6 Şubat 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

6 Şubat 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhuriyet Tayyarecilikte geçen senenin mühim hadiseleri Geçen Yöz cilik aleminde mütim hadiseler ol HİKÂYELER Yirminci asır terbiyesi !.. Ginde Tayyare tmek böyle / olur: diye) biçare çocuğu bir temiz patakladı - Ristiez ile 5| Zimmerman GS saat 24 adalı — Fitz Müyrice, iyle dlk defa alarak Avrupadan Amerikaya gitmek Bahri / Mübiti / Atlasıy Garba, döğrü geçmişlerdir. nenfeld ve Çocukcağız akşam . annesinden nasıl- dayak - yediğini” anlatmağal başladı. Tam bu esnade bütün afa.) canlar bir oldular : T Çüt ensiye bakt yuu enaiye) bak 1 diye alaya başl Bremen tayyar tiyi garktanı Zavallı Nihayet şaşğın bir hale | Almanların. “Cort Zeppelin, belara gelmişti. Amerikaya — gidin zelmek — suretiyle Kaçmak istedi kaçamadı, çünkü | gahel Muhisi Alasiyi iki dela Hep. Bir olmüştar . cdrafını| Dabel Teneltüsanede bir gürükü birl — Pranaz toyyareciler “Costeile idiyor herkes Nihadı Tokyo- Paris- 16700 kiln batini 6 günde — yapımıs Kihat — bunları — can kulağıyla| n z KR dinliyor, ve söyleneni harfi hartine t birden bire safı yararak| di — " İamik'cimege Çalşıyordu.. K Haa aK | — Kingetorks Snüihi Bahri Mühiti Kebiri üç menzilde geçmiş ve 13000 Kilometre katetmiç Hinekler, 16 V Arak. Nihadi- görmetiydi bir çalışkan “olm YA Atederini vakti zeman — giyor büyüklerinin sözlerinden İyyen dışarı çıkamıyordu. bir taşla/ Tayyareci bir| ile geldi işe Evvelâ Nihada sordu : Kihat efendi? Avrupayar İtayyare çünde Tiğkdir bu'rezate Bir gün ehi nekadar olsa çoöcüke| — —I n ee ee 68 sant uçarak bu müddet zarfında | Yak Vazilesini yapamadı.. Lâkin sebe- | — Nihatönüne bakiyor ve müttasıl 1000 kilometre katetn -d BK aat Te " | Fransız Düraon et Laselle 6| Ürler gelmiş. onların çocuklarıylal “© — Sana söylüyorum Nihat Efen- | — öyuna Galişü. BÜT GDRE Slişam kilometre katetmişle CEriesi günü süküm / püklüm “Mektebe gitti ve sınıfa girdi.. Hocasi — vazileleri / topliyordu,) — Sira tam Nihada gelince sordu : — Hani Nihat Etendi. senin) Nihat bir an düşündü mes'eleyi dir. intacaktı. Olanı biteni söyleyecek iyle alay edenleri ele vere- | am Abdülkak Hamit Bİ M girmişlerdir. kendile- dün ?7 yaş rini tebrik eder Ve tulü ömür dileriz. cekti . Lükin . Bunları ele vermek, udam Bile- aİmek doğrü bir şey miydif... Çecük biç düşünmden c ü ömür'ü * gea iade blmizi —— | Şehir işleri verdir Ve BNN v7) —— ea müeyeme gerei n geçe |söylemedi.. eeeti Tslk. ömayine gocuk-| Mualtim' sordu: e il SN ea edilmiştir. Yalnız iki yer henüz te- minedimişür. NMesyene gerleri li Temiyeii belediye Cemişeti umümiyei - Belediye bu Hcle Taci bu barışmalarır en- b bulu. Sacakar, Talavla harikzedelerine yardım Hrikiçilleri marütet kans yomu dün yti Belediye Side NL paşarın siyasetinde İi ön sarında i İ Z Efendim bizimle alay cti fardu. Mualüm Bey vazileleri top- sonra kızdı yerden bir taş kantıı İamala devam. eğiyordu.. Sinlın |gibi katamıza ati Efendim camı Hayl tezbellerinden madat olan| kıranda odur.. Ge Çazilesini hazırlamamıştı. — O gün münikmi Nihada Sbir Muallimi ona da sardu izimsiz bilkat, verdi. Ve doçruluktan; "Ti Elendi neden vazileni ayrılmayan çocukcağız da akşam daire ha ahi etmi zedelerin her gön Tususiyelerin frmaktadır. Mühasebei Jağvı cereyanına karçı müdalea mak- Şadiyle yapılan — bü albüm Çaikkattir, | wülnyet mectisi amumisi | Viliyet mecisi İbirinde içtimen davet edilecektir. Ü y vermiyenler gençlerin şeh- ni tahrik kalmayın Tünel kısım kazanç. vergisi mü kellefinin yaklamatarı” yapılmaktadı cezaen mbsll edilecktir Pansiyonlardan alınacak kazanç vegisi Defterdarlik kazanç. — vergisin çam Glmak üzere İstanbulda nakıda; Vermiyenler hakkında icra vasıtasıyla| İByaşında birçocuk| ,, G sksk z muştur. İşte bazıları Babasının alacağını al- çe e aa d “annesi pabası” dalma| sen görürsün günün İtalyan Bernardi savtte 5(3 Kilo İmak için katil oluyordu . yörınden ekmeksiz p lekrar ediyorları : / | Nihat : katederek şür'üt li sköttir DÜF Te . yüöihanczi | Calmnk - enişesile t Nihat aman Aazitel — Ama bu fünetiktir ! diyecek | kırmıştır) G l üaK ilkan Bömlara te- O geşiemme çanatsaynıe K Taa Te daa a aa aa Ü Riyin — Fettari — ile del / Pret ttonan Arif Beysisminde bitduşcar nn etmesi et “lerini dinle.... 'Doğruluktan aanesinin tokalı. saratada (stl Hülmete katederek * Roma , | Oman “B. daminde bir adama BiPİponayua yönkesiek yalan söylemet kimseye kem nazar- : Ğ İmiktar borcu vatmış, Arif B. bü bor- a Bantaya külir ci v. a) al sana ! Büyüke İdan Cenaht Amerikaya gimişler. ve| & YZ ö ae Bi 5 l İmesafe rökorunu kırmışlardır. Alman (l ÜS iidet. gün — Eval, tecebi İşye yaramıştır. akle İdakika. bildrevakkul - uçaraki muka- | Dtmiş- Osman E. parayı almak- Üzere | yankesiçiler de “halkin B zuratanı| Ertesi gün Nihat mektebe gi |dekika billtevakkul üçarak bit iki-defa Arif Beyin yazıhanesine eçi menlenl D tencflete arkadağları | vemet tükurunu - kırmışlardır. ela Açi Beyin Yanar ee | endi mcafeatları için vam bit eat hai üneladar açlar, linak cileri. ocba, Hü (Bitdiş ede “birkeğ e b İtaleki ederek Tanliyete seçiirlerdir mestleyi için kendisi ga a yeceğiri| olan bekçi Bayram ile seyyar - satıcı ü İ SMİYECEBİDİ| Ahmedin para cuzdanını çalmak iste c Osman E. evelki 6 Şubar taaı —— Sosyalizme taraf tarbir İngiliz mil yöneri servetini takirlere veriyor UKUAT Yankesicilik atı ganimet bilen yankesleiler Bazy esbap dolayasıyla vereme- Kurt dümanlı havayı sever derler. Beşiktaş di İenlirdam” bBir kaçdanesini mevhut halitde yakalamışcı: Tasanı paşa frunündan ekmek almaz akşam' ften para - isteyen oğlu Cehide ağını almadığı “İyen sabıkalılardan Hayri cermü meş lenlir 13-14 yaşında olan Cabit (i v idder yin yazı het alinde - yakalanmışcır. Bundan aşkazabıta memarları şehin muh İT mahallerindeki futunlar önünde yankesicilik cden sabikahlardan - bir Şokların derdest etmiştir. Yangınlar İti yangın başlangıcı Fındıklıda. dere içinde Mehmedin den.evelki iş doğra Arli Jagiliz — milyonerlerinden — kont Listovel geçenlerde vefat etmiş ve bütün serveti henüz 22 yaşında ol büyük oğlu — vicont Ennismoreye |kalmıştır. Sosyalizmin pek hararetli bir müdafi olan. bu genç, bütün servetini / sosyalizm — prensiplerinin Tatbikma hasretmiş ve ilk iş olarak servetini - fakirlere — tevzi etmiştir. Vicont Ennism.ore servetinden kendi. sine haftada üç İngiliz Tirası irat get kısım. teink etmiş ve dÜzerindeki asalet unvanını da terke- derek Vüyam / Fransi / Here ismini almıştır. Vicont Ennismore neprettigi kahveci 3 yangın çı e 'dan irayetirle mey verilmeden öndürülmüştü $ Pangaltıda Dasibe H. isminde| bir kadır çıkmış isede — derhal söndürülmüştür. n yatak odasından yangın hit Arif Beyi İhkidele çirmiş, babasına olan bor. ldete gü B aaya a Bo G a y akarken dlkkat cainlzt |bir ” beyanmamede “utaa İaüiz SA Nn S B Kömür vurmasından bir İzenginlerini kendisine imüsale kba gz ” sedkin : ünüğel — tlam SANMROLAA NS uğraşı net b ü aei Şesstin pansiyon olduğunu tespit / ettirmek-| tabancısar çıkarminştır. başnıştır. Üç dört gün evel kömür var- matından ibtiyar bir ada ölmüşcür Dün de gene böyle İeci bir kaza olmuştarı İlüngede onuran Cemll Beyit bizmetçi İazct. evetki akşım'oda: sina, götüreceği Mangalı / adamakılik aa el aa Te adiğindeni kömür Hle doldur Y T R ea A a beklemleden Koti Slimur. Man, el A KA N' e TERR GanlkncAğ DU TTTT Hi n gy Kamlir. ll GND el tkalalı ra n d bi aei Si ea el a (l Emirname ile kanım tadil 'edilebilir mi? Mmaş, Yakat Küçük - çapıkın sükü-, bulacağı yerde - cebinde taşıdığı, a mıbir — Teçvikl sanayi kasaan gedimle verlen müsüyemamderin a 29 aç mdlenine tevlikan git ber e de Ayvalık. maliyesi Maliya Yenaetmden aüti Ür emile bülde ve çatlı bir- Byku vermiş, zavalli- adam biraz sonra zehirlenerek ölmüştür. Sabahleyin İzzettin odasına g- denler kendisini ölü bulmuşlardır İelediye doktoru İezetin defnine İmüsaade vermiştir. Cüp eei e a L o n Cat ll — Şayet “*“LİZOL , en mükemmüldir. Dat mikroplarının yaçma d öre nanga 'Zaman giyeceki dar aN mevcutları üzerine yemek Âr)'B çocupin tbapc çikae RTa daka cevap verdi —— İfakaan da hetaha kalarak hüsgür Kıln üyin cimiş Hkahl u. ada © İma nezdinizde bir şişe Lüzol bulun (BKarlı ve Hpili gün- Birdenbir Özedenberi bu tayin — editmekte PP P L nt Gün gee birdenbire |hüngür salamaga baştadı.. y edenberi bü. tyin Gülmene İ akar ee sonma çaçakın kenilkine|derenuz lerde bu haftaki - Mi 5e Ü D0 ea n G ee B | D Hatkalık V laşaalak bir daha karın ağ-| MEKtsbim taebaar ge aa Hai ae ae D e n ü de büyük bir tf âCâr i Mmecmua,yı ymaz ! dedi ve geç bi vVilâyetteleri gırak abınca areş almamiş « / 1 Zalmadınızsa, bilmiyere! iabalşin e gn Vilayet dahilinde bir “üvanlık — İve ARLB. muliüklak bir ölümden Tkendi kendinizi büyük endisini azarladığımı s0y Viliyet Zartat müdüriyesi / Viliyet kurtulabşear â T bir zavkton mahrunu Bebi. yamurcak, seni hinzir| a vallı Nihat ise çi y 4 sarafından ÜNevyork beynelmilel müsbakaa yiç Gola arayınız, bolki nit diye bağırdı! gece otu-İtada bilmem bangi handa odaba- KOYMUNN ai e < |A ve talıkilaren. başlanamşor | n Dü MA B 'de bulursunuz £ olu oynayacağına — dersini şıdır. ae y ea KÜ Kavgalar| aai (dım ! Yakçam baban gelin | Münla rak — MA Gmun Ka aa yaşafız bir ekmekciniz yapnıktarı İ " BZ “Almatt a sinemalarda neşri iri yenl sene bütçelerini ihzar etmeğe| — Eviki gün Ni — x y . Bi Almanvadd_ı malardar NeşTİ — ildman bünder nf üü açt Tn MELEK SİNEMASINDA & menedilen bir resim S Dloeye grdete ee Ve L C İRKooRoTİ CIŞ) ve CANTONİO MORENO) nn temsili/ muzasnhnği aa gel #MADAMDO POMPADU: müsyonu dün Mektapen Hüd Bein) muştul Niye (ğii — Terihi hayat ve aşk romanlarının ihyası Versaydaki Tüks ye öyele oyanak v KĞ e ( B MenaNe vrem telkik etmiştir. Konün ” tırnınderı aMedbi Müsüsiye albümü İ itileyi söbtasdbir. — büsmiyeşi| aa olinaleize bedüyer. göşekliimden ftüren yapı İlerindi * Ahmce-denmez Ve öele Taşammar dair bic. albüm yapı İemişâhmet te mudüka ekmek ve-İlll Rus haşatını ait müszzam film a$ıde istar etmiştir i HoA K " İREN ve KON VAYTEARL RİÇ İakerc, Abmedin kddüssna göre aNÜ Gkkene Ü saae | vt yaına ODERADA Sit het Wi Çiyüneye ha np eai M ke ea e a l drara ge CNK pinle (90 000000000000 0EDAAVAAAAAAAAE blis, Ahmedi münyeneye gön-| © ALHAMRA SİNEMASINDA firıncı hakkında da tahkikata |© S0h ve dilber ( POLÂ NEGRİ İnin en son ve en mükemmel eseri * AŞKÇ DİLENCİLERİ Ş Gaddar ve acı hayati hakikiyeyi müsavcer 6 kısımlı bir deşm $ ilmiş Tavalrın mühaleferi “haseb Apışı Rafeilin dükkânca gideİğ, Söemiyenlerin görmelerini v Sarhoşluk h Jadıküyl sakinlerinde farhoş. olduğu halde kadıköyün- em Veti © © o o 2 $ 'OLGAL VOLGAL müazzam Tilmini ninen programa ilâveten bu hafta dahi 9 İzekebebsiz olarak, Rafalli dövmeğe | amine devanı olunacaktır. $ bmış, Rabilin. ötimdadi. üzerine |Ş er ç) Himin uzunlağu cihenl aderka çahi matine yverileeisir © p turafından yakalanmıştır. 4000Üe- *40000000

Bu sayıdan diğer sayfalar: