8 Şubat 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

8 Şubat 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-— 3 Şit oe — Borsa Hayvan Borsası Hsy'eti Adaresi dün Ticart odasında toplandı Hayvan bazlası Haai taresi, dün müldleteti hanadar adolayı - Karaağaçaaki Bersa cahiller jgimiyenek Ticme Odau ietima salonemnda aplanmışar. Di içdea. dühamcai üüzükereler cereym eamiş sahipirdinin hükükena tei| Glecek Kat üzüntler iühaz. olunatuştu Tdarethaş'einmin elep-ve kasaplarderi| aüreşekkli Aabaamm Azası, seski mculde, Ve tellmamamye mahelif ölark İhayyan alip salmayasaklarıgibi, sanş maameliirmi| dikimel bür sesette'ikontral edip dam çekilde| aa szüm yapanlanı, ceriye — edilmek zert, Borta *klarcsine #lbar edeceklerini| eetletmişlerdi. GU eran Slame — < | iş eai enit Ü y mrazı sariye mutabassısı *“5fo “Firengi Malarya * Veremi Kanlı basur, çibi. Sari hastalik- latın Aedavidi ve'bu hasrslıkların glin - bir. buçuktan . cital eğla Maosmaniye cağdesi 19 telefon Tsturtbal 803 ĞK nn ü Anonim şirketinin indlil v& bu meyarlda K oamameleyi Taükekaldimeyi İkmal-ve gazerelerle d dem Üati ilar Kaf mümiyenin istizam eylediği nisalüi temin yani Ukübin hisseden “binyediyüzdoksan duğü anlaşılmakla üçde mükerer olan fevk Millit mahrukat Türk histanin semsil Adilmiz mumiyesinin detisı idare resi Şakir beyin| vaka hissedacdardan Hasan ve-Nuri/ beyler. süresiyle teşekkül| Heyeti umumüye bira etükten sonra rezmameye tptidar hi 1 — Medlisi idare raporu vkumdl ve v Nizemnamenin tedil ctilecek maddel Şişli şebekesi adlan dbaret olüp / beberi| adlan ibağet Glupher biri (krtk bin *ti hisseye munkasemdir. — Tisse senet'eri na Türk|hamiline mubavrer 01 Madde 8.0 — mülgadır. 27 — Son bizesi. tayyedilecektir. Madde 89 mi yyevmi işimeda al M beyan cedildiği ver-| ilün kılınacak - vel tuzmamdi “müzdkerar ilercedilecektir. Hise 'adan bissedarlar ayıı anbütlü mekmpls ikeyfiyetesn ha hile güzetelerde cere edilecek başka birmadılerbulunmadığından cel İsaat ç Gibeşte “nihayer erilemiştir. Aksatayşebekesi Bstâş şebekesi Cıbau (ütün fabrikaları kilo karton halyesi müzayede edileceğinden alax 1 İciyarindnl budüdumiiye düleöneski Meriç, Arda, tuncu mehlik üzre 20 könumüsmüler. Tübaren, İşubazm on sekizinci / pazartesi günü at üşte ihalesi dabilisimin 38 zinci 1 Coğnantesi / gimü Sifkeri Haşriye idaresinge | maddlesi “mücibince Şubat 108) t ön (9 Zancü Kati 0r'a İsabet eylemiştir. Şeralti müzayideyi İstanbul Tramvay Şirketi evkat tarfesi ” — 1929 senesi şubatın V1 inci gününden itibaren RAMAZAN SERVİSİ nEs immer Hdti 10 Şişli-tünel 1 N, sime” 11 Tatavla -tünel | 12 Harbiye-Fatih | 15- Taksim-Sirkeci | — Şi deme i6 Maçkayeyanıt | cit e 18 Taksim-Fatih | — Sikm'asme 19 Tatavla-beyazif | — Dütkin ü Taşkuşn aha Deykiylar. “Enitinine e ee ibeklen Entinönde 9 -Emi V Saimrünüm ee 22 Bebek- inönü ee BAB Karaköyden Bebeğe Bebekten “Beikteşe Örgkürder Akamma Alasraydın Önüküye 24 'Ortaköy-Fath | « AAT 34 beşiktaş - Fatih | — Müamn | Aksrardan Topkanıa ; Si ça Sikelye 32 Topkapı - Sirkeci Ş;S;â'm'îîhn“"ı'.'w’m heyiattan — Şehireminine 4 Topkapıdan AAkasmaya 1 Aksaraydan — Vedliküleye Yesikuleden / Sikeciye 33 Yedikule -Sirkeci BeRTr ni iBeyazınsa Samatyası Yediknleden Aksaraya Bdi — Sop Ph — hateket — İümekiet 3 06 606 Cskle o” ZP gb Kongraya davet İstanbul Ticaret ve Sanayi : Odasından: “atenbul TÜücaret v sanagi todecınin 11020 kongrası 24 Şubat Pazar günü saat 1âte Dördüncü Vakıt. Hanmda diğüncü kata pda medlisi salannuda ökte | düecektir. 1— Konga rüzmmesi müzekerat şanlardır. — Semayi kredisi H — Ticaret Bahriyede ikeedi ? — Kongreda müzakere edilmek “üzere erbabı “*ticaret ve senayi vel “irketler ve mücsseselerle üktisıdi cerneyetler tarafındar raporu dhzaredilip 21 şubat 929 perşembe akşamın: kadar Oda ümümü Katpliğine tevidi olunacak mes'elelerde kongra ruzua | mresine düthkei sedilir. 3 — Kolşrüğla, füameyc Gekitalan ânevetan Başla İhususaribakibanda| mülzükere cereyan etlemer. 4 — İKongemnın müdderi devamıvon gizadür. & — Oduyu müküyyet ye müseccol erbabi dicatet ve senayi ve girketler Kutah ya Vilâyetinden — )*vl.wg*ırnaun için 410 takım körücu elbisesi imal ericitecektir, BRHTE we SÖREEE earireikan BNN Berane ŞABEE ve d G, D artan ada bder G SAA F gl eee a. düktan Hbaretir. ve mümünesine muvalık silacak kaskaftve Tozluk meşin rolaruk imal ceflecekrir. 4 — Bibise, kasker, torkiklar üç boy üzetinden yapilmcaktır. 5 — Mümükasıya işü biter kat vümne Viltyot kemisyorurmâlsrsına gönüereceklerilir. 6 — Müdderi t ür aydır. 7 — Müteabhitlerin yüzte çeti TDaçuk eminat badel ilaleson beşe Übluğ e âm tarihi ihaleden sonmu en l Kumaş yetli rmili Glucuğı gibi en sağlam cinsten “boz Tenkn kedlecek mürenlhider ni hasusta mekmll takım çei Vermeleri ve| c Tiomret, Odasınca — müseccel bulunmaksa ve bu işin mürdhassis iüuğuna e bBaşka mincikar| Terda a bu gibi tenhhülların bulandukdarma ödir ekliyer vesikası jlraz etmeleri şamır. 8 — Para Gbisi sığında tediye edilecektir. Müdürlüğünden: Zabalkamızdater gn mümneleri ünltecek “alan takmkasa v bi hati <A ada özrerinli 'a aa geatimei Tanin arlam l ikların #şbu günterde a kedar Tebrikamızda bulunmaları ondan son ti er Tamamcile komisyon emtne tetlim manluba Ve Tahta kapakları ile üç yüz Kila törbeki ültiği uz llra pey ükçesiyle Defterdarlık ilânları | Tülme Vilayeti delterdarlığmidanı z ve İpstli göleriyle Ünez dülyüm ve Bncz “iskelesiniden sabile | ç melerinim msfının ve Bncz Kazası dzlülindeki «deniz ahilişle iki kazaya nüülkak bilcimm'e balik avlarıma meahallerinin “ve Rötme| iyle (ü arakasım ve Se göllerin - balık. Yüsümü N20 Sönedi mmroadm! üç sene ç aylik Yolmik| dd kalmacaktır. amak ireycelerin İlienc dekerdarliğina mürnacüt, eylemeler Harir sedecek soruz igünü . müteakip) öi M öğeleretme el | öar aŞ TüRAİNU € deyaz boydlı kenadları yeşil aynelı dölüp, İbir ader ceviz renginden ayna kon- sal, eat üU üvar sadli, bir aet Tüüdevver boğdı te mtsa, bir aet “kirmze “eötsametilide scc. Gale, lür “allet. Tei avnıpa v 'enilesi, kadtile bir adet vifâk müsta- mel yün Kilim. Ortiköyde Ylayşı bo- yunda 19 Şubat 929 taribine 'müsa- GF Sahi ginü sar ide'bimüzayede sanltcafmdin <ölp “elutların yevrm vevikumekirlakemem. v imik aaraşlenmderi Tüametlar olunn reiye Tei milrini x T b bit Şezan zi ai akaerder ' at ai l dd eai n ll le eükdiyee slrsemten, Madien İsanbul Birinci ticaret mahikemc- sinden; Pekmezyan ve Okanyan #fendiler götkerinin Beşiktaştn imam zade Ca Hesinde yenilik sekağında 4arunmurudu, mükim İken kamotgüln İuziri imeç- hut bellunün furuncr ustası Riza efendi aleyhine ikame eylediği - davadan " Gnlayi ilünen vuku bulan tehligara müdülca ileyh İedbet ermemiş Oldu- Şundün bükük usulü” mühükemeleri kamnunun 808 maddesi muetbince Klünen. cebligar — ilasma — ve kamanü, mezküren — 19 maddesi “mucibince bir müshusunın - rhahkeme Kliyanhanc- sine Talilüne karar vesilmiş almukla mümtileyhin 26 şahar 090 sali iginü sünE TAŞAD Didlnci - ezmer mülikem şinde Tazır Tulumması Tüzümü dsi takdirde bir öeha mühakemeye kebul edimiçeceği ve vakmlanı Hkrat etmiş HLALA eai

Bu sayıdan diğer sayfalar: