31 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

31 Ocak 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 türk ocağında açılan sergi 10 gün açık kalaCak Matbuat cemiyetinin hazırladığı matbaacılık sergisi dün saat İ)Lşlı...
 Şehrema bi n onu söndürm âfi Terk suyu buluna nıdır? Ş tinin Üüst * k çıkıyor mu? bizim matb ik katlarına Terk bu katlara...
 İmtiyaz mı, kapitülasyon mu? Ticaret Odası  azasından biri diyor ki: < — RIHTIM şirkli, öleden deri, lelindeki imtiyaza...
 İsyan ordu ve donanma: alınan tedbirler sayesinde Jeneral Primo dö Rivera Madrit 29 (A. A.) — Jeneral Primo dö Rivera geçen
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BEŞİNCİ SENE — N” 1701 Te O 000 ŞERTT YUNUS'NADI — | a L E y Ğ a ee L — söcoer Türkiciçinmarıç ÇiK TÜröüAmesi : Döyüanümümö | Eaaa Ti İN Tühepoy ada GlRlesi öriahanısz Kaylğı 70 kr (10i | Telgral : İstanbul Cumhuriyet- | ylığı c VĞU Posta kutüsü :N" 246 — | aylızı / 400 Kr. | Ş60 Telefon : Tzt Za| Nushası her yerde B K NALER| HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ | 5 KURUŞTUR Bugün Türk Matbaacılığının 200 üncü yıl dönümüdür. TTerkos Darbei hükümet teşebbüsü |— ——— — Dün matbaacılar sergisi açıldı mes'elesi | ispanyada birtopçu | türk ocağında alayı isyan etti! BADMe lireri nbazit mahiyelle kalmışlır | açık kalaCak hareketinin İspanyolların ha- | , Matbuat cemiyetinin hazırladığı riçte haiz olduğu vatanperverlik, İ matbaacılık sergisi dün saat beşte millet ve memleket sevgisi gibi| Türkocağında açılmıştır. haslatlerine ve şöhretine balel| — Memleketimizde Türk matba- iras edemez. Hükümet bu barketi| — Memleketimizde Türk matbar, Jbu kabil kiyam ve isyanların te-| 2Ciliğır a kerrürüne mani alocak tedbirleri |tes'it ve ilk Türk matbaasını ku- ittihaz etmekten sarfınazar eyle- |ranlardan İbrahim müteferritanın | meksizin tenkil edecektir. | lsyanın sebet (AA) — Löjurnal dedendir. — İstanbultin ve Kahtmı bu. cümleden olduğu' gibi. İsi İsyan aordu ve donanmanı lınan tedbirler sayesindi Ekmek mes'elesi bu Cümleden olduğu| gibi. İstanbulun et mes'elesi bal Gümleden olduğu gibi, V. S V. Sen| Her hangi bir vesile ile bu mes'ele-| Terden Herhangi birine temas olu Amnur, başka hahisler üzerinde haşka İKi sene, ç sene sona / mevzular üzerinde' aymı Gipsiz klle boç anbar Tafların ” tekerrür| Ettiği hayretle görülür. Gene biraz gürültü " olmak, — gene - usanılmak,| gene birakılıp geçilmek ve unutul- serginin küşat resminde Vilâyet gezetesinin Madritten Öathbanına Patıma Vali umuavini Faza, Şehe| TLYaLe Ddan Haa Kae 'nazaran filo dün için hazırlanmış "eManeli namına muavin Pi ""'_', eseri tab eden İbrahim müteferrika nn iayana yardım edecekti İzyap) matbust mensupları ve sair. bir| GT ÜN Çü Drnam n hareketi Madritte, Sevilde, Va - çok davetli zevat bulunmuşlardır. Tansta akamete mükküm olmuştar. | İki asır evel a Murzaberek aşkandr | Türkiyede leyana müzaheret maksadiyle çi k eser çıktı İmış isede hemen kışlasına dör Türk matbaacılığı tarihine müştür. İsyan hareketinin sebebi bal bir nazar c öluraa a amleme n Üyedi yapılan geni “terler di n y akaaar lER| | Madrit 29 (A. A.) — Jeneral küçük zabitlere karşı ittihaz edil- | : M aa Tüne peeie 'üme dö Rivera geçen gece bür miş olan zeeri ted ugün, 3İ-1-929 Türk matba- suyu bulundu da Tatavlada buluna- |tün İspanyada bir isyan zubur| Primo dö Riveranın be facılığı iki yüzüncü — senel Saktr Saltan Mahmar Türbesindeki edeceğini fakat bu teşebbüsün | . "Madtit 30 (ALA.) — Gazeter devriyesini idrak etmiş baltmuyor.| Türkiyede buadan tam 200 sene angınında Terkos Su| adar kusuru bulundü: ştarılıyor. Bu vesile ile ortaya Terkos Şirkeli mes'elesi tekrar çik- Miş bulümyor. - Terkos. Şirketinin yalnız Tatavla yangınında kusurü Tarzetmekte İher yerde akım kaldığını memle- (cileri kabul eden M, Primo döl İ rin 1729 tari-| Di eli KŞ KB ASDRC köle're meğlie biklimekie hak. Ricera fetoril Örgen 3 et TÜ sani tlmaai ae AAA DAT ÖSS el Cdi yazi sadıkar e Sillet Kene gi aa Dlüns ai el u ikinci ve üçüncü | eylemiştir. bulunduğunu, işgal etmiş olduk -| TT geveiş daşabtki, Avrupada san'atı tabaatin di ilim ve irfan âleminde çok büyük bir inkilâp yapmış ve latin| bi di Iııııış.ııık ilk ı:hlı'ııl ile 1459| ü e n N e eai LNLAR| Gaki eve sorsun. Görecektir kiorada caddelere ve yollara top boymuş) yddaı M kambiyo bi Karufakı e üke kitap Bayel erla| muntazam Terkos süyü yoktür, Ve ğ z ği hurufatı ile ilk kitap Ediyei hele bu su Üst katlara çıkmaz, Kışın | YS grenleri durdurmuştur. Hükü -İna müdahale etmek hususunda| secmuası — oli 1515 tarihinde| —i Ko ak aa HaRik Bi Çü eati F ge lli e$ rgggleni arenan CDS CA İ leşir ea Üraekn a i|ltalyanın Kano şehrinde tabalun- kınldı. Biz bile ta (Kesingen ) den| büküm sürdüğünü temin edecek |— Madrit 30 (A A ) Saat 4 te),, ötvelü Matbuat muştur. 1612 de Türkçe / bir Hakale yazarak “Terkee Şirktnin|meskidedir.. Mecli ” dağımadan matbusla veniiniş olan ni yesmi Hakkı Tank Be; bir nutuk imtlgemer 1630'da Parlte” Türkçe desih “ve, ilgası fikrine taraftarlevel yani üç güne kadar isyanı bi el KN evel yani üç güne kadar isyanılbir tebli BeaaR n0 ga S a azla | ngralz Gidat - Realde iyamın|ları istasyonları, umumu Bönaları u katlara İsu çıkarmak. İçin #Zunlönüne — geçilememiştir. Burada terkelmiş olduklarını söylei Soğ c ee Nİ bukaman birinci bafil gepçu alayı| — M Püimo dö Rivera ileii faliye İfecirle beraber isyan etmiş jan - 'nazını, Tapanya bankası gidürü derma - kışlasını işgal eylemi Ve KK ç. milli meclisin celsesinin| €tmiş, iki yüz sene evelki ilim/bir. kavait kitabı basılmış ve Sahi, o zaman Cemiyeti unu-| Pastırmak için lâzım gelen tet -|hitamında verilmiş olan ve Siyu-| ve irfan yoksuzluğu arasında Türk 1680 de (Menenaki) isminde biri- miyeyi Belediye Terkos su şirketi.| birler alınmıştır. - İbreti mucipldat Kealedeki vaziyete dair bulu- İmatbaacılığının kurulmasını, yap-İnin Türki, Farisi, Arabi. kelime Bin ilgası için kuvvetli esbabı mu.|Olacak bir tenkil hareketi içininan eyi haberleri teyit etmekte tığı tahavvülleri anlatmış ve bunda lerin elsinci garbiyeden bazıları Cibe bularak azimkâr kararlar itti. lüzum görülen çareler tatbik edi-lolup Mmezkür mahalle Jeneral 0 n Z Haz emiş ve bunların takip ve in- leceklir. Ancak muharrikler ile bu Orgaz mevki kumandanlığını cle|)<Eâne amil olan İbrahim Müte-lile manaları ve telâffuz. tarzları SSt nni G D e LA A D e CA ö aaatdü T abir egi Tef rak eden askerler arasında fark keme kısa bir tahkikat icra ede- | bürmetle yadetmi ç A yarkaryır Ak Heykali ae Yabir debil Mi z Görceecektir. Çünkü askerlerin cektir. Nota hükümetin bu isyana | — Hakkı Türk B-; bundan sonra Ebüziya merlumun. tetkika | TŞPO Tabyohln MoĞLr Hiçadim mes'ele ( şudur ; Dört|ekseriyetinin kumanda hey'etinin teesüf etmekte olduğunu ve bir| memleketimizde matbaacılığın bir|tına —göre / Fransanm — İstanbul — Yemi sikz. Münmçt Elmsd' tarafı su ile dolu olan İstanbul-şehricebir ve tazyiki altnda barekte çiaha bu gibi ahvalin tekerrürüne tarihçesini yaparak nutkuna niha-| Sefiri olan (Savarı dâBuv)IİSGF SNi Mekmet Hüvet Bo #asuzluktan kırilıyor, ve İgeçtiğini zannetmek icap eder. İmeydan | vermiyeceğini beyan vt ooi il hlori spüklida Bükr a resimer SS Yükmlar l eZ G e aa sibayet bulmuştur. ”— İt vermiştir. Mütcakaben Resimli |e A6Lİ tarinı yi Kölleksiyonundu su Tazımdır. Ba umumi “Üyanış, sahibi Ahmet İhsan B. Yöktile, Aptülhamit zamanında, ve| Vüa gel lena "öntük Be b z Si mekhte önsübaseildi Takikalde vakağake B n aa Carlük ve söriyee| Emanullah Hz. | Mütehassıslar |ssek irat ctmiş, şayanı / dikkat| $ İ leller Ütriee, ö eee Tuz k bu. şirket bu hizmeti Ha et ” Z ” Jizahat vermişlir. tabol , Süme Çat "in Tet | Kâbil önünde | işe başladIilar — Badehu, serginin küşat resmi| '“Polunmuştur. ğ tlesi - İstanbul gibi büyük bir| Te l Avrupanın pek çok yerlerinde| Üü Birimet "hayar garedir| — Londra (AT — ; |Hamdullah Suphi B. tarafından|, — * ASA ü icra edilerek davetliler iki yüz|Penüz matbaa mevcut değil BiT vaziyet Karpısımdk aa. veziyci ” d çak hattıhareket ve olabili z sene evel tabedilen ilk Türk ki- | (1493) İstanbulda ve iki üç sene mistanda Salâha ” doğru yürümele"| acahüP tedir. Asilerin reldislan Habibul. Hazae bit vezici karşisında ahsacakllah Kâbili terketmek için hazır- | b taplarını hayret ve takdir ile tet-/SOtra Selânikte matbaa açılmış, | D, hardri HOŞU e e00 2 ha klliler. Hahaalabir kaçap | (l açi aa aa Ka ye yi leri Boti l |Bayeridi” sani- zamanında. İata ilasıma davet etmek ve su bahsinde |Pile şayı olmuştur. ve İhtisasından is- | 'bulda ve Selânikte on dokuz ve günden itibaren on gün, umumun | BUİ z dilnde “ounmak | Sönder zmumun İSelimi evel zamanında - otuz üç BZRSE celANDAN İziyaretine açık bulundurulacaktar. pi S zam glan Profesör Or İve . Sollana Robeli İçanbul San-| — Firmen Dido ikinci Bayezidin | HK Yaptla 'atlar mektsbi teknik müdürlüğüne , Çatbaralk işleriyle eg el aKi ZCC İm. mMuvan kurşunculuk. ve teşisati| Mütbaz BN Bt Taporuna AŞE İshhiye, M. Prak terzilik mütahassıs |ları idam cezasiyle meneylediğini' Taparunu MAV ne mana Madam Mayertens de karas. | yazmış Tapörün RDİLA, İyon, M. Edgar kurşunluk ve çinko- | vesika Getlesalde l |callk tadrlalına üüzenet edecek. aA a S ga baT Tak Belçikadan c ei Yapılacak “dari hizmelin “mahiyer | © Kral Emanullabın kıtaalı Kâ- Ye'mıkyasında onumla anlaşmak. - bi önüne kadar gelmiştir. Burada taşadaya ŞZT rket böyle” bir a: Habibullabın bir oğlu Cesir, ve doi mağmiğerın omu berta.|derhal idam edilmişti BL e data - ea G Kanida eğbbilerin "dakli t Pahasırla olursa oisun) İngiltere hükümeti tarafından te- YERTESAK İ “işie “bundan İbarstr, | dabir ittihaz edilmektedir. Kadın- İstanbul Şehremanti İle hükümetin lar, çocuklar en evel tayyarelerlc, içinden çıkamadiği mes'ele işle “bu | nakledüccktir, y Kadar basitleşir. Bu. vazifelerin War - y e! #ına bedel ikide bir Ankaraya gidip | , Petaverden gelen bir habere, İBara aimdiğe görülmemiştir. der) İnerde mümet — Küfet — msukabilidir. Tüscarın eşyase rıhtım olmayan yer-| lerde hasara uğramaklarlır. Üetden RIHTİK Şirketinin bunu tazımin d mesi lacımdar; fakat Şirket bunu yap- madıktanı maada tücsardan rıktım) ı fetemektedir. Bu acaba hangi hakka istinat ediyor ? » telen Muhitlle Beyie son erfefkü, İgöre, Ali Emcet Isminde biri de| YİTMİ iki mutahase | Bi Kapitülâsyonladan kur-| rasyom tetklkatı için Ayrapa: kendisini kral ilân etmişti ea Sbolunmak kakdik diğ 'vevkanieii GND hey'et göndermek eklifini| Ecnebilerin nakli , a Ki 4 Simiş olduğu gazetelerin neş- — Peşaver 29 (A.A.)— ( Royter ) yi ea Hİ işte bir Rıhtım Şirketi ki imti-| #iydtından anlaşıldı. Bereket versin Kâbildeki ecnebilerin harice naldi| İstanbul , lamir Kapitülâsyonların Tet dlteml Greya, e üD İŞi> kullanılmakta olan iki büyük Barsa ,” Konya | z H GNAİş. Pa SK ĞN İngiliz tayyaresinden biri bu sa-| Kastamonu — san-; ir Bemin zamanında " bu teckikat ğ m Yapılmıştı. “Şimdi terkikan “ieiser bah Efganİstanın payıtahtına hare- Tet maktaylasi fasına bakıyor. Tinc tayin - olun. Muşlardır. Diger Mmülahassıstar yar kında — şehrimize, gelecakler . Kazl Mek teple rimi zde | Şimdiye kadar te. Sssls' ve İakişar F a müetmemiş olar Şirketini de kendimize güldürüyoruz. | tharamar a. Becakpkacılık, moda. Bu Şirket Hakikkten haf ve| sekieri, nT giçe, namuntuz bir şirketir. Karci are Ki Gezylaaiçılık, ” çamaşırelk, üzerinde bunun kadar namussuz Ve VE erkek- mektepleri Için Ge Kurşan” Çirkel şirket yoktur denilse bata eühik, banyo düş Zİbİ tenlsat Olmaz. Bunu bütün kat'iyyetle temin Çhhiye, mürangoctik, Mökümel b n ve iln ederiz, g Te eee SaaN ında dün açılan matbaacılık sergisi ve resmi Yunüs Nadi / (““kuntardan M Seklerk, Arnand| küşatta bulunanlardan imektense önün dosyasını okumak ket eylemiş isede yolda yere in- kaâfi olmalıdır. ve arada boş kalacak meğe mecbur olmuştur. Büyük i'da da Şu Terkos 'mes'ciesi tayyarenin yere İnmüsinin ea | Çibi ufak” tefek İşler hallonarak bini tabkık eylemek ve kandabar r mukadderselyardım göstermek üzere Peşaver. İSLÖRbul sehiri tamamen KU olmak: den küçeke fan Kurtarılmandır. eylemiştir. Tekrar ederiz ki mes'ele ” çok| —| Avrupad bağlti. ve bir. tancdir?. İstanbul ŞEhTiai” Kaf çai mebini Ce Tschiz etmek. Ötüntef olunaçak çok ağkar gaye budar: Va bu Şirkele | Yü başil Süretle Fakat Yaklr geç Meksizim Çünkü, çok tena'bir. bAS. Aaliğımiz vür, birak VKit geçeree hemen unatüyoruz, ve tt ee Devlete bile vergisini umum| ilt hizmetler mukabilinde irketi, biç bir iş görmeden, hiç bir zahmet — çekmeden, baç ahır gibi, halktan para| alabilir? Bu şirketin, müstömleke eha-| lisini istismar eder gibi Türkiye halkını soymasına neden ve nar sıl müsade ediliyor? Bu suale cevap İsteriz! bir. tayyare harket!

Bu sayıdan diğer sayfalar: