14 Nisan 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

14 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a) Bir kadın intihar etmek için 60 gram tentürdiyot içti Anlaşılmaz muamma.., rinde sessizce ilerliyorlardı... Hiç konuşmuyorlardı... Belki dargındılar.. Kadın beri taraftaki bostan: ların kenarında uçuşan kuşlara Cavit genç bir kadını se yordu. Onunla © “ samerede . tanışmış “'Bu kadın fevkalâde güzeldi. İri yeşil gözleri, geni . levent boyu ile tam 4 kendisinden yüğ dümanlarına dalıyordu. Yürüdüler, yürüdüler. Bir az bir sandal / duruyordu. Erkek ilk defa olarak söz söy- Cavit ona dehşetli surette ASA oUN İ düngadabir aa a at Sermin vazı oldu, ve her Sermin de Cavidi sevmiyor değildi; Fakat gen, “Cavit henüz gençti. tanımak fırsatını bulamamıştı .. çinin derin kudre- lecek kabiliyette iğe gilisi de dümende oturuyordu... Engine doğru açılmağa baş- Koydaki çarşaf yüzlü deniz burada harelenmişti. Birden bire şiddetli bir fırtına koptu. Sular alan talan oldu... Deniz iri bir dev anası gibi derin derin nefes alarak göğ - sünlü şişiriyor, ve sandalı ordan — Onün için Cavit ne zaman kendisine sevgiden bahsedecek — elsa omuz silker: “ ) — Sen mi beni seviyorsu acaba inanayım mı, diye gülerdi. SN bti haşlamışlardı... “Gene sevgiden konuşuyorlar- Bir çocuk tramvay sltında kaldı () ; numaralı vamyaya binerken di Memleket Ticarct ve Zahire Borsası haberleri İki başlı 8 ayaktı İmdaaaat!.. Diye bağrıyordu. Etrafta başka tek bir san - dal, bir vapur bile yoktu. bütün kuvvetiyle amin koyunu İkE başte 8 ayaklı. bi sin ciddiyetle sordu: ü beni seviyor musun kuzar doğormuştur. Bu garip kuz, — Bittabi değil mi?.. il çok uzaklarda idi. bir aralık sandalın iskormo - Jandarmaların bir Artık mukadderatı beklemek- 'ten başka çare yokctu.. ni — Sana nasıl — İnanayım? “Beni ne ile temin edersin” Kai mı-ylı yakalatintişlırdır. fandatmalar diğer. derinide şizdüctle tekip etmektedir. 5 bin dönüm su altında Şeyhan nehri taşmakı Tldaki seddin. 60 merroluk bir. kıs ü yilalmiş, 5000 dürüm kadar salar altımda kalmıştır. | FECumhuriyet" Halk sütunu . Ya ikimiz birden | iz birden kurtulur İKu paj Ku pa yiyorum, ve senin de bensiz | yaşamana müsade edememl.. Bunu işidir. işitmez Sermin Cavidin boynuna atıldı ve onu öpmeğe uzün uzün öpmeğe başladı. Artık müsterihti. Arbık | — Göz yasları yalan söylemez, dedi fakat bir türlü sevgilisini olmağa — başlamıştı. yavaş Moda> sahillerinin İavi benzini esmerleştiriyordu.. öpüşüyorlardi ki het kendilerini - kurtarmağa bir motorbotum düymaz olmuşlardı. iyan Kutup kâşiflerinin £ bildiriyör. Bigani badudundan zelen ha: “ Beflere göre Efganistan taht ve tacı için vuku bulan mücadekeşe iştirk etmek maktadiyle — ahiren “Niceden müfarekar eden Nadit Hlan kardeşlerinden birini Efgan tahama/ özurmağa karar vermiştir. 3 Kos Bavalisinde sakin kabalin müsle. metini temin etmiş olan mümsileyh ya- kanda Kati barekâta, girişecektir — Munihte bir Prans dolandı cılıktan mahküm oldu Munih 18 CAA) — Prers dö Hohenlohe — dolandırı Bileli iflas - cürümlerinden dolayı Jara şimdiden başlanıldığını bildi Melbüren 12 CAA.) — batını almak için buakşam * dan bir vapur hareket edecektir. n Divan yalanda garalda şoför Nedim Karilerimizden İbrahim beye l Ki aşi el “Soürherne Örüss, v aramağa çık- şırada kaşbolan iki tayya teciyi bülmak için bügün “Alice- Küliköy vapusunda meçhül bir'an Çezası tecil olunmuştur. Mahkeme ile gapkatarımızı değiştirmişte. Bana isaher Frehşin ai melekelerine tamamile | — Yankim şehrinin Sahilyasi kametgihi meçhl cbriye & Gi elendi: Yanko Minikopı Taydan Daüly Maile- bildiriliyor. Roma 12 CALA.) — 21 Grandi dİnden Santong de Nankin hükü- metinin aüf teessüs edinciye kadar aranın tühliyesini tehir et- mesini vica etmiştir. Yeni Lehistan kabinesi Varşoya 12 ÇALA. ) — malümat alan mahalil M Switil- kinin riyaseti ulanda bir K Gğekkül. edecekini bildirmektedir. Asi Meksika jeneralı — Nogales * Arirona, 18 ÇAA — Asi meksika cenerüllerinden Manzo dün erkim Harbiysile Ametika hudüdünu geçmişdr Bunlar mühüceret Omemuzları tirahından karargihima sevkedilmiştir. Amerika Vetikanı tasdik — Vaşington 15 ÇALA.) — Hükü- “me geni Vacikan devletini resmen y vetmediğinden siyasi mümes- Gönderdiğiniz mektup ve emsali | Bo gb bi iğinden tarihi İlündan bir y zarfndı. deynini resviye Veya. yayanı diraz dermeyan cimediğimiz. takdirde işbu senedin givabımısda - tenfiz cdler geği malm. ve birinci ihbamame teb ğ makamina” Ka olmak üzere ilin Kadköyünde Kızılt Jacı mehallesinde ,cami sokağında kâin 40 No hanede eden Mediha - Hanımı ü mmahihalir yirminti cinnartesi sane on raddelerinde mezkür hane- Sarayın aa llli kariye | Habihe ile kocasi mezkü: köyder dan Peçiç te dabil” olduğu ha sekiz jeneral teka 'neral Milovanaviç başkııman- İalınan muhakemesi neticesinde Hlbibe: Tİn Ahmemen Doşanmasına karar veri. müdden aleyhin mahalit. ikameti Glcuğundar ilinen tebliğ vumu 14 Xisin 1930 — BEEHERMANCME NEMASI ŞEYTANiİ RAKKASE JİLDA GREV ve KLİM BROK tarafından Ayrıca 2 kısımlık Kömedi 165 metinesile- düyük VARYETE Bagün ŞAĞ ALMAMRA İNEvasDAa ÜİRMELEK Sinemasının| CENGİZ. — (li EVLATLARIİ| çıLGIN BAKiRE Asya üzerinde bir kasırga) Tülimi için alıtar döcz Gim müsdüğ etmek içia Hanrl urmaralı bi- Tülmi bürün. scanslardar dilmesi İzrm a D sün muhalası; adat bir alonde söscrilmeğe 'digini muhterem ahafiye ha. Ki zeyya sinemas JAN ANJELO, EMMi LİN ve SÜZİ VERNON | Şehvet hırsı teme p ONT yaralından bir şüreti mükemime. v Tal kede ekrema adapte edilenbir. önümüzdeki çarşamba akşır aik —|i omndam iziharen göztesilamekein İrtihat ÇILGIN BAKİRE den sonra, göz 5 Retik İ Srüecek fiimler yudur: No 'a . AA asetiecini - Refik HELEN. No 4 Kİ KIRMİZI Beyia refikası ve Dahiliye Vekâle 'Gök İL Kalermi ah “müdürü iktem Beyi hemçiresi Refika Hanım dü. ça olduğu deva kabul etmez bi talıktan kurtulamıyarak dün pek genç yaşında velat etmiştir. Cena- Ze nemazı - bügün — öğle vaktinde Heylerbeyi cumünde kılınarak aile Edincik Belediyesinden! Edincik pahiyesi merkezine isalesi Mmkarrer ve raporları musuddak kilometre mesalede bulunan delikli taş ve diğeri 'dürt lede bulunan keşi projesinin tanzimi 15 nisan 1929 tarihinden İtibaren yirmi gön müd- detle aleni münakasaya vazedilmiş Ve 5 mayıs 1990 tarihine müsadif pazur gönü saat 16 da Edincik Belediye delresinde ihalesi mukarrer bulunmuş Xa projenin tanzimine talip olanların tafalti Tüzime almak irak eylemek üzere Edincik Belediye dairesine miütacaate birisi üç buçuk büçuk kilometre me l nam menba - sularının isale Adana nafıa başmühendisliğinden. Adına Kuartış yolunca 17-*096: 1841596 kilo metraları Arasındaki ameliyat (33001) Jira bedel ile- munakasaya Vazolunmuştur. Merkür meliyat mayısın birinci çarşamba günü sast on birde İünle olunucağın.. dün Glip olanların encümeni vilyete ve vesika almak için de nahta başmühendis'iğime müracaat etmeleri İlkbahar At koşuları: Bahkesir Baytar Müdürlüğünden: uncu gönü Balıkesirde İlktahar At koşuları yapılacaktır. İşin Koşula işrak arzsunda bulran A Şibiplerinin. izgük Martea, Akbisarı Soma, Safiai, Berguma, Biga, N, Komulpaşa, Karacaliey Belel İHiye siyasctne ve ismibok. holara Gipali OSUTU İA Laapa Deniz Lisesi Müdürlüğünden: Heşbüllndedia kdin Teniz Lisesi busont Ttaziranıdın "bitint göünden baren aşağıılaki. şartlarla telebe kabul edecelii VZ Te ve Oru mekteplerin 8 inci sınfinı. ikımat edenoyeiğa a İ canttar zekanil derelerinden irmeihana. vlip olunlar. CYuşe AĞA 9 — Lielerin Ounca sımfını ikmal eden veya aısımlın tekmil deri- | derinden imtihana talip olanlar. (Yas, 16z B0) | 3 T tüselerin sörüncar sanıfim ikmal “eden veya o Sınifin tekmil | denslerinden imrihana: vilip alanlar. (Yaşı 17-321) onli —Lise Müdürlüğüne bir istida verilir ve buna atideki yahut musuddak süreti: esi ibir seneliği geçmemiş ) | ezun olduğu ve ya tahsil ettiği mektebin Yoroğrafi şahüdet- — dilesinin ve kendisinin Düsnül hatini mübeyyin aöi Bkilmen zinin fotoğrallı ilmübaberi 8— Mektebe kabol olunduğu bahle İler türlü Kavasin Ve Gdt aynen riayet edeceğine dair velisinin ve kendisinin. tahhür senetleri 5 VÜ olmadığı ve tahellini terketmek - İsterse Ve Zai olmadur Devtenirse mektep masrafın! tamamen tediye edeceğine dsür velisinin Küribi adilee smusaddak senedi. let vesika fotoğralı. aranın 15 şine kudardır. Pazarlıkla alât ve edevat mubayaası: Yüksek Baytar mektebinin mevkli münakesada olup- 10 nn Den tarihinde talip Zuhur eylememesine mebnl ihalesi icrn kılmamiyan alât ve edevati fenniyesi (7 nn 990 Şurşamba günü “sdar ön dörüe p. zarlıkla mubayassı Jera kolımacağından calip olanların 'Şerâlt Ve evsalı teleri görmek Üzere her gün Baytar mekzebine Ve yevml ihalede t komisyomuna müracaaları, mücetesatı tücesriye Ve zürmiye mab

Bu sayıdan diğer sayfalar: