14 Nisan 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

14 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gar ——— —S0 — Cumhuriyr &—— KEŞİde TARİHİ BİLETLER — G 30 HAZİRAN 929 Bu U BİRER LİRADIR. Si Eşya Piyangosu Türk Ocakları Merkez hey'etinin (50,000) liralık ikramiyeyi ihtiva eden bu piyangosunda çok nadıde ve kıymcttar eşyalar vardır Hasıları, nşastı bitmek üzere olan Türk Ocukları Markez Hey'eti- binasının melruşat ve tesisanna sarledilmek düzere, bu sene de zengin bir eşya piyangosu tertip edilmiştir. Bu piyangoda ikramiyeye 50 bin Tira tahsis edilmiştir. Bu seneki ikramiyı ekinden çok daha - kıyafettardır.. Merkez - Hey'eti bilhassa - yerli: eşyamızın - revacını - temin için jl tından intihap etmiştir. Arada lüks otomobiller ve beh beheri- biner Hira kıymetinda büyük a a yüzükler, ipek seccadeler, 80 par; 400 Jira kaymetinde minyator resimli paravanalar Hereke battaniyeleri, Hereke. ipek yastıkları, yerli fabrikalarımızın - mamulatından — zaril - bavullar çantaları, Esirğeme Demeğiyle Hilâhahmer San'at Evinin en zarif ve en nadide el işlerinden iki yüz parça eşya vardır. İkramiyelerin mecmu mikdarı bindir Merkez. Hey'etinin bu piyangost şimdiyo kadar Türkiyede tertip edilmiş eşya zenginidir. İ ALPAKA, dayanıklığı ve parlaklığı itibari- le gümüş takımları yerine kaim ” olur İGüzel modelleri her sofra için bir zinettir. Ti 'en dipoziterleri: ). Şpringer ve V. Amon Medina han No 2-4 n se amiyelerin - kısmı 90 lira kiymetinde pırlanta pantantif ve küpi n erkek ve kadın saatleri, sulan ayını ea melis Yerli - mamı aa SEBMAYEDM ŞERİ N Motör ile mütehammık ve her bi e blan sonra görüşülmek Üzere talip- lerin evvelemirde vazedilebilecekleri ermaye miktarlle mu: izah adderlerini İstanbul postakenesi” | 176 numaralı kutuya ÇA ) rumzu ile bildirmeleri. ü B nzmm_;_- © BUDAPEŞTE ha Kırklarelinde İlk Bahar At Yarışları TREPARSOL F*nenılmın yeni ilâcıdır. Hap olarak dahilen oınwo | wşıı:ı;ıum.m & BEYNELMİLEL ğ 10 Mayls 929 cuma kaim olur * Kerklareli yatış. ve istali ileri. riyasetindere SERGİSİNDE Macaliştan” sanaçüinin - möşheti Gümrül mil olmak üzere ilkbahar At koşuları izlndü yaşaclr perşembe günü saat On Sekize kadar yapılacak ondan Kezaheletde arayınız. Deposu ee deposudur. gödbe BbAdAğADAdA " » F ç: enebi tücsarlarının sömenilerlerin Seyahetletinde *İ, 50 anar İçi Şine 'oğrctr. aha çük röhsamamcti 150 u için. Bödepeştede 5 resine MEMLERETLER ARA- veamusasdak T AŞ Çimessonünamle) aa. — İzanb do hayvanının mükemmel eşkülini ye- gireceği koşunun encümesi riyaserine vaktinden evvel müracaat etmeli ada Çinili Rihtim Han B daresinder ge Kiralik : G ea 1deki E00-102 numâratiı 'RENKYAN HANI| İi gepheli vözavnt zaman. da sahilde - bulunan üç kazlr Dü mükemmel bina- amüm — isekrahati muhrevidik, İdarehmeker, şir. ketler ve bilcümle mitessesatı tüceşriyeye fevkalilde, giverişi didi İler karat. Hü kısımdan Tüçer, ada daüreleri Şamildir. Kasımlar flücrine müvasaleyi temin eef ae busast sörübete Sardır. mmanda. höm denize heit a iki Çepheli Ve he dlkime malsuk. ahti $e İleyi havt vaşi bir mağazası dahi yardır. Tafsilât için Galatada Freak: yan hanına müracnat, Telefon İeyoğlu - 9080 EaRaa S DN ERSARİ Dr. Horhoroni Fensin €n son vsalile kari olarık leskil ve yeni belsöğuklağı. İrengi, zinünden bi balta evyel ei eylemeleri lüzuma nizamasmel ; D_r.l—l*hŞiııııi NIRNIA BÜYÜK AT YARIŞLARI 17 Mayıs 1929 cuma günü Bandırma türk ocağı menfaatine bandırmanın koruzman mevkünde at yarışları, pehlivan güreşleri ve sair spor müsabakaları yapılacaktır taf- Jâtel ilânlarındadır. KOKUSU SIHHİ. VE LÂTİFTİR. DOKsA -Enmükemmel ve tam ayarlı saattir. Dakika şaşmaz. teminatlı ve el ven fiyatlarla sa- tılmaktadır. Sinek, tahiaku- Oo rusu, güve, pire B DeRERağ y Rikardo Levive biraderi|| Ve bütün haşaratı ve yumur- Vüzün aI Si Salme ĞNN Başlıdı cöza OO E NL || talarını kat'iyen öldürür. Leke | Ş? VMüzmin Yaralar (| yapmaz, tastri kat'i ve kokusu İ SİKATRİN | mE SİKATRİN lâtiftir. merhemi” pek tesirlidir. Muhakkak kullanınız. İzmirde IIIW Şişesi 5o, tenekesi 75 ve pompası ÜŞİ) X z“samsin "i yraban ae ni 75 kuruştur. Markasına dikkat. LNM HASAN ECZA DEPOSU Kereste mühakata Hük <ezalesinde Iktisat Vekâleti Ziraat işleri ELOS Si D REUM Tütün inhisarı umumi? Müdürlüğünden e 4020 taribinde pazarlık svretile alnacağı KA edilen 1500 metre İlemin Palmn. desüi ELBİSEYİ — ! 5 umum — müdürlüğünden: | z00ti Bdti keyti ol ve Ankarada. orman çiltiğindi Gek olem “Hdamlıa c bina pağarlık süretili 25 Nisan 020 terihinde " : kinde c on bee ikisar | Niğde Vilâyet konağı in aatları ilân. ölümür * süm vepar- mükem- edile- | n Kerstenin ihalsi diğı cilin olunur, ti ihle edileceğinden tiliplerin yevmi me, Vekileti zicaat işleri umum müdürlüğüşe U Dümnl6 Bedeli köşti- 21304 diradari “ibatet olan Niğde Vati - konağı ot yirmt döküzüncü. pazattesi- günü aç on beşte ihale cdilmek yahur satihk Tabrika inşasna G Br. ViKTOR HODARA ARSA VE YAHUT BİNA ARANIYOR (lt ve Birenci hastalıkları b Haliç ve Hisarlara kadâr böğarliçi- sahillerinde Bd ai v müddet ve Kupalt / zârl gsile mürakası dile ün özleden sönra kabal ederBeyfi| mürabbar sahasında fabrika/ tesişine elvcrişli hir arsa ve yahtta müa n vi İ “Tünel sokaği No 11 Teletenll| arsa binası olanların serian / Galata si karşıkında Adalet hanında | cekleri teminat akçelerile yevmi oğlu 2106 umaraya müracaatları. öğlemeleri ilân olunuz

Bu sayıdan diğer sayfalar: