5 Nisan 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

5 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Abliye Vekilinin İ nutku : TBicleci süleden aei ) Baçün - heyetimizin — tesvibine gözetiğimiz bu yeni layihayı daha ilmi ve deha yeni esaslara müstenit dlöuğandan eski usulü cezaiyelere dercih etük. Eğer hukuk bir ilim ise ki bizce bunda şüphe yaknır. Mületin büyük mürakabesi #lunc gat zakibini Bukukçulara arak ak Hazamdır. Mühterem / elendilerim, — dtiraf ddi kL. bagin sikiemeğlik Beşerişet, teminat Onanm verilen yasl ve Kanunların. bit ve tükenmez. formülleri Sikıçıp kalan hakkın. vaziyetinden müştekidir. Laaeim ki Türk hâkimlerinin dlyakat ve eki ve çalışkanlığı geni kanunlarımızın tarbikinde yal zz talkkın ve haklının yüzi Bük Gürecektir. Her halde şuzasi matikak ki Tün Cushuriyes için medeni milledderin desatiri arasmd: Hümür Kanunlar beşeriyerin Ctama- Mmen yaksanı ayırmadığı görenek- derden en ziyade uzaklaşm;. ua Jet ve davalırda şüral ve sadeliği knbe' ermiş bölunualardır. Tütkiye sdki Tamunları d ikrasl eücese Türk Gümhüriyerisin mi- devveniti bürür kendileri için terbikimü şiddetle arze edecekleri desetiridir Mehterem elendiler; kanunlarda sılakların yerine yeni Türk n koşmağa çalışuk. ( bra- *0 sesleri alkışlar ) Adliye Vei Mehumac Ka Beyden — sonra zrühceli hatipler kanünun hutuni esisiyesi siralımda deni milletlerin Bki heyananır — bulümüak — kabulünü Keklif eylemişlerdir. Mütakiben kunun İyikisr reye azedilerek kabul. olunmuşr. ingitersüe intihabat mücadelesi Londra 4 (A A) — İntihabar mücadelelerine memleketin mabt. Hf mahallerinde akdedilecek hüyük miüngletle başlamadık ve a mi tingler de mahtelif siyasi fırkaların rekdleri natuklar irat edeceklerdir. L Lioyü Ccorgo önümüzdeki | uğramışlar sa da ken halta zarlında şimdiye kadar Libe- galler için sapt gayci kabil bir kale olmuş olan . Mancacster de | nuğuk söyliyecektir. Hüzün bu mutuklar, milyonlarca sarilir rarafından dünlenecektir. Tak Tiben 87 Mmilyon müntehip inziba Bata iştinik edecek ve intihabar 2 miyon İngiliz li mulolü- cakrır, İran da Moskuna protokoluna girdi | Moskava 8 (A — hkan eli Yabrinola bir. nota vererek Bükümetinin Moskoya protakolunu iekek cergimi bi dümişer 'Macar Baş voklli Romada kamca CA A .) — Macarisan başvekli kon terhice M Mescüni ile Körüşmek üzere buraya gel Leh kabinesi istifa eti Bedin 3 (AA)) —AL Bandi in riyase | geçilmesi mühtemet görülmi geliyor Aankara ( Di — yahiliye veklif eziğimiz ameti pmjeye Yanan kükümetince kenüz mukabil vekif gö tetir berakamıştı Tâkatına dair “ Tan , in bir makalesi solini mülâkatını mühim bir Hndise addetmek yanlıştır. Fran- Roma arasındaki münasebalın muhadenetkörane — olmasından Aancak memnüniyet hisseder , çönkü bu muhadenet, sarsılmaz eserini Framsız - İngiliz samimi lüfı teşkil eden tesanüit siya- seti için pek ehemmiyetlidir. asileri tedip ediyor. Meksiko 3 (A.A.) — Federal kuvvetlere mensup süvari lat'a- darı jiminez de iki gün süren karpte mağlup olan asileri ta- küp ederek merkür şehrin 11 bunlara / yetişmiş ve yeniden mühim bir darbe indirmiştir. Asilerin bu son günlerdeki za- yialı 2 bin telef ve esir olarak tabmin edilmektedir. Hindistanda süni lerle Tamden $ CAA) — Kalköte dan “Daily Mail, € bildiriliyor: mali garbi hadot- Tarmdaki Sünnilerle Şiler muhare- beye hararetle bazırlaımakca ve Hindistan Üğlab ve müğümmat fabrikaları geve gündüz. çalışmaktadır. Müta- artiz olan Şiler ilk bir mağtöbiyete rini mağlüp addetmemekte “milii bir meclis topluyor Yeni Dehbi 8 ÇAA — Röyter muhabiri büldiriyor: Knannllah — Han öle - Takdbinin a küvvetlerin askeri in ne derecede olduğu malâm depildir. Avrupadan — Elganistana avdet cümiş alan Nadir. Mlaz - vaktinde yetiştiği v zedir. Nadir Han çök. mühezldür. ve zahim mamzc olanların han memlekete daha maavafık olduğu raaiT. elabinesinin dattarır Cimiştir, Mamailerh haleli alacek mar Şak Milmdiki. maahtelir. fakalar seidleri Te müzakerede bulmuyor. zeşan. Hülmi B. e Ümüm Jandicak kumandanı Zeki Paşa terkikatı mülkircd bulunmak üzeve Taiyaya mütevceci İstanbula hareker cttiler M. Papa Hariciye Vekili: ziyaret etti Ankana 4 Ç Ha Nu Y M Papı Sız efkârı umumiyesi Londra ile | Meydana getircek olan h: mil şimalinde İin bir noktada | İten Madir Han Kıralrk makamı için |— Avrupanın her erli mallarını koruyalım ı Dahiliye müsteşarı| akış ve tezahurat e ee vakit katedilmekte idi. Brmdan sonra Tıp Talebe cemiyeti reisi Tal'at B. cidden duyğulu ve dokünaklı bir. hitabede bulundü. ve istiklâl — harbinin | kazamılmasında — kagamın da issesi olduğunu bunun — gil istikdüli iktisadimizin kazanılm: sında da mahviyetkâr tezgül e Vökilini Siyaret ederk | Jarımızın âmil olacağını söyledi. ğ bir g—m cadar görüşmüşrür. Tahkiktıma Saffet B.in nutku n ba manenm gömce eli | — Badehü ilk mektep anallim: Brişulmaçar lerinden Ömer Saffat R. söz Tlerdenin eui Grene halli için | aldı ve ayaı bir capheden bu iktisadi davayı mütalca ederek ezcümle dedi ki * denlmemiştir — Eger geçihemiyorsak, mu- NL Venizelosün Türk - Yünan me- | saffer Türk milletinin balda seağliin Bülim beyeera derita v Glam aet dlüşer a beelil. zevkleri yaşayamıyorsak başlıca Çımberlayn - Musolini mÜ.| buna sebebiyet veren gene kendimiz olduğunu kabul etme- fiyiz , Hükümetten ne isteyip Paris 3 (A. A) — Tangaze- | beklemeğe hakkımız var. Şehir- esi yazıyor : Çimberlaya - mu> | İerimizin etrafında birer mede- | niyet abidesi olan fabrika ba- | caları ” yükseldiği ve - bunları Bie | #eketimizi şuurla tespit ettiğimiz | gün ayda bir göremediğir Sinema, anüzik — ihtiyaçlarımızı bile temin edecek para, cüz- danlarımıza girmiş olacaktır .. Saffet B. bundan sonra yerli mal kullanırsak paramızın da- bilde kalacağını ve Türk işçisi (Meksikada hükümeat kuvvetleri| gibi ber kesin de refaha kar Yuşacağımı söylemiş ve şiddetle alkışlanmıştır. Diğer nutuklar Bundan sonra muhtelif züm- Üreler namına Hukuktan Kâzım Şevki ve İhsan Altay, Ticare- İ kadri. ve Birlik ikinci reisi Arif Seza Beyler söz söyle mişler ve şiddetle alkışlanmış lardır. Ossurada salona dahil olan sırp gençleride Türkün Asil ve yüksek heyecanına tak- dirle şahit oluyorlardı. - An- karadan Birlik mümessilh şiiler arasında muharebe| çektikleri teleraf okundu ve alkışlandı. 4 Nisanın bundan böyle bay- ram gi Tifi alkışlarla — kabi şiddetli soğuklar başladı Berlin 4 ÇÂA ) — Büyük AL mariya yeni bir soğuk dalgası almında tirnemektedir. Cenuha doğru yayılmakta n bu drien daht Şimdiden şimali İtulyaya ve şarkt Fransaya - erişmiştir. Son günlerde dir derecem etralımda — dölaşan Germemetne aha öşağı inmek temayülünü gösteriyor. | — Hler taraftnz tutmaktadır. Hatta şön iki hafta / zarlında hemen be- Vakırı tatmış olan İngiltene de bik vaziyet böyledir. Soğutun bu bek- hakkında — karar vermeğe memür | Tenilmeyen dönüşünden en ziyade mülli bir aeclisi — iştimaa davet | yaürcesdir Glün memleket İskandi. eee G davyadır ki burada tesmometre dün kir tayyare kaz srlırdan aşağı 15 densceçi güster Sankemo 3 CA bi ( eam ” yölceyi hâmil oldüğu hülde bu Solyaya kar yaşıyor sabah Romadan hareket etmiş olan | — Solya & € Havahır bir bir tayyare - Bördügüera dü Üyere | denbire soğumuş, Sofyar ve civarma düşmüştür. Nülusos zayiat yoktur. “Cumnuriyet, Başka birarabada Kerimi gör- düm. Eli ile işaretler ediyor- du. Galiba başka randevuya idiyordu. Ben bir fahişe olmuştum. Demek beni basmışlardı. Şimdi muayene olup yesika alınağa gidiyordum. Hayır! haşır! olamaz! Şurada daha - kestirme bir yöl var. Oradan giderim ve, vesikamı yakalandım. Fulşa ayakımla gittiğim gibi, rezalete bey - numla çıktım. Sonra ne uldü. bilmiyorum. Galiba. caddelerden, Gülhane parkından geçtik. bir. demir yolundan atladık ve şişman, gödlüklü,yaşlıca bir adam be: fazilet dedikleri şeyin-boynu- | teskin ctti. Teselli verdi nâ assınlar. En kısa yoldan Faika! Cesursun Toros kızı! Haydil yürü! Fırlayınca denize atıldım. Derinlere doğru bir hattu ©söylerken babamı hatır- ladım. Ookşarken seni hatırladım. — Mayene e zamt Çilgin - çilgin — yalvardım. gim bi Elime bir şey geçti. Çıkma- | İmkansızlığını / söyledi. Bana mak İçin tuttum, fakat gene | bir çok bromürlü şeyler verdi. çıktım.Tekrar batmak için diz- | Çok necip,çok hususi hareket derimi büktüm, vücudümü bir | eti. Bazı şeyler sordu. Açık topaçettim, Fakat boygumdan | açık cevap verdim. Curnhüriyer —— Gazeteciler Kralı — Ftim Gd Hörstün ilk gazeteciliği Hörstün gantecıl havadi: yükseltmek halkı € şıarı: havadis, gene , daima havadis! Hörst gazetesini kazanmak için her müesseseye hücum etmişti... Hörst gğetesini yükseltmek” Asin ç bir ırcatı kaçırmıyordu. 1at9 tazi- “nin ihtiyar etmediğ: kabtomas- Tafını yapın. Ertesi sene Çindeki kıt- 'ğı güzeterine bildirmek üzere oraya Hut bir zaahebir çönderdi. Nihayet a: senede Tapomyada olan . büyük Bareketi arzın Sahribatını yukından bir mühabir gözderdi. Bunlar © va- Kü gazeleler İçin yeni ve masratı ede Hörez hayır iş- için tane toplamağa Teşebbs letü ve bu lane ile şehirde büyük bir kastahane yapıldı. Bu bas- tahamenin yapılışı da başi: başına bir Kazisedir. Taplshanede sarhoş bir oruspunun. bir çocuğu slmuştu. Çocuk sene büşı kayramından İkt hafia evvet doğmuş- ZağHöret bu yacak İçin bir ane açi VeEkineye de KÜÇÜK CİMİN İANESİ” dsminl Vermişti. Cim, anarşiat bir Rus kaadını İdi ve bir grev esnasında bon a artığı için tevkif edilerek hapistı neye aülmuşl. Çacığa Hapltunede bu Kadın bakiyondu. Höret u çecuk için 20000 dolar topimar, Takat şacuk Gdi Takat bu para, kölürüm çocuklara bir hastağare yaptırmak için Tazım Slmn 350 bin doları bizrat. temin cit Sonra doklorlardan ve cemiyet. içir Sangan kadınlardan mürekkep bir ko- Kalta yaptı. u parayı toplumak için de biz çok çarelere baş vardu. Fakat bütün gayzetine rağmen elit bin do- kardün Sasla isne toplıyamada ve bu Paranan 200000 dularını kandi kese- Sinden vermeğe meehur uldu. Hastahane bir tepe teerinde yapıl d Bütün şehir bu hastahaneden hati Sediyordu. Examiner gazetesi de ar- Tik memlekctin ber tarafında ismi işldiler biz gazete olmuştu. Honalulu- Ya Amerkmn bayrağanın Giktldiğini Tik defa o haber verdi. Amerikada çı- Kan K Büyük gazeteyi evvelâ Hörst Gökardı. O tarihte I20 saydalık bir ga> Sete çıkarmak biz badise ial, Hüzetün o Mrihle — Chamberisin izminde bir sekreteri vardı. Bu adam Duluhmaz Biz gazeteci 1 Hörst seyahatte balınduğu vaman gözeleyi o idare ederdi. Fakat sarkoş bir adamdn. Hatta bir deta Hözel Avmıpada dolüşrken, sarı Françiscode brrmirtifi vekii kendi söyle bir telgaz çekmişti: Charaberlan yine: sezhoş. İşten gıkazayım mi? Körst gü gevabi vermişti T sanambartam “etz. günde bir kün ayık gezer ve çalışıraa karidir. Hörek ümumi mer'eleler üzerinde durarak balkın dazarı dikkatini cel- hetmeğe çalışırdı. Meseli bir gün ek Şam gezeteleri hir balıkçının sabilde kayalıklar arasına Güştüğünü haber verdiler. Ertesi gün Mörst hükümet Bir tahiisiye gemisi aldi. Di üç Ku Çetik munabizi Te birlikte - babıkçıyı kurtarmağa giti. Fakat zllalye ge- Di ayldena yarışımıyordu Çin Fetk balıkçıya mdemmedller. ztesi güz çezetede balıkçının nasıl kortanldığını anlatan büyük bir hi- Türet bu münmsebetle — Tahitsiye dünresine kücum eti ve tahitsiye Sasresimi sığ sahillere gidebilen bir a meebur eti. elit semtleri granmda işliyen vapur- Tardaki tahisiye vesaltini teticike haş İadı Bu kelkik gemilerde taaiisiye etieriniz noksan alduğunu gösterdi. Kaminer vdpur kumpanyalarına vücüm eti Vaput - kumpaayulan allin tmam alduğunu Iddin cti İec Hürst İdalasını şhat icin nir sün meşhur güzüetlerden büdmi Deraber Halli yamıklık kaç gün denberidir? — Nihayet üç. Gözlerime bakmadan, acıyan bir ses, bir baha sesiyle: — Mütessir olmayınız kızım! | | dedi. Bir kaç günlük hafif bir rahatsızlık. Birarz permanda- natla çabuk tedavi ederiz. Torosun Toros kadar mağ- rur başlı kizı döktörün . ayak- larına düştü: — Doktor beyl iskarş izl ıslatan bu baç güneşten yükseklir. Ona yardım ediniz. — Ne İstiyorsanız söyliyniz! — Ben buraya gelecek de- gildim. Düöktor. kapıyı kapadı, ve beni gizli gizli dinledi. Ben üle- “Yüzücü, deniz ortasında kendisini denize ati Vapurun “ahlistye vesazti Havadlir, yime havadıs, daimaa Mavadi ilan yike " Havadis, 'ner şeyden evvet T- geüreçekti, |“Ba sürelle kurduğu Denminer bu gün ona senede 39009000 Yonğa haşisdi. izlgrafa keyduğu serizvnayi / beğen aldı ve üeti şü yanşı yazarak dü- — Malmdi var — devam ediyor ve 21 top almışlardır. Bir şehrin bombardumanı den bildirilmektedir. Bugünkü hava de ve 14 ze 7ST idi. Dün ü üzere muhtelif Bükametlerden 5- etmiştir. Azami surat saiyede 91 meteiy bulmuştur. Harnte aznml (5, asgarl ? dür Yarinki heva / istirasız olacak, mühtelif — istikametlerden ümümüyetle mütevassit - küvyete evecekti Ruzyâr zaman zamüın küvvell zir. Yağınır sağnağı da - ola İ| cektır, babamı, seni, teyze hanime- olduğu gibi ve tane tane an- Kuş gibi inledim: T ğeni kurtarınız! hususi bir odaya yatırdılar ve koridera açılan pençerelerini kı indirdiler. Ertesi güne kadar çıldırmı dığıma şaştım. Öğleye doğru doktor iki kibar tavırlı adamla içeriye tirdi. — Vaziyeti bir defada bey- etendilere anlat kızıml İnliye, inliye anlattım, ve de- dedim ki: — Ben we yalancı fazileti, e yalancılığı bilmem.Beni Bu 1 HümL yüzücü Tüün'ne kadar zamanda kuzlarıldığımı. gördükten sonra ertesi gin Garüsim Gana Kuvretle Müdatma cöti kampanyayı yöla gömleğe meebur Şrenmibi buydu. Rür gün 'ver müzettip Nân — saytasından bir makta olan bir maharrire kürür ediyordu.Başını kaldırınca kar- şsında Möratü gürdü. Hüti bir sey demekle Tkilla tti Hörm nan Törema Davadisi fodu elmezai. Sili- Yörüe Ka Tazla havadis güzelesi Tezie Aatlıracak, fazla catiç Te fazbı ilan izmin etmektedir. Ecaminer gazetesi iecsgüs erüicter Bir sene sonra Hrst ilerde Çok kaymedı bir d, Biz gün sekreter arkadaşlarına Telerafları okuyaruk anlara serlivna koymalarımı tektit et Bu işi Pancarat Kabul elti ve teleranara serlahi koy- "Telgralim Birinde harsalıkla - itham eee Bir genein berset oiliği Wildi- Biyordu. Sekreter. Penentmtun ba “medi ve onu debiştirerek “Şimdi mes' le kalmadı” seriüvhasını koydu. iş Bilince Pancorst bir kaç büyük karton Çındeharpşiddetle Şanghay 3 (AAL) — Çang- kayçekin Kiyukiyangadaki ka - rargâhından bildirildiğine göre milliyetperver — kuvvetler dün Huangçov da cereyan eden bir aiükArebclen ' üaHi - Tulardan 5,000 esir, 4,000 tüfek | Berlin3 (A.A) — Hangıyu şehrinln milt hükümete ait se- faini harbiye - tarafından topa tutulduğu ve asilerile başılarının buradan firar ettikleri Nankin Rasataneden — aldığımız malü- mta göre dün tazyik Saae vedi- gi ekseriyedir. İodostan olmek miştir. Küzgârın sürüti çok tabavyül iendiyi ve bütün macerayı dattım. Ve sonra bir. yaralı K linden Tütün ahi sar İdaresinde Kemal Bey- den şu mektubü aldım: eBame omomalarda fi yazları. nt v el ünlarann / Türlgelerini gel bümlere yazdırıyarlar? . Hu eilerclinlerin. Türüçe bilmsz dimm ve Birmemileraen seçildiğine Biç yüye he yeklur. Size bir aumanz günder yiyoram. Herif, « mleceffla * kalir mesini, seki harflerle yazıldığı ge Tilde görmüş, < madayfi > okumuy ve 0 gekilde füme ve ilâmlara güçörmiş. Yot harfler, Ü ksan ullümesimin foyasan aseydana varmuş. liğer fi dümde ee Hanlanda. b Aalimenin framsaeşaan elen ll e Hairman günmeceydim < aaf » min « müler seffi >olduğunu on sene düşünsen gene bulamcızılım. “Sinema filimlerinin ve Hânları. am yazlarındaki bu - alelacayip Türkpeyi, düzelimek için aücadele edliler çak öyü olur. Mühterem karüimit hakkı var. Fakat bu tatlı su firengi Türk- çeyiyalnız filim yazılarında ve sinema ilânlarında değil köp- rünün öte tarafında her şeyde görürsünüz . Sanki Galata ve Beyoğlu Türkiyenin bir parçamı değilmiş gibi, orada dogru tee miz ve güzel Türkçeye ilâmi harp edilmiştir. Bu çeşit çirkim yanlışları düzeltmek için bötün münevver Türk gençliğinin mü- cadele etmesi ve ekseriya kasttan de cehilden, bilgisizliktem fakat badise cıkararak değli, Türk gençliğine yaraşan vekar ve nezaketle... Şimdi anladım! ct sokak köpeklerini için kelp başına bir lira veriyormuş. Geçen sene 6508 köpek öldürtmüş ve 6000 liradan fazla masraf etmiş... Emanetin bir leş fabrikası yaplırmak / İstemesindeki hik- meti bir türlü anlıyamıyordam. G KT okuyunca bu hikmeti maksat, öldürttüğü köpeklerin deşlerinden bu işe, sarfettiei parayı çıkartmak İmişt ııvııuı-ı Si Tp G M atististiğe göre geçen sene zar- fında şunlar olmuşmuş : 4 Kişi trameay basumağında aryaha! lmiğ , 1 Şoför elrafa çamur saçmış, x Ki vapır salomlarında siga- va içmiy, 26 Saygar senaf Böprü - Yzeninde, öleberi salmaş , Ve bütün bunlar cezalandı. Her gün bu gibi cürüm derin binlercesi yapılır ve cex zasız kalırlarken bütün bir sex mede cezaya çarpılan bu. 50 zavallıya, doğrusu acıdım. A göamnaman Çocuk haftası 3 23 nisanda başlıyacak vaamNakkalamaNmanmmya nn O raya kapayınız, yabut hususi bir klinikte yatayım, ücretimle tedavi olurum , Bu müddet zartında da siz '€n ince noktasına kadar tah- kikat icra ediniz. Bir zerre noksan varsa vesika dediğiniz şeyi şapkamım ön tarafına va- bıştırınız. Çapraz delikanl İyi dinle ve derin düşün. Devam ediyorum. Gittiler. Hasta bakıcıdan ga- zete istedim. Doktar / Beyiz kat'iyyen müsaade etmediğini söyledi. İşte o zaman bir bu- Çuk saat kadar bayılmışım. Öazete vermemek demek ga zetelerin benden bahsetmesi demekti. Ve bu darbe bütüm bir harbi umumiden daha şid- detli oldu. TMabadi varl

Bu sayıdan diğer sayfalar: