31 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

31 Ocak 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstanbul, sarbaoya oli eçenrushalor a Nuslhri TOPRAĞA AVDET Makine medeniyetinin zaru- Teterinden biri de büyük şehit- bi Yücuda - gelmesidir. Küçük bi Saha dahilinde yüz binlerce n'"ü!uu temerküz etmesi, bazı Kaktlardan faydalı olduğu Bibi, E bir” çok — noktalardan da | BZarratlar — tevlit etmektedir. Aydaları — zararlarına, — galip Olan şe,niyetlere tahammül etmek | Fömkündür. Pakat zarar ciheti P gelmeğe başlayınca yeni İtdbirler ,ıımîi. ıı.zuznu kendi- nden başgösterir. Hali hazırda büyük - şehir Ohayanı kendisinden - korkülacak Bir şekilde midir? Bu suale kat'i Ve öpjektif bir/cevap vermek yi müşküldür. et hok- M htihaz edilen fikir ve tasav. Yüra göre bu husüsta muhtetif Mutalaalar dermeyan etmek kabildir. Filhakika büyük şehit- ketin hayatı, bir çok bususatta İhhilalkâr bir rol oynamaktadır. Üşet vasıtası seyyar Olan çehir- ttin vatan sevgisi, toprağa bağlı köylününkünden — daha — zailtir. Şehirlerdeki eylence hayatı,ahl; Mefhumlarını yavaş yavaş tezek tüle uğratacak bir mahiyettedir. Üz binlerce nüfus arasında ma- 1 ve kazanç seviyelerinin bir Olmasına imkân yoktur. Arada Rörülen büyük farklar sınıf mü- Gdelelerini doğurmukta ve bun” ları gittikçe had bir şekle götür- Mektedir. Büyük şehirlerin en üyük bir mahzuru da memle- ketin nulus siyasetinde menfi Ür rol aynaması Büyük şehirlerin bünyesinde hasıl olup bütün memleketi mü- İtessir edecek bir mahiyet İçtimat hastalıkların tedavisi i ter millet hatırına gelen tedbirleri İllhaz ernekten geri kalmamak- tadır. Almanlar cihan harbinden Sonra köylü şınılının da münev- Ver zümreye İâzım gelen- nisper- Te unsurlar verebilkmesini temin İçin” bazi tedbirlere — müracant &mişlerdir. Bunlardan en mühim- Mi köylü çocuklarının devâm Edebilmesine müsait bir' şekilde | - Bseler ihdas. edilmiş olmasıdır. Millet mükadderatını idare eden Unsurların — yalnız — şehirlerden Yetişmesi, milli ahenk ve tecanüls Toktal — nazarından — mahzurlü Börülmektedir. Fakat köy siyasetinde bir kaç Zamandan beri en cezri tedbirlere Müracaat ederek bü dlan faşisl İtalyadı Milletin bünyesinı Fin temcl teşkil etriğini tan sonra bunu takviye Çareye müracaat etmekten çekin- Memiştir. Mussolini halyan mil- ketini, hem kemiyet hem de heyfiyet İitibariyle — yükseltmek İStiyor. Millet nufusunun tezayü düne kim daha ziyade çalışır ? Şehirli mentaatını az çocuk Yızmı]m gördüğü halde - köylü Çok çocuk İster. Şehirli - hayatı- . Min mütehavvil ve seyyal olması İtibariyle daha kosmopolit, daha Zevkma meclup ve nihayet mi- hayatın icap ve hususiyetle- Tine daha az- merbuttur. Köylü İSe toptağına, semasına ve — alış- ti ve sabah akşam seyrettiği Ulkuna bütün hayacınca bağlan- "iştır. Sever, izrap çeker.: Fakat: Mecbur. olmadan ne - toprağını ne de içinde kaynaştğı hayat şeklini terkeder. , İşte Mussolininin en mühim İcrgatından birisi de maddeten Ve manön üzerinde çok işlemek mümkün olan — küylü sımfının yükselülmesine ait teşebbüsüdür. re hiçret etmekten köylüye — üzerinde topraklar " bulmakı. fakat gö köylüyü | işinden | mek. n mühim bi: : Faşizm bu mes'eley İtmeğe muvaflak olduğu rde tesiri yalnız İtalyaya değil 'Ütün cihana şamil olacaktır. ZEKİ MESUT I.MIIXE':ĞII'SU ualer için mücünpele ae G delin emak geri serimez. . 5 EKaruştar | metten mükâfat almak, İdarehane: Ankara raddesi, JF 100 Telefon numaraları İstanbal, B9ll — 3912 — 8913 müracaat edimelidir. Bursadaki taklibi hükümet maznunlarının muhuakemelerine dün de devam edildi. Muhakemede dün maznunların muvaceheleri yapıl- miş ve şayanı dikkat —RELER DE YAPMIYACAKLARMIŞ? CEMAL HER ŞEYİ İNKAR EDİYOR FAKAT| MUHBİR DE HEPSİNİ ANLATIYOR Şu deni tasavvura bakın:z Ankara üzerine yürüye- cekler, bir. takım - ecnebi kuvvetlerle birleşecek ve hükümet: kurucaklarmıs!! MUVACEHE NETİCESİNDE MEYDANA ÇIKAN HA KİKATLAR NELERDİR? ——— ursa, 30 ( Milliyet )— Bugukü muhakemede Cemal, V Tabrlı Muptafa, Dikici İsmali, Kadem ile muhbir Abdurrezak tahlif edildikten sonra şahit sıfatiyle dinlenen Abdürrezak, Cemal hakkında bildiklerini şöyle anlattı: İlk ihbar nasıl oldu? Püskülsüz İsmall ile kahvede oturuyorduk Cemal - teşkilat hakkında Püskülsüze Sabri ile haber göndermiş Püskülsüz de bana anlattı Bunun üzerine doğ- ruca polis müdürüne giderek ihbar ettik. Polis müdürü, bize Cemalle temas ederek neticesini kendisine bildirdiğini söyledi. Bu emir üzerine Cemale gittim. Yanında bakkal Mustafa vardı. Bakkal Mustafa gittikten sonra meseleyi Cemale açtım. Cemal bana dedi ki; — Vakit geldi. Durulacak zaman değildir. Halk Hükümetin aleyhindedir. Bu meyanda büyük adamlar da var, Hemen teşeb- büs edelim. DAHA*NELER: YAPACAKLARMIŞ? —— v — —e — Bir gün n uhbir Abdürrezak Hadesine devamla: Va — Başka bir gün İsmail Usta ile Cemalin Ya- nına gittik. Cemal yine maksadını tekrar izaha başladı. ve dedi ki: “Biz Ihtilâl çıkaracağız. Ecnebi bankalardan başka diğer müesseseleri yağına edeceğiz. Hükümeti devireceğiz. Rüesayı öldüreceğiz. İngilizlerle temini müna- sebat ettikten sonra Ankara üzerine yürüyeceğiz. Açık kadınları öldüreceğiz, diğerlerini evlendireceğiz. Büyük memurların bir çoğu bizimle beraberdir. POLİS MÜDÜRÜNÜ ÖLDÜRMEKTEN VAZ GEÇTİLER pPoLis MOp ee OO — Y._ııııı bizlm Israrımız uzerine Polis müdürünü öldür- mekten vaz geçtiler. Cemal, bana ıboya haber gön- dermeğe lüzum olmadığını, şimdilik bu işi 40 - kişiyle anın imikân dahilinde olduğunu tekrarladı Bir müddet Ne yapacaklardı! beyan edilmek İçırıldığı beyan Silah yığını veeaae — Gümrükten kaçırılan silahlar nasıl bulundu? Polis de tahkikata başladı, Altın taklitleri ve bu taban- calar ne olacak? Dün Gümrük idaresine vaki alon bir ihbarda, güm- rükten deru: nunde asma kilit alduğu suretile 8 bü- yük — sandık rüvelyer kas edilmiş, bu- nun Üüzerine Istanbul İtha- lât gümrügü müdürü Nimet bey, — bizzat tahkikât yap- mıştır, Tahki. kat netlcesin- Pois - müdürü >Şerif bey de muhbirin verdiğii malü- mat üzerine mezkür sandık- ları gümrükt nakleden otomobil şoförü' celbedilmiş, bu sandıkların Düyüunü umu- miye civarında Yeşil direk Karakolu ittisalinde İspanya ğ B—çıııılııı-ı'lı'l Silrüt mmnel>'unsun NELAFENEU'T MATBUAT teb'aasndan Moliz namında bir musevinin dep gö- turüldüğü anl, . bi nun üzerine keyfiyet Zabıta- ya da haber vçllm#—p edilen zabıta Mmemurları ve hey'eti ihtiyati 'e ve 4| rük memurları " müvacehe- sinde mezkür depo taharri edilmiştir. Filhakika aramlan sandıklar derhal bulunmuş fakat bü satı- dıkların içinde pünez olduğu görülmüştür. Bu arada, memur- lar bir tereddide düşmüşler isede bu hal çok devam elme- miş, sandıkların birinin içindekl ünezler çıkarılmış, altında rü- Tünver olduğu görlümüştür. De- hal 'bir zabit varakası tanzim edilmiş, silahlar da tahtı muha- fazaya ulmmuştır. Bundan sonra bu im_ıııı.ııu ve fail olanlar zabil derdest edilmiştir. Aldığımız malümata göre bu kaçâkçılıkta irük SratASlndağ bözlları da - yar eriden konuştuktan — sonra Cemalin yanından öteden b ayrıldık. Abdürrezağın bu Hadatı üzerine Cemal ayağa kalkarak: CEMAL YİNE İNKÂR EDİYOR — Kuvayı Nilliyede Ingilizlerle çarpıştığım i 40 kişiyi kandırarak - Bursaya kaçtı. Yunanlı Papa Argirle deşriki mesai ederek casısluk ve eşkiyalık yaptı. “Türkleri dağa kaldırmağa teşebbüs ettiler, hatta Ömerin oğlunu dağa kaldır- dılar. Bu sebeplerden Abdurrerağı idame mahkum ettim. rı da bundan ileri geliyor. Teşkilât hakkındaki Ilı!i::l’:: mugalata, maksadı ise Halkı dolandırmaktır. DİKİCİ İSMAİLİN MUVACEHESİ Böundan sonra Reis Bey Dikici İsmaile hitap ile: — İsmail usta sen söyle bakayım dedi. Dikici İsmall ayağa kalkarak: — Etendim! Hakikaten Abdürrezakla beraber Cemale gitmiştik. Maksadımız 10,000 - İira mukabilinde Cemuli hapıshaneden kaçırmaktı. Rels — Bu ifaden evelki ifadelerine mübayindir. “Evelce | gardiyarı,demin etmiştiniz. Bü suretle Cemali kaçırabilirdiniz. Ayrnı zamanda Kocabaştan yüz lira istiyorsunuz. Bu nasıl iş? Biz Abdürrezak ve Püskülsüzle zaten müşterektik. Her işi birlikte yapıyorduk. Hatta Polis Müdürüne olan ihbardan da malümatım |var. Reis - Evelki — ifadesinde Cemitle gütiğinden - bahsile söylemiştin. _“y“»—qEveL. Bunların teşvikiyle söyledim. Hem hükü- hem de Cemalden para vurmak di e - bi İi Mustantiğe - nediye söylemedin. Cünkü dışarıda kından alâkadar bulunmakta- dırlar. Tahkikat inkişal ettikten sonra bu memüurlara işten el çektirilecektir. Bu mesele hakkında - Polis tarafından da tah- kendisi ile görüşen bir muhar- rirlmize Polis müdürü Şerif bey demiştirki: Bu işi Rüsumat idaresi, haber almış, laharriyat $ » silahlı. ılx edilmiştir. W de bu hususta tahkikal yapılmaktadır. , —e eee — Vasıf bey geliyor İzmir mebusluğuna intihap olunan Moskova sefiri Vasıf Beyin bu günlerde Moskovadan hareket edeceği haber alınmiş- tır. Hariciye tayinleri Ankara,30 (A.A.)— Kahire elçiliki başkâtibi - Hüsnü Şermi Bey Vegâlet emrine alınarak. yerine müsteşar payesile vekâlet mütercim- lerinden Hasan Tahsin Bey vekalete nakli memuriyet eden Anvers konsnlusl;lku kançiları Muzalter Kâmil Beyin yerine vekâlet evrak müdüriyeti memurlarından burg konsolosluğuna konso- los muavini payesile konso- losluk işleri müdüriyeti kâ- A Bau SERGİSİ 200 ÜNCÜ SENE SERGİ DÜN AKŞAM AÇILDI Dün Türk matbaacılığının 200 üncü senel devriyesi mülua- sebetile Türkocağında bir müt- paacılık sergisi açılmıştır. Ser- gi akşam saat 17 de matbuaf erkânının ve davetlilerin huzu- rile küşat edildi. Evvela Hakkı Tarık Bey bir nutuk irat çderek demiştir ki: — Türkiyede matbaâ — garptan iki baçak asır geç kalmıştır; Jakat geri kalışı Dilhassa yeni harflerin kabulile Kot kat telafi edildikten başka belki ileri bile geçilmiştir. Bundan sonra bu geç kalışın sebeplerine nakli kelfimla: — Biz bu işte geç kalmıştık, Çünkü eski karfteri yazmak güçtü Ve kolay hurufati meydanc «oya- cak bir in doğmasına daha vakit vardı, demiştir . Bundan sonra sergi gezilmiş- tir . Sergiyl tertip eden Selim Nüzhet bey tarafından sergideki eserler hakkında izahat vermiştir. Sergi on gün devam edecektir. Adakkı- Tarık Bey Tatanbul mötbuat Cetatyeti — rebsi Bizde ilk gazeteciliğin yü- züncl senesi Teşrini evelde gel- diğinden © vakit de bir sergi açılacaktır . Dün sergide Serveti fünun sahibi Üstat Ahmet İhsan Bey tarafından eski harilerin mah- zurları zikredilerek izahat ve- rilmiştir , 'Tatavla yangını müdüriyeti zaman Abdürrezak | Xikat icrasıma başlanmıştır.Dün | Pyrak Adliyeye veril- mek üzredir. Tatavla yangını hakkındaki tah- kıkat ikmal edilmiştir. Dün de bazı kimselerin ifadeleri ulınmıştır. Bun- kardan bir kısmı da yangında hazır bnlunanlardır. y hit sıfatıyle malü hkıkatın iki safhası unî'w. Biri bunlara u vermediği için Terkos — şirketi - hakkında diğeti de | sirketinin yanğın — gecesi sa baha kadar bütün borularında sureti indurmadığı, — ateş ibitiyaca kâfi- olmadığı tespit edilmiştir. Rum hey'etinin vaziyeti Mütevelli “hey'etine ait kısizıda d, hey'elin y yaktinde hsber vermediği; kendi vesaltile ateşi sün- dürmeğe çalışağı dakat yanşın bür Kösoğlu Ahmet Böy ve Ham- | yüdükten sorta önüne — geçilemiyeceki anlaşılnca Kilise çan- İart - çalınarak isdımdada başlandığı ve ancak —© zaman İtisiyeye İraber verildiği tespit Reis — imiştin de ondan.. müştereken yemin eli *Mühakemenin ikinci- kısmı Son haberler sütunumuzdadır. $ kılımmıştır . tiplerinden Emin Bey tayin | edlimiştir. / Tahkiket fezlekesi yapılmaktadır. KEvruk bogün Adliveye verilecektir. Arlığı « N00 « — Nuslası sabaha-karşı bazı Abone E!lın Türeye 400 ba 250 « M « 8700 « Fâkat iş az! Ama bu çokluğun hiç te ortada görül- düğü yok! Sehrimizde işsiz — kalan kadın hizmetçi ve işçilerin miktari artmak- tadır. Altkadarların izahatına göre, bus Hun - başlıca sebebi, bazi takyidat doleyisile Anadoluya, geçen sene olduğu gbi hizmerçi, garson ve banende gönderilmemesidir. Rağbetin azalması derhal tesirini göstererek ücretlerin yüzde kırk inmesini mucip olmuştur. 8 li aylıkla çalışmaya talip olup iş bulsmayan — bizmetçiler var- dır. Evelce 40 Jiraya kadar ücret alan en İyi hizmetçilerin şimdi aylık- ları en fazla (15) liradır. Müracaadların ancak onda biri kabal edildiği söylenmektedir. - Bir çok aileler, eski hizmerçi buhranında ev işlerini yapmağa alışmışlardır. açiliğe talip Olanların par- in alınması muyafık gö- rülmektedir. Açıkta Kalan işçilerin ekseriyetini yaşlılar teşkil etmektedir. Garson kızlar ayda 120 lira kâtipler 80, hanendeler ' 40-100 İiraya kadar kazanç temin etmektedirler. Ankarada — bulunmakta Müddel umu- olan Istanbu' misi Kenan Bey, dün şehrimize av det etmiştir. | Kenan Bey dün kendisini gören bir mu- ha rriri mize Ankara seya hatının — es- babı hakkında şu malümatı vermiştir. T Kenan - Bey — Ankaraya, geçenlerde tevkif ve tahliye edilmiş olanlara ait evrakı — götürmek için dögrü — degildir, Biliyorsunuzki dayihası — yapılmaktadır . bir iş ile meşgul olmadım., görüşmüştür. ter) Çin ile Japon mesailin için cereyan eden neşredil akdolunan Konferans - Psl. eikârı intaç eylemiştir. “Ahone ve Tlan Ücretleri Gazetemizde çikan yazıların hukaka mahfuzdur güttiğim kâtipler hakkında yeni bir kanun Benim Ankara seyahatim de bu kanun ile alâkadardır. Ankarada başka Kenan Bey dün avdetini mi:teıklp Adliye dairesine gelerek bir müddet meşgul olmuş, Adliye — erkânı - ile Çin-Japon münasebatı Nankin, 29 (A.A.) — (Röy- keratın hiç bir neticeyi intaç | eylemediğine dair dün Japon menabiinden bazı haberler lmesine rağmen dün Çin harlciye nazırıyle Japon- yanın Pekin seflri arasında nanfu hadisesinin halline dair daha müsbet teklifleri ve Şantung meselesi hak- kında daha döstane taatil Japon sehiri yarın Şang- haya avdet edecektir. Mü- zakeratın üç yahut dört gün içinde — tekrar — başlaması muhtemeldir. İlan tarifesi Muhtelit mübadele komis- yonu bu gün içtima ederek komisyonun icüneye nakli meselesini konuşacaktır. BU GÜN! İÇTİMA VAR KOMİSYONUN GÜMÜLCÜ- NEYE NAKLİ LÂZIMDIR RİR ŞUBAT KARARNAMESİ VE SÖON VAZİYET Ankaradan avdet eden €emal Hüsnü Beyin İştira- kile Muhte- 'Anadoluya gönderilen dansözler 4| İlt Mübadele lira yevmiye ve ayrıca konsomasyon- komisyonunun SA ŞEE n aa (i snenl ise binlerce olup hiç İş bulamamık- bir. içtima Özer akdetmesi m- İ Si ç uhte meldir. NİÇİN GİTTİ? —| “pa günkü KENAN BEY ANKARA|'Çümedı Tt 4i SEYAHA_'IINI cüneye nabli G b ANLATİYOR - ÜMW »kıırınuı ' N egi söylenmi Gümülcüne de henüz bir bina hükümeti de — komisyonun teşebbüsatına da cevap ver- memiştir. TEVZİAT işleri Gayri mübadill olan Tevzlat işleri ikmat. di miştir. Hazırlanan liste Başmü- rahhas Cemal Hüsnü Bey tara- fından tastik edildikten sonra Ay başında tevziata başlanma- sı muhtemeldir. kakları olanlara her ay tevziat yapılacaktır , Tayin edilen nis- pet asgari ( 5 Meür (5) , azami ( 100 ) M. ÇİÇERİN » — Peğte nektubdü :— macarıslanida otuma yazma bilmeyen Köylü | — pasmakla” gösteriliyor.. f 2 — AMina mektübe : yünanlılarla mzikeremiz » M ©— Son haberler ye — Tatavla yanzınımdan çıkanlara 5,000'tira verdi / * düncü Sahifemizde: (— Hüvi Taporu 2— Pa 1 gündüklerimiz A bahis Sıhlıl bilgi Neşriyar hayatı & Hikâye, röman. Karikasür — — 5 inci sahifemizde: x — Hariçte aeler oluyor t 2 — Müliyetin eğlencesi Ginci sahilemizde: Halk mekteplerine devam eden- yer için kolay ve eğlenceli yazılar, temin edilmediği gibi Yunan — Verilen malümata göre istih- * Bdi

Bu sayıdan diğer sayfalar: