6 Şubat 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

6 Şubat 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Te ü see> Diş bekimi Ferit Ramiz Pait çotuk hastahinesi ve iklinik Ömortik sabık muavinle- İzinden Çarpık çocuk dişlerini İ düzeltir ve sedavi eder. Beyoğlu İTinel bükii cavdsi noazr E GU Oşumn Pa op n ef Doktor Taşçıyan Paris küniklerinden — mezm ve 18 Senelik tecrübeli. Prenfa; bel Ooğukluğı idar zoru ve ademi iktidarın dektirdle kati seri ve ağnaız teda yisi Emin önünde, İzmir - sokağında N-4 Çubuklu konserve: Emssline Hüktr. Gayet velis Çu Sakli. Suyü v temiz sebzeleriyk zmal edlimiçeir, Aizu” buyuran - müç. Kilsigülz diğerlerin visbiren Tmt| ve köntülerde subulet çöterlir SİleĞEDa maabüli: Kiptarcılar cade öinde- 65 numaralı Vatan koraathancsi İti “Vapur Ve Tomorkör - sahiplerine — Kelepir O e ee B n N (ğafi) ve - (pirinç) pervanesiyle ardiyede| aç Doktor A. kutiel; Elektrik makineleriyle behotukluu |) iânar darlığı, prosür, ademüktider, ve bel- Zevçekliği serim. ve cih ile frengiyi ağn- z tedavi eder, Karaköyde. Börekçi fınm sırasında 84. Kendi kendine traş olmak zevk- ile teaş olmalıdır. "Faklitlerinden Sakınınız. 10 adedi atmış kuruş- 'tar. Umumi deposu İstanbulda. Tahta kalide 10 rumarada, JAK.DE KALO VE, ŞÜREKÂSI İstanbul ikinciTiceret mahkemesinden: Haralambos ve Avmram Macari-| düsBlendiler arasında mün'ukit Hara dambos Karayanopulos unvanlı kolektif şirketi mündesihesinin vhtesinde bulu- 'nan emvali geyri menknlenin izmali güstiyesi. için ahiren İtanbul — ikinci Ticaret mahkemesince Galatada Ömer, Abit hanında 33-34 numarada avukar| Arif Sımı bey tastiye memuru tayin kılınmış olduğundan şirketi” mezkörel Zimmetinde alacağı ve ya Sair birl göna ilişiği olanların her — gün saatl 16 dan sünra — mezkür — yazıhaneye| müracaaddarı lüzümu ilân oluna işlerimin halâskârı n çara sıpır boğası 15-1 Gül meraklılarına Ayrupanın 75 çeşizen. mürekkep, bodür 7 veren güleri, wiz T memro- dan yükanı aşi, Piloror 1 metro 60 ançimden yekan aşl Poliyanta. ve| Satiyanta sarmanta nevileri ve enval| gazı fidanları satılr ve. behçe tanızimi| derihde — olunur. Cuma - ve Pazarl gönleri / teşrili — mercudür. Oruköy Yeni meybane sakak nemara 30 Vasil Dirakatoviç, zaz? TeKR W ALTINCI BÜYÜK TAYYARE PIYANgOSU Yeni tertip: Yeni plân 1. Ci keşide ti Şubattadır. ERAMİYELER L 320000 Tap00 15900 1zla0a 10000 MÜKÂFAT: 10000 LÜTFEN. DİKKAT EDİNİZ, K cagimldır Çünk &— 10000 İlmcye düa yukarı Közi yi ö et sia S n &— UMUM İKRAMİYE ADEDİ: çeçen öeneki h (2,000 ) idi. Bü sehe tam: ( 3,900 ) dür. Um Glr e: 1103 Cei t el n ( brkle Te Balazdlar şimdiye Kadarkülerin enl büyük iktamiyeler İsabet ihtimali yüzde Gzl —er Nelaseti maratyle <e İSTAFİLİNA Markahı rakımızı bundan büyle Tür! k “ÜZÜM., Rakıaı zaktim ödeceğiz şTuccar ve Banka memuru; olmak için Beyoğlunda Kabristan sokağında Amerikan sefarathanesi Ş yarında, Amerikan İban ve ticaret derehanesine müracaat, İ Proğram meccanen verilir. Müdürü: Ağop Pakraduni. Topabaaommö aA ddi aameE| Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğünde Kiralık gazino ve bahçe Esas numarası Üeekil Bedeli icarı lira 15 —— Bebekte 95 numaral gazino ve bahçe 6300 Emlik ve Eytm Bankasına lt belida müharter ma- bahçe Bekek imun Bir senelik bedeli icarı şeralti atiye e müzeyedeye çikanl- yede Çkapalı zarf) usuliyledir. T mektuplarını akçesiyle birlikse seydi edeceklerdir. 2 — Müzayede müddeti 16 şubat 920 cumartesi musmelesi yevmi mezkürda Saat on altida icra olunacakır. 3 — Müzayedeye iştirak etmek ve daha Tuzla Talsı stanbulda Bahçekapıdaki şubemize müracant ermelidirler, göNMRMUARUNNNADKARI KORAKİAKRADKORATANTININ DA aKN bi Glan aa d, £ UFUK BİCKİ DİKİŞ MEKTEBİ Müddeti tahsiliye üç ve altı aydır Hasosi talebie içal yeni bir devre açınış ve kayde başlamışın. Müziten musaddlak diploma verir Asnn enson mezodunn tabik eder, ADRES: Bevazit sabıncu han, Sokak mumaz KUN KSNT DA NĞK KA KN A aAit mama n gi Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul gününde teklif şününe kadar olup işubesi Müdürlüğünden: Esas nomarası Mevkti Redeli icarı senevisi 19 Beşiktaşta Kaptanı İbrahim ağa mahalleninde Köçcoğlu sokağında 14-20 Tumaralı bane Cağaloğlunda Cezrikasımpaşa - mahallesinde $ mumaralı dükkân Kardilli, Vaniköy caddesinde 91 numa: zalı ma'oda dükkân Emlik ve Eytam bankasına ait balida meharrer cav İbedeli icarı şerairi atiye ilb müzayedeye çıkanılmıştır 1 — Müzayede müddeti 16 Şubar 999 Cumartesi gününe kadar olup) ihale münmelesi yevmi mezkürda saar on alıda İera olunacaktır. 2— Bedeli icar ilk Gsile İhaleyi müteakip verilmek Aylık müavi taksitte tediye olunacaktır. 3— Nüzayedeyo İştimk etmek « Cemiyetinden: Bu perşembe akşamı verilecek olan ba lomuz muhalefeti hava dolayisiyle iş'arı ahir. değin tehir edilmiştir. AAA Na S zT ee e| | Tekirdağ Daimi Encümeninden : Tüssüst idare tarafından mübayaa olünacak 10 lA“T9 ve's dümüzlik | 920 tarihinden 12-2-020 taribine kadar 28 gün müddetle münakasai aleniyeye vazedilmişitir. Şartnamesini — görmek — iste- imi Encümen kalemine müracastları ve yevmi ihale olan 12 vat 15'de Delmi Encümende hazir - bulunmaları| yenlerin T Şubat 920 salı — günü ilân olunur Mücevherat satışı tehiri Emniyet sandığı Müdürlüğünden: Borçlarımı vetmiyen borçlulara vit olup * şubat 920 tarihinde satıla: eai evelce ilân olumün mücevherat sazışı havarın mühaleleti dölaysiyla | tehir edilerek şehri mezburun 18 inci pazartesi günü satılm tir eğlediği ilin olunuz e-'eooıı-ewa—eweeoooe—wow—*w o-:—oj lina rl*abııkı&mm_ Meşhur VAPINCAK Rakısı Fabrikası, Gulata Ermeni Kilisesi No 2133 Müz'iç öksürükleri en ni ef n dŞ Krezival &r rübe Gdlmiş olan bu İlâe ko- Jaylıkla va ket'i tir surlim tekanil balgamları söktürür ve Tesiri binlerce dofa tece V baneci sebaliliki anvm Hukuk fakültesi umumi kâtipliğinden: Tlükük Hukuku medeniye Müderris moavtmliği /— münhal fardağundan ilân tarihinden iki ay sonta yapılacık müsabaka imeihanına ti fakülte kaleminder Takültesinde Bekuş li İemü | ci sulh hâkimliğinden: Ginsi rakam ebvap: kayineti mükadderesi — müştemilde Bodrumunda bir mutbak bir odunluk, bir kömürlük, te Tambalı bir kan İmir potrel l merdivenle çıkıldıkta birin Gi katta çini döşemeli bir| zofa bir oda bir hall ikinci katta iki odn bir balâ bir) sotu üçüncü katta iki odal İbir. halâ bir sofa dördüncül| katta çat gensi bir oda Sola- Gir yük bir kiler bir taraça terkos elekirik teçh Zai olup mendienleri” ve) Güşemeleri kâr ben Bodrumda bir motpak bir odunlük ve kömürlük ©- Tumbalt bir kuyu tavanı de mir potrelli olup ahşap: bir İmerdivenle çıkıldıkta. birinci P| Oruköy Boyacı - kârkir "yolu caddesi Ürürk timsr Etibba muhadenet ve taavüni İ yin adesine tahsis edilecek ve İkarta çini döşemeli bir sofa| 3800 bür oda bir halâ iginci katta| cdla-hir sofa bir ausül- hane üçüncü katta bir oda) bir sofa Bir halâ dördüncü karta camekânlı iki oda bir| safa bir taraçası olup mer- İdivenleri ve döşemesi: kâmi- İlen ahşaptır. Ortaköy Boyacı ve - kârgir akan yola. hane, ! caddesi 3 ŞOrtaköy Diyaa yol kârgir bilâ cüddesi — müştemelat dükkan Müteveitiye- hace Havva Hanımın bir kıt'a tapu- senedi-mucibincel übtci füsarmfanda olup Fürühü talep edilen ballda cins ve Kıiymeti ve) f salresi ve mezkür Tapu senedinde hudurları muharrer kârkir bir dükkân ile iki bap hanenin yekdiğeriyle muttasıl ve divarları her iki haneye'sit olmak üzere m Vali gağri monküleye zuhur edecek taliplerin rağbetlerine göre, mecmun ayr förühü zamnında hir ey müddetle ihaleyi eveliyesi için mevkü müzayedeye vazedilimiştir. Talip olanların ve Tazla malumat almak enlerin kıymeti mühammenelerinin yüzde ont nispetinde pey akçesini| hiben 3- Mart - 1929 sah günü saat on beşte Beçiktaş Sulh mah- kemesi ikinci hukuk hâkimliğine müracaatları ilân olunur. TÜRK KÖMÜR MADI 12 çemn ide- taralından bahş Ve ita olunan mezi Kömür Madenler Anonim. Şirketi kiymetinde eli bin eilecektir. 3000)Bir numaralı hane tabtında) bit müştemelâr z 1928 taribinde akti içtima eylemiş olan hey'eti umumiyel ve salâhiyete binaen li idaresince beheri - yirmü Türk adet imtiyazlı hisse - senedat mübüşeret İşbu hi olucuktar: x enedatı berveçhi #i imüyezatar möscli üntı safiyel sereviye'nden Ymeşru alan ihtiyat akçası|| moktazı meblağ iltaz olunacak, bakıyyel badettediye - bakiye inde imtiyaslı biş şeğden evel tediye edilen için 4 ü süspetinde işbi 7 ni adi. hisse- senedatın 3 Ü nisp kalırsa tediye edilen sermayenin * aa tir âmtiyakla histe senedarı hukuku müsavi olacı R — Şirker müdderinin hitamı veya düyetinün sesviyesinden sonra ihtiyat akçesi dahil olduğu halde bakiyet mettsu munzam olaral h mihet ketin tasfisct halinde şirketl) mukek her şeyden evel İmciyazlı hisse dının tesviye olunan kısını geriye kalan adi hiş nn iadesine Şark olacak ve mütebakisi imtiyazlı ve adi bisse | yeyninde bilireftik tediye olunan sermaye nispetinde - tevzi d Çot biste senedası berveçhi balâ bukuk ve imtiyazat harlcinde rey gir bilcümle hususata adi hisse sepedatından Tarklı ve fazla bukekal maliç değildir. bitket hissedars, malik oldukları adi hise Senedatı mıktarında imt- iyatlı hise senedatı kayıt ettirmek hakkımı haiz - bplunduklarınd İPAR 0 vaçi taihine kadat. n kayi: kaklam ialale daver olunurlar iarece müttehaz karar mucibi Öi eee Kayıt için mürcaer edilecek mahaller; (kambuldu. Banka Kommerçiyale İtalyanaya; İstanbulda Söçleta. Kom-| (meçiyale . Döryenteye, İstanbüldü - Gülatada - Ovagimyan — haninda Türk senedatının tesviye| e kayıt esmasındua *hisse senc- ek ve bir çanı altında berveçki bulâ em- | (bscsa, Sumsun, beray | elkenci Vapurları İMİ ö l uf VOSTASI Vatan Vapuru ŞübatÇarşambaj Günü akşamı Sirkeci nhamından hare-| .edledoğru Zonguldak, İnebolu, Samavn) Ondü, Giresun, Teabzon — Sürmene vel İllizese gödecez Takilâr için Sirkecide - Mese” der Hanı irtisatindi İHanında küim acentesir Te İstanbul 1 ea rnanmm n a| BAYRON LAYN Pire ve Marsilya Lüks ve Sürat Postası ükt CANDROS) posta / vapanı 11 n pazantesi günü Marllyadan mvea - 've her simil yolcu ile ni denriye k 13 Şahar Çarşamdıa. günü sas 1 ge ee F Ümami — seanicleri, “Anaenostapular ve saktar Galilat çi “Ahum “aua; * Telelbn İkeyeğla AstdzerA — Ctitde — sceie SĞi he Tilbadi Te Di Ku yekilk hati önddk- d Sudki. öe bepalk v Biyöğla ddi ae eee a| 'AVİL ZADE MUSTAFA| ve biraderleri vapuru Muntazam Ayvalık postası Selâmet VAPURU| İller Perşembe gücü İstanbuldan hare İketle (Gelibolu, Çanakkale ve Ködez) iskelelerine uguyarak CAyvalığı) azime (e symn tarikle İstanbula avdet edecektir Nahalli müracsat: Yemiş Tüvül zad biraderlerine müracaaz, Tekba z10 Bartın Haati Te Tekabde mcetar ait Hamineeni ha Gönee. yeleatiamd BRD F, mealert bayi Aydın $$ü. Çarşamba önk Ha7 de ” üŞüi K GEreal, Zonguldak, Baran, Acamı, Korlan 5ü Gide ) kikelilaie nn ye ge kdlrn Fizle tti için Eminönd” B han Sumaya mreener Teekaarans dngiliz Hacı Hüseyinceen Haltalık izmir postası Hüseyniye Yez 6 Çarşamba 18 de Sirkeci rihtımından, hazekctle (Gelibolu, Çanakkale, Edremit Ayvakk” ve-ismir ) € azimet ve ardet edecektir. yük - ve yöleu için Eminönü Reşadiyo: cadikesinde 13-numaralı dagiliz Hüzeyin Rüstem. vaparları idarebanesine Seyrisefain Trabzon Postası (ÇANKARA ) vapuru 4 Şubi İbazanıcsi 12 de Galata abtummdani karekcle Zonguldak, İhebolu, S- bapı St Üzoe Tei İllin karlan Tahmncai llem kidecek ve dünüşte pasar'ilekele bi Rlev Ol'Sürmene, Tei İğclethare, 'Titebotu, Cireson, Ond Snop, Ha aet günü yü) B ğ aktır. Ayvalık sürat Postası CMERSİN ). vapuru 6 Şübar İÇarşamba akşamı harekstle muntsn ulrayarak — Ayvabgaj kür. İzidüp ge İzmit sür'at postası Tsrğ di Bdi İçarşamba saat 10 da Tophane ni mından Tamite- hareket edecekir Yapurun İzmitten gece, Öarekct bdecek- ve İzmlte zevidden “tönin yölcü. Trenlerine ilsaki JİR SÜR'AT POSTASIİ ÇİZMİR ) vapuru &. Şubar İCuma 12 de Galata - rıliımin arekerle Cümartesi 10 da İzmir çidecek ve Puzar 13 de İaminder İhareketle Pazartesi gelecektir. Vapunda mükemmel bir orkes- İra ve cazbant meveuimir, ŞKtmlir Madenler Anonim Şirketi merkezi idaresine. Mes'ul Müdürü: M. Agâh

Bu sayıdan diğer sayfalar: