8 Şubat 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

8 Şubat 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

hitam buldu Müddei umumi, gökbayrakçı ile dört| arkadaşının idamını talep etti Bursa 7 (EMMu) — Maznunların| — Hu müdatnnlardan sonra Müdelei Tenüdatanlarını bagün 40'dü başla-İumumt iddimamesini serdetti. Kadia- İsmştır. Evvett avükart Cemil, Nutnanİnarede Gökbayrakçı Cemalin., püs- Wrahsu, Asaf'Ramfk ve Cemsl Beyler|külsüz Sabrinis, nefer Kademin, Kâ- nüdütantarm yaprsişlardır. Gökbay-İmiön, İsmailin şekli devleti teptil ve Fakçi müdefaanm kendisi yapımış mün yalan — olduğundan tdhsederek | “dEnektedir. İ üürie B ge talan . Memalarlın Öt Diğer maznünlür da masumivet-| di hetinden - bahsederek hemset — tülep| — Kutf Gmllesi günü Bombayda TElgandaki Ti kanlı vak'alar oldu #Bombay B ÇACAJ — Mecrüh bir| — Pisaver © CAAJ “stecusiyi “hastahaneye makletmekte ve İranlı memur ilderi Olan bir arabayı takıp eden müsiü- 0lduğu halde otüz kişi ve Jmanlar - üzerine asker tarahından| İlintli bu gün uç İegiliz ilk Kabilden nakledilmişier “ateş açılmıştır. Asker diğer iki müs-, düman grapamm da mteşe tutmuştur. Kargaşalıkların başlangıcından iberi 22 kişinin maktul ve 150 den fazla kimsenin mecruh düşmüş oldu- Zu tahmin eğilmektedi İngillere müdahale et Londra 6 TAAJ — 4 rasında Sir Avsten — Chamb — Kübildeki İngiliz sefiri hükümeü iskat eylemek zeşebbükündle şeşkiları ürk- ler kâbilden Ççi- karılmışlardır Bazi Türk & bir berlayn şu vi ha 30 kişi Bldü K ARa A aa veri Beketa , Beritay TÜK. A9 £ mecister d çaçi oi G ee z ee İRKAAĞI KĞ Ç rhükllE VA Ğ e 5 ele | ni etmektedir. Fakat bu mü- galaden dalayı aahar adan kanşıklık-İnasebet enmiyet mefelesi ve allamda. 20 kişi Slmüş, 200 kiçi ya bilerin “Kübilden — çikarilması gübi| B aati ünar Yo" etmeksedir. B N y Diğer taraftan Kandekardaki İngiliz Bümey e şaan ada ge| artn Kasdlrds b D AR ZZ aa e v ei Smem Mdelin ü lna O Gç Ganteie ci imüşlerdir. Mukubele bilmisi! olmak aa maarın aecamer l teede ERES İ punları KITMIŞ Olduk-) ingiliz hükümeti l anlssanda'iktidar ae ya. mevküni ele geçirmek tçin çarpışan Memurinin dereceleri — rouhtelif hiziplere mazahörer ve va| Ahları ? ÇÜnÜĞİ — Memü İmmüavenet etmek” süretiçle Fizan öhin deneedlerini eit eden projelemüne dahiliyesine müdühele” niyer, 'teküir eöilerek Vökilenlere gönderii İüinde ada defildir. akştr Vekileter mükdlüalirıne ha Kabilde tevkitat | lli Roma 6 Dususil — Yunatatl Proje e Vöğtleklerin mütaldake|Presin selgraf haberlerine — nazaren | tüçbir Aalın sonca Hey'eti Vekilede| “KAbil,de esilerin kumandan “Baha müzektre ekerkr. saki üt —aman Türader Mekmet kebir. Ha ile aa Tökyo sefirimiz geliyor. erkân ve Tbince ihtiyat zabrti - olacaklardan | SIHHATINI KORU Kızıl ari hastalıkların en müthiş- lerinden biri ge kızıldır. Ge- rek çocuklarda ve gerekse Düyük-) lerde übu mürüz bazan gayet vakim| bir surette seyrettigi gihi, bazanda| bir Çok vahim ihtilatlar tevlit eder. K eli hazırda Ki karş süahsız değilirz. Takriben Görü senedenberi kazilin — Sorumul keştedilmiştir. Bu serim sayesinde en vükim| Kai yak'alarını ” tedavi — eylemek| Kabildir. Hele tesemmümi vekayüide| kazıl serami. bir harika / gibi İ tesir eder. Bundan — başka — kazilin — aşısı bEhi mevcnttur, bu aşı sayesimde| hastaliğm intişarı menc Bir de kazil bogarda. hulunua sireyleck loüm msule getiraiil e dD ha laklmeazi gll aa boğaları aranacak' tehlikeğ| cinp olmeadikdarı tayin ci Grip Bön ee d şehrimizde biz zrin v Calar ae sadi Sf banler'| ümamiyetle haritidi, vabim diklatlar| dahi görülmeci. Hafbu'ki Aiserikada Ve hasüsile) İBerlinde zrip Şiddene icrayi b Getesiştir. Yakız burularda, saka| 1020 Şenesinde - görülen vehamet yoklur. Maraz bir boğaz ühabı başlıyor, sonra güğse iniyor. Baş) dürdün ve küsmük isç pek şiader| bi Hastalık çok- sürmeyor, üç beş gün içinde veyr idip bitiyor. Soğuk hastalığı — zannolunan vak'alarınbir çoğu griptir, her halde ihtiyatlı olmuk Jâzımdır. H.M. Meclisinde Ankara TİALAY — B.MU Meclisi bu gün res Kâzım Pe hazretlerinin riyasetinde toplarmiş. dır. askeri mükci 109 uncu maddesi mücibince thtişat| zabiti olacaklardan bazilerinin bedeli nakdi vermeği tercih edip hekayada| kalarak mezkür kanumun Sö,80 ve) 108 maddelerinden — isüfadel ettikleri anlaşıldığından hu giblisrin bedellerinin slinip almmayacatnın taylel hakkındaki MN rmidataa Adliye ve bütçe encümeni mazba- daları müzakere edilmiş ve askeri| müketleliyet — kanınanua 105 ci aaddesinin kanumu mahsus muci- becel alınmıyacağı hakkındati Ti mündü. kat'iyet ve Sarahati karçe-| sında bu bapta ayrıca bir tefsire) Mahal görmediği Hekkindaki bitçe| çücümeni mazbatası kabul edilmiş-| Yediğinden vermis! | Dilencilerdan hiri konak kapısı önünde duran ve canının son derece sıkil- mış olmasından dolayı alt üst şenesini birbiri üze- rine bastırıp kımıldatarı bir kölenin bir şey yedi ğine zahip olarak yanına yaklaşır. Mahut arsızlıkla: — Yediğinden takirede verir misin ? Der demez, köle şiddetli bir tokat aşkeder. Herif neye uğradığını bilemiye- rek el yüzde: Bu tokat neden ? — Benim demin yedi öimdeni Der. illet Mektepleri Kıraat sütunları - » eiiinl NALINA MIHİINA Şiikrelsin t taşıyan kamyonlardan biri 'kayıp devrilmiş, içindeki et- deri çıkarmışlar, kamyonu tekrar kaldırmışlar.. Bu srada am bir İkoyun sirre kadem basmışa. Kim aldı diye harıl ai aramağa Kafkı Müdavimlerine mahsus » Ankara marşı * Cumhuriyet kucağı, İnsanlığın bucağı, İnlulübin Ocağı, Tanı kartal yavası, Ankaradır. burası . iletinin otağı, Büyüklerin duraj Gazilerin yatağı , Tanrı karlal yuvası, Aankaradır. burası . Miedeniyet oluğu. Marifetler buyruğu, bu kazayı atlatığına şükretsin, ve © koyunu karadan bu kadar ucuz kurtulduğundan — dolayı — karay verilmiş bir kurban farzetsin. Çünkü kamyonun büsbütün parçelanmas ve eğer onun indinde kiymeti varsa, ölmesi iltimali de vardı.. Sebebi? ühterem — Doktor Ozman Şerefettin Bey, bir müddet M Şelörle hamalın ve ya memurün almüş. Tili Huyunubilmezmiyim? ı Kuri kırda kuyuya düş- Sönra başia ! yalnız boya de su içmeğe sürdün bıraktın. Türnkle Ridelik » den beri, bizim. gazeteye sıklit naz K eÜ hatler “yazmıyordu. Evclki - gün Tanrı kartal yüvası, — Elyeniden başladı ve şişmanlık mak- Bölüradir,bünü Elkında bir yazı yazdı. Bunu görünce Zaamanmaaannmaman a Ş hasikatere acdon şişmanliktan v indiğeni “düşündüm ve buldum : Ayağın kurusun © —a ra kendisi herkeslen gvel bi Müştezi — Ayol! bu aya- nasihate muhtaç. bir siklettedir. de mi fekmil ette ötekine ondan.. Şükredelimi üyet kanımuman| gelmiş.Kurt demiş ki: — | —Aman tilki kardeş, | boynunu biraz uzalta sa- rılip çıayım. — Olamaz. — Neden ? —Hırslanırsın da öpeyim derken boğarsın diye kor- karım . —Bağmam. — Boğarsın kâfiri ben senin huyunu bilmez mi.| yim? | Çıkar ağzından baklayı Nasrettin hoca, Möllz- iardan hirinin ona buna küfrettiğini, boş boğaz-, dığısı görörek bu huydan vaz geçirmek için ikide bir tenbihler cder, küfrün (günah olduğunu da söyle-) diği halde dinlemezmiş. Jllıııayeı buna çare olmak 'üzere Nollanın ağzına bir. bakla tanesi sokmuş, Mo! lada bakla ağzında bulun- dukca küfretnezmiş Yağmurlu bir gün Hoca ile Molla sakatia gidrer- YD ağmzn ae ZL G 6ö arla el Baliğa İaa, Mapakmda 7 eee ü (müç. İstanbula - soğuk ? dereceye ASA Ku Mi aa t BU STADST derete sapuları ol . İiza'geeinlz TRlE p Krirabrma Üit ' ” İzaaaam Barlale D Ha MNAR DA Ham solulardan birl g miyar Yaldka ” Şükrell gönlü yaralı bir dervişe hajimizden şikâyet etmiyelim! Yahudi boyacı — (Fırça ile potinin ucuna vurarak Şivet mahsusiyle ) kuru- Sunt Birak ayağın kurü- sun! sormuş — Yahu! okunan ezarımı e S hdi? aa n e z | — Kulağıma bir şayler| — S'P Kralı zagrebe çalındı ama.. Bilmemki.. —— Sidecek Ka Bir kere erbabına sor! |o nçi, Mit < ddçktı billaliyor, Demiş. Zagrine devema eden ve henlir teeyyür samemiş Colan Şayanları nazaren - Ka Aleksander bi ayn niheyetinde've yahut Març ayının - bidayetinde mezkür. şehre gizmek siyctindedir. Krak ocuda “uzun müdder kalıçıkar Maksadi - Krallığın. üit vahdetimi “türside çalışmdkr. B ielhar ile birtabi Harvat deeleri'ile görüşe- çekir İ İlaçt! Hacadan göz ağrısına üaç sormuşlar: * Geçende benim dişim ağrıdı, çıkartmaktan baş- ka hiç bir ilaç kâr etme- bi., Demiş Nerede aramış Oğlum bu ellerinin hali nedir ? intihar ediyor' rovelvarle inti- har etse dahr iyi Olur zann- — Hani, anne, sen anah- “derim. — Evet,.. Fakat, bu a kadar z mensi de kalmış, HİA St l ee Kok y e llti e ei lmamullah t kenbir evdas birkadınses- tarım kaybelmiştin, onü , irim bir nokta olmasa gerek. T N özek v | areleniein dezdei ge aaslül evtek ç AT Gr yeeral e l iş. Düi Va SS e L a — Bilakis, çok mühim; re- İpeta a cderok u. gün micir |netahsışanı fevkalâde ve münzamme(murun altnda sırsıklam — — Nereda aradın ivelver sesi seyircilerin uyan. Frşk ei AĞ seliylir Bandan malsadı, Emaullah Hanı / gee vamam müzmkere edilerci a| Oluncaya kadar bekledik-| — — Tatlıkâsesinde. Masıni temin edecektir. Serlan St Kaai grer — İsçyğl, izerine 3 Sal olmmuştar Buma garacan' ma İlevi halde kadın gelme- ! v PS , çei ae hcından yaz geçismekt ait Vicaleti bütçesine 30 bin tira|MÜş. Nasıl ödeyecekmiş? | Faydalı bilgilerden Poli slmek gn 2 dde ha goe ÇAA ) — Menat geh üit devairin aini sewe| ' Nihayet pencereye çıka-| — Biradler, bana yirmi — erkek cakellarinin yakala: oli olmak ee 25 ç de ha İnorae l İlisi — namma | bütçelerinin muhtelif Yasıllarına veİral Barg vüz aI teye kaltınlmçur. Sabaleyin çrrala| T yalteri Nehma Müddelerine cem'an 325 bim Ha — — Şimdi bizim tavuğun u POKİ bma, nasıl öde- (9 İ#mizlemek için, n gram FÜK vak K Ainaa aa Ha İ F ob diranın inünekalesi dora eaecen. |EltMa Kuluçkalık, Yumurta| yacaksin, et BAA ga sofyada bir vak'a Blzan büyük elçitine | 00 Mranın münakalesiicra Sülccek- koyuyorum, komşu Hanım ee Söylediği Jâfa bak t ae are Simeli, küçük bir fırça Solğa 6T kusası ) — Tarbiyelerlen telerillarda her d ü |UN eti Pazartesi - güü taplana. |KO & ylediği ÜBK a yenlem ee ae üşAliN AD arbiye ” K beden yumurtayi koymadan evel gu akşamki piyesin Ikinci neserc ikaparunda HAVCE KekIieni halkınım Emranullak. Rezretlerine alan n ea NMN Meevüllikayer Üi | be Fırçalandıkça bu. mahlut, sa- gereti kapaturda söYbü Dekiyen gaçaç mlkmlrd G z|. Aterka ve damirat nestesi İbir. kavukluya bakarsan perdesinde — büyük — Birlbuş ni böpürün yekaler İibir makor maçhul bir şahis arafındar (müşasın ileh hasreerinin teceddir | , Patis 7 CAA, M. Farkor/piliçler tepeli ve paçalı mirasa konuyorum . üne ae HN gZ atlm bir tâbanca kurşunu ile yaca İkârane daaliyec ve — hizmetlerinden | İildert Amerika h thir tamirat| çıkar, dedi idi de onun için | - ARE T tarasışlır. İsükranla bahsedlerek w uğundak | PONİCİND M ve tsviyesine ka İsizleri bekleltim, kusura — Makim'bir noktal yarasiaa S eay bezlz Carih irara aveflak olmuştur. | mesalerinin — muvaklakiyere — iktiren vak Mtemekle beraher bürün dünya| bakmayın! | Mühimbir nokta! |kuruduktan sonra kuru baz ile bir İngiliz tayyaresi üeü ” İiçin bitün mevcudiyetleriş e çelşmağe ile Tei — rwraehetlerin tüi — Deyince Hoca dayana- | Piyes muharriri yeni esarini| Üülemeti .— | aenltdiz 7 ÇA AD b İeçilinlemade bulunduklarını İldirmektedir | sürette yeniden Tuşlamak — uzruma(mamış, Mollaya demiş ki: ÜY2İe müdürüne okuduktan — — KA leriiz Tayyatresi wwerübüleri? yapihifken| — “Moskova 7 CAA) — — Habibul-|konleransın — muvaliekiyetini — aranl aydi bakalım, sırası *T Ço . B süze düşini ' , ü geg l b — Nasıl, Beyetendi, Çok parlak yapmak için buharlı bir z M Terntat ettiği ivayet edilmektedir. İmişsir baklağvi S ç manto akını. Her üç salan doldu.|zeldi, harukulâde güzeldi. Gü-|kesik degildi. Enfes bir topla-| — Dansını görmek.. f RON Bu kadın, ipek ve elmas meş - İzelliği kadar sevimliydi. inanil- nışla ensesinde çöreklenen bu| — Erkekler arasında bir bulran BUM, herinde birdenbire bir hava esdi.İmıyacak kadar güzeldi. Çapraz saçlar neydi? çapraz arasıra,one vardı? UY Bütün başlar büyük Salenunİdelikanlı sağında yürüyen ballanın arasından iamiş bir Kaç|. Yümdin Ve üelaln miz sr ER — | mettnline çevrilai. Şefkat balo-İcisane güzeliyle mülletikan, bu|teli (kendi. parmaklarıyla. tutur| — Atamın üstünde Wüçük taçı, UHARRİRİ Â ÜZ | sunün İçi, içten içe; kaynadı.İgice Ham harp mi etmisti ? — İyor, yerlerine koyuyor, düzelti- :nıeılıı'ı_îııılı: '":""“'f:"î':" vi *Cumhuri, kasis2s O — |Ne oluyor, me var? Bu kadım hanki hayal ve|yor, Bu aleni itinaya karşı güzel Tanta hilal parlıyor. kalakdarır Cumhuriyet,in tetrikası: 25 € BNndle eli ietleteli bulip ge| het önli yerek alışlan da uzün zincirli birer. büyük ÖS ve & apraz — delikanlı, sağımdı| rüya ikilminden bulup getirmiş- kadın tehessüm ederek alışkın buhal e hlddt ettiği lerdeki patavatsızlıklardan çok genç bir kadınla girdi. |d? ikisinin de tavır ve hareket- bir. güvercin — yumuşaklığıyla İNci sallanıyordu. Sağ pazısının u hal Çaprazın mutadiydi. Fev- çekiniyordu. Hiç birbiriarkasın. — İlk defa görülen bu kadın leri nümayişsizdi. basit, sade, başını çapraza eğmekten çekin-; üstünde eski pehlivanların tak- kalâde bir izlrar görmedikçe da iki defa otmaktan başk abir üzel hir kadın veya kızla dans- husüsiyeti ol ıyan basit “etmezdi. Yeni teşekklil etmekte için bir kudından - şüpheleridi “olan cemiyet hayatıada henüz meke sebep olmasını Isi Bbir takım eski karakterlerin Hükim olduğunu görüyordu. Çapraz olduğunu öğrendik - BALO GECESİNİN KISA Hi “etti, Kendisinden ziyade dans-| otomobil nehri. Ve oti deceği kadım düşünürdü. Dil-|line doğru bir silindir iki dans | stemezdi. İKAYESİ | Berrak bir kış gecesi. Evkn 'tedi sonra buma büsbütün itina|otelinin bulunduğu caddede bir|bu suallerin fiskoslanmasına se-) 1 mectha | kimdi? Çapraz delikanlı ileme mü- Bu dakikaya kadar yalnız| yaşadıkı malâm olan çaprazın böyle birdenbire kolunda - birl, kadınla ortaya çıkışı salomlarda) tabli yürüyorlar, daima birbir rine gülümsiyerek yavaş sesle konuşuyurlardı. Yalnız - çapraz andaki kadına karşi ba Surette zayıf gürünüyordu. O dar zayıi ki genç kadının hareketiyle, her işaretiyle alâ- her, bep oldu. Genç kadın &üzeldi, çok gü-| ikadar olacak kadar zayif. Sakin ve sade çaptaz, bu ce denişmişti. Kadımsı saşları| tıkları, pazubentlerin bir. aynı baklıydı, üstündeki yakut, züm- rüt kırıntılarının işıklı bir zara- deti vardı. * Tüvaleti çok sade, fnkat baş- kası tarafından becerilmiyecek miyordu. O dakikaya kadar Fu- adı böyle serbest, böyle aleni, böyle küstah gören yoktu. Aşınalara, dostlara tesadüf ettikçe selamlaşıyor, musafaha ediyor, bir kaç kelime,bir iki te- kadar. zarliti. bessüm, ve tekrar kol kolagçip L A gidiyorlardı. |.. Salonlarda dülaşan hayret ve Kadıslar. arasınn Şikmür bir) ee Karasi ol w 1 Mabadıvar J ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: