıştır. İşbu mülakat Viyana'nın hasmanını(?) duçar-ı taaccüb etmiştir. - - - o O o - - - TEBRİK VE TAKDİR Rusçuk'da Ahmed Zeki Beg kardeşimiz bir gece mektebi açmış. Bu mektebden maksad bittabi' gaflet ve cehalet içinde sürünen zavallı ahalimizi mümkün olduğu kadar ni'met-i ilm ve ma'arifden behreyab idebilmek, hiç olmazsa genc ihtiyar bilcümle ahalimize insanlığı anlatmakdır. Allah böyle teşebbüslerin emsalini teksir itsün. - - - o O o - - - BOSNA MÜSLÜMANLARINDA HAREKET 26 Teşrin-i Sani, Budapeşte'den : Bosna İslam seramedanı (İslovitiski Brod-Slavonski Brod)da ictima' etmişlerdir. Memleketin bulunduğu vaziyet-i hazırayı muhtıra ile Parleman'a arz içün bir heyet-i meb'use gönderilmesine karar vermişlerdir. Hey'et-i İslamiye bu muhtırasında cema'at-i İslamiye ictima'larına ve istiklaliyet-i cema'ata malik olmadıklarından şikayet ideceklerdir. Agrar meselesinin (Agrar Reformu) halli ki, Avusturya işgalinin en birinci eseridir. Mucib-i hoşnudi olacak suretde tesviye edilmedigi bildirilecekdir. - - - o O o - - - RİCA-YI MAHSUS § Müvezzi'lerimize rica ideriz. Gelecek ayın dördüne veya beşine kadar, bütün hesabları irsale himmet itsünler. Gelecek ay hesabına hiçbir hesab bırakmasunlar. § Rahova'da bir müvezzi'e ihtiyacımız var. Gazetemizin bu kasabada intişarına yardım etmek isteyen kimsenin idarehanemize müraca'atı mercudur. İ'LAN § Gazetemiz kasabalarda, dükkanlarını, mallarını ilan idecek kimselerin ilanını da kabul ider. İ'lanatın satırına yarım frank alınır. Üç aylık ve daha ziyadesi içün ayrıca iskonto idilir. * * * Filibe'de Cum'aönü'ndeki büyük esvab mağazası karşusunda Kalmar Kariç Ecza Hanesi : Zaif, siraceli, fakru'd deme mübtela çocuklar içün, şu mevsimde son derece nafi, tebrid usulüyle ağır kokusu mahv edilmiş, Meyer markasını hamil halis balık yağı getirmiştir. Müracaat edenler gayet ehven fiyatla satışından ve mezkur yeni sistem balık yağından son derece memnun kalacaklardır. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: