26 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

HK UMUCALE — HHCEN HUi YS — ÜÜĞveu CÜN G>UNNALAC. — HUNUĞUĞANUN — KÖEN ıçııma İngiliz sefiri tekzip ediyor —— Kat'iyen yangın mahali- r Fabrikalar ne gitmediğini soylıyor ne halde? | B Diyor ki: İ z -— Sanayi Bankası harikzedelerle meclisi idare ne temas reisi izahat ettim, ne de verıyor ihtiyaçlarını İstikbale ait | cardıuum | S İK

Sayfaya ait küpürler

 sordum ! Tatavla yangın ortaya bir hadıse çıktı Gazeteler efiri Corç Klarkın gın hallini gezerek Bit biz ihtiyaçları olup...
 kası dare ı_;i.ım >|/]ğ veriyor stikbale ait r ler l eler projele Maadin ve Sanayi Bank inkişaf ve tevsii faaliyeti zımnın:
 Türk -yunan müzakerati Yunan harlcîy]ı nazaretinde Venizelosun iştirakıyle içtima aktedildi Atinada bedbinlik hükümferma!...
 Memurlar müracaat sahiplerine iyi muameleye mecburdurlar Dürüşt muamele denlereceza verilecek, tekerrürü takdirinde...
 Diş tabiplerinin çay ziyatfeti İstanbul Diş Tabibleı. dün saat dört buçukta Moskovitte top lanmağa başlamışlar ve kendi...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

———i tİlirseğiirkkenekiğiğn tüi 0 1920 YURUE BADI — OÇ CRORE ŞERAT İaarehanesi : Düyumüümümüye ğ leet T Ğ karşısında dairei mahsus: Seneliği 1400 Kr. | 2700 Kr.— Telğrat : İstanbul Cumhuriyet- aylığı — 750 Kr. | 1450 K Posta kutüsü N” 246 — | aslızı 00 Ke | B00 |— Nushası her yerde 5 KURUŞTUR. HER GÜN SABANLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ Fabrikalar ne halde? | t Sanayi Bankası meclisi idare iyor ki harıkzedelerle ne temas | Feisiizahat ettim, ne de | veriyor ihtiyaçlarını İstikbale ait sordum! projeler | Ankarada açılan millet m Tatavla yangımı münasebe .yle ortaya bir hadıse çıktı : Gazeteler İngiliz sefiri Sir a gö Emam| Türkeyunan |Aferin Dahili yevekı ne 'son defa ittihar edilan mukarre-| A T emei BELELELTZ| —Mmüzakerati | — Momurlar Haa ŞA yalçın v Şi ç Göndader b Dd ea e EEEEEK ibtiyaçları” olup olmadığını, hat Ka aT gb ve S H Mi de Venizolosun İştirakıyi müracaat B Tn ea 1 etmiştir. Yusuf Ziya B. mubarri-| pelne ŞUĞ sahiplerine iyi ü Dalkn Küi hazlare l Timizin mahtelif sallerine südeki| Atinada muameleye OÇ Gazi Hazretkerinin, b.M.| bedbinlik mecburdurlar aa ağanlı ı:ıp"“î;;â::“'eâ':n“ Meclisinin küşadında irat boyur-| — Kükümt 1 W GT Tn Ka e n DA e A A bakkını bayat bahasına elde etmis| — yerkos kumpanyası — İret buyurmuşlardı.. a. busüttn aazılea he ya l a der|le denlereceza ve herçibadabat yaşamağa az-| hakkında kanuni takibat İneler düşünülmektedir ? rarr e verilecek, teker- H Ce z altında Ankara müzakeratı hakkın- H geee e bir Çoranka, memleket dahilide İda mühim Bir içema aktedilmişvir hrüürü takdirinde ühterem (misafirler olan sefirler kadar olmuştur. Bunların - Büyük|ena nratere elllen merelelerin pilemuriyetten dimdiki ahval ve şerait içinde | Di Vai Te ge Sİndedirehasıl olduku - dereceler hakkında | iHraç edilecektir #aki devrin iflâs etmiş köhne iam ve kâmil bir faaliyete baş-İnzun uzadıya müzakereler yapıl Üasetlerine ” kaymet vermeklen| layabilmesi bittabi zaman mes'ele- İmıştır. azk. bulunmağa bijhassasilinal sidir. Banle, hali hazırda bul — * Netlcede bu müzakereler hakkin- biğmermakkelilareke e| A N A a YAT n vu tarz hareketin İnevakısı, “gemilerinin " Faaliyete İlarımı İhtiva edenbazı kararlar veril- Sir Corç Klark gibi. mazik ve) geçebilmesi — noktasından — icaplmiştir. Ankara sefiri M. Papaya da | KAUNLE gu tamimi gön. siyasetin hep nezaketten mi eden tetkikat ve teşebbüsattalonm göre talimat verllecektir. Bi SERERLNKYİSAN L Ğ ç şekkil - bütün - adabına vakaf bir| 'bulunmakta ve Devletçe de Ban-| Dünkü — içtimadan sonra Har.| , Bam memurların. zatten bu hareketin suduruna ihtimal vermek istemedik. anım bu tarzı Je “takvi İNazareti “mehahii “Türk Yunan müelile resmr işi olanlara ve işi d üDi Ka ASA ea Tire aa Ga e e çe ya'be Gdbağle döneülde 7 RleEün BARAE FN Diğer taraftan dünkü(Akşamı pefilimizde Necmetün Sad:'dey bu meseleyi mevzuu bahs ederek: |— rerkor kumç madten — İgİbi teşkilât mutasayverdir ? — İkeratın müsal bir netce ile bitam hağiliz sefiri Türkiye - unsurları KUK Ça Pahsotaek etediginiz. Ja Bulmaşın tememai oeti Ha ZL MA Sraate nifek ” aokmlak kertiyme? )| — Teteviz yasgak hektasda za < İtanbal ve civarındaki alar| — Alınan malümata aazaran bu-| GÜÇTLe Nerakele. Sualini irat etti. Dünkü (Alşam) Ma ilralindan | yapılmakta olan çok evelden - ihtiyacakı dakü GAL Halüy a La el ! SisheklE BN e veğBli Kal ee pürSeLle YESİŞ Nazarct dlbna sisad Yan ve KKi Hd aei Ti Raaennize kargi eet gae d SGİNE memilarına Tei elindekklr göre p larak et udın Kt baraf “aranmdaki “pek “mükin İtir. Ve bu Türk Ceza kanununun| — 2 — Müracsat sahiplerine dük tevcih edilen bu sual / üzerine bulunmaktadıri ihsal kabiliyetleri -| 266-273ncü maddeleri ahkâmile|rüşt ve sert e edenle : D tark ve itliatarr, 'ncü maddeleri ahkâmilerüşt ve sert muamel ler keyfiyeti tahkik ettik. Bini Sçneden seneye fazlalaştırr İi taralın bu baptakl mülâhaza| müeyyettir. Vazife esnasında me- hakkında Memurin kanununun 30 Dün serkil Doryan - klübünde| aa Gizere bir lastinn Piyasa e çejakkisi tam ziddiyet halindedir. murlara karşı dürüşt harekâttaluncu maddesi derkal tatbik olur fesadüf ettiğimiz İngiliz sefiri Sir Mülkiye mütettişleri tar; ihtiyacatımı tatmine tevcih etmeke, | '" 'eltkklel tam ziddiyet ha cditmiç bulunulursa mukabeleye kalkışıl - İnacak ve sicillerine kaydedilecek c._:uıq.m 'gerek gazetelerde|Pilmakta olan üç cephei Bankanın - teşekkülü tarihinden yyan karara rağmen müsakkalatınİmıyarak kanunun bimayesine ilti- |tir. ken, beri takip ettiği bir esastır. Her mahsubu umumt meselesinden tetri-İca ile derhal zabıt verakası tan-| — 3 — Mükerrer ve mütememiti TDailiye Yebilimiz Şik- İrü Kaya B. memurların halka Hüsmü müamele et mdleri Tüzümüe kakkında yesi düşünülmektedir. zakeratı hakkında bedbinlikte beyanr — Fabrikalar emtz unınmyıı İefkar etmektedirler. Matbuatta bed-| Muamele ettikleri haber alınmak-|lere meydan vermediklerine - va AMi bi a İBinlçini “sakamamakta, bu masa. İtadır. Devlet hizmetinde bulunan-| bunlara müsamaha' etmiyecekle- a YN R a Keraln müsale “bir metce e uilam ların ilk vazifesi balkın 'olmakla beraber tekrar şinin Tatavla yangın yerini yakında bu esrar perdesini k hakkındaki — haberleri, | Caktır. sene mahsus bir şekilde muvaf-, İzim ve haklarında ahkâmı kanu-|ler hakkında mezkür kanunun 27 Berek (Akşam) vefikimizde Nece | , / Vekület taratından verilen emir fakiyet elde edilmektedir. Giyeye devesail — edilmesi icaplinci maddesi ” delâletile - ilraca mettin Sadıkj Beyin tevcih ettigi|zerine Terkos kumpanyası hakkın — 2— Müdürü Omumiliğe Sadebı p yaaya aat eder. Kanunun kadar gidilecektir. gaali bayretle / okuduğunu beyan gayameslede ballan ci gez ü tin Beyin tayin edildiği tebliğ| müsait bir metkeye varması için ca|riki 4 — Eğer tahkikatı eveliye büyümesinde başı Rmil olan Ter- edildi mi ? neticesinde bu ef'alin Ceza kanu- etmiş ve demiştir ki ibim (manlalardan - birini teşkil Kot kumpanyası 'örektoru kenaisi a batta C€ —a Ben ket'iyen Tatavla yan- şa suretie mdaran etmektedir. —| — —Henüabirresetiş'ar alımadık. kanunu ile menedilmiş ef'al dir ki, (munun 3. babının 4, ve 6. fasılı D eeet örimiyee eee A A Y g yapılımasına ” mani “olmak idare larma dahil 'ceraimden. olduğu Herede olduğunu bile bil mi-|mes'ni tiulouyacağını her |hiç olmazsa memurini devlet ta -| — Ağau 28 Tüeset| —— Türk -|Subesl reis ve amirlerinin vazife-İgörülecek olursa memur deri yorum. Harikzedelere ihtiyaçlarını (ispat edebil rafından tercihen istimali hakkım- yanan müzakural Hakkındaki fikir İsidir. eli işten çektirilerek haklarında, ilk da mecburiyet vaz'ını nasıl bulu- | 0 mutalcalar cümlesinden Binaenaleyh kanunların 'ılbıkxln yolda tatbikata devam oluna- (Suğunu fenni aletlerimiz izah etmek-| yorsunuz ? Ka AD ..,,..,.kı_î.m(u DA Binacnaleyh kanınlarış ta K iğim tedir. Nafia Vekâletine müracaat| HT L zi Bevanu bala doğil —Bu mes'ele ötedenberi zaman| kızda Ki tarai arasıada. mevcut a çai İşgerek/ feant Bir komlsyen teşkilçaman düşünülen ve bazı memler ada Si Garaf orasındı | Etib ba muhadenet iyeti ve Sefir, beyanatına ilüveten An-İcğerek telkikat. yaptınmasını Aisa çaman dürünülcn e bazı memle- malan “nazann ba muhadenet cemiyeti ve karada bulunan Necmettın Sadık | etüm..> Sdükye " varanaz i - Kian Nözüdim Sadık| eti doi ae Hzi adilen bör Babintir. Ülemle » sakancatlmdan (a Hakiatml eai gazetelerdeki neşriyat Beye bu bususta bir telgraf çek-| — Terkos kumpanyas Htzf edilen bir bahistir. Memle fiğini ve ayrıca ( Akşam ) refiki - |letlerinin yangın conasında borularda Hünülmeğe değer | ” Banınla Berdber salıniretarcemiyetin dünkü içümamda, badema haysi- SA S e ee l ae L BİmE a Üa ee kâyâîmpkî:na.ğ.:w: ;:nv;:'.;::î“:"w:::g:ıa.:r.:.*.îu'; ba y tane, Fabrikasını Şir - (pi ei — e *0 yetşikenane neşriyat vaki olduğu takdirde ü ket KAHOE ÖĞÜ Gi e Tir|cemiyet namına dava ikamesine karar verildi Baplamış saya Tndzar Soğyord gee a aa İakındın a önarenetle — Bu fabrikanın şirket haline | yola girmiştir. Maahaza şeker İ ilrağp heslz pek yeşkl Dcterili li GeeblllM | daka- ziyadü, bakdanda söz söğliyebilmekİçin ve siraat, takdir edeceğiniz vec” zaman lâzımdır. Geçen yaz Âl- pile biraz'da tabinte tabidir. Me- mnı;yamn en mamfh vîı î;kııddx(t ee e Tüklk geee mülendilekden Dan a ae Pizinde (B hai Fabelarız bi davet ile gerek Feshaneyi, gerek Üzerinde tamamen ümidin hari - Herekeyi ietkik ettirdik Buzatım cinde bir tesir yapmıştır. Filha - tavaydlen kömes tabik edilerek (kka hir Franaz, Mütahassinm teknik itibariyle iyi neticeler elde |yanlış takdiriyle arteziyenlerle su Söllmiştir. Kümopı'da tetbiketima |a | aülalrme de b lim #esilmek üzcredir. O diğer aretle tamamen lemin — Uşak şeker | fabrikasmın edimiştir. Böyle bir batayi fenni İyaziyeti nasıldır? İstihsalât ve eee enmemekke beraber her| istikbali nedir? Su temin edilme- £ 'den tesis edilmiş diyorlar. Bu |Yerde olabilir. Arazinin kabiliye İyüzden müşkülât çekiliyormuş, İtine gelince, — şimdiye — kadari civar arazide pancar arzu tecrübeler hiçte ümit kuracal İstanbul Diş Tabibleı. dün sant dört buçukta Moskovitte top- |gibi yetişmiyormuş. Bunlar bak -|balde değildir. Alman pancardeki —— tılba mehadenet cemiyetinin dN İçımamna İşcak edenlerden ha garap lanmağa başlamışlar ve kendi aralarında ailevi ve samimi bir|kında malümat verir misiniz? — İhereket arazinin ve tarzı ziraati — Etibba Muhadenet Cemiyeti,'setinde mutat aybk içtimeimi alb, Tedansan vermişlerdir. Eğlence gece yarısına kadar devam etmiş,| — Uşak Şeker Fabrikasınm|ibtidailiğine rağmen mutavasat dia saat onda Türkocağında| tetmiştir. İyaziyeti son Temin edilen şekli| Otadadi $a 4 12 sa) ınm., Neşet Osman Beyin riya-| Tatabadi sa $0 K ü) selâ geçen seneki misli names -

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler