17 Mayıs 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

17 Mayıs 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Jalatasaray - Osturya maçı bugün! Avusturyalılar bu sabah gelecek ve beşte ilk maçlarını yapacaklar “Bugün Galatasarayla llk
 Güzellik müsabakamız Eksik kuponları ve resimleri idareı__nizden tedarik edebilirsiniz Mat  lsi Yuvanidi,, nin resmini...
 —Bu gün Galıtıurıyl lar Avusturyalılarla maç yapacaklarmış . — Ya dimek Galasaraylılardan sağ kalan da varmiş ?...
 | . . | Gazi Hazretleri Büyük Münciyi ara mızda göreceğimiz gün yaklaşıyor Reisicumhur Hazretleri, B. M.M.nin tatilini...
 Umumi harbin tazminatı ve Tamirat işleri Berlin 12...
 / Barem lâyihası bitti Askeri memurin 14, mülki memurin 20 dereceye ayrılmıştır Ankara 15 ( Hu. Mu.) — Bütçe encümeni reisi
 Mühendis mektebindeki hadise, 6 talebenin tardını mucip olan hadisenin mahiyeti İki sınıf talebesi de hâlâ inzibatsız hareket
 Âziz üstat Hüseyin Rahmi Bey Yeni bir yazısı ile ilk makalesini izah ve itmam idiyor Muhterem “ Cumhuriyet ,, te intişar eden
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KDUT Ai ki TAEEEN A DDi DeD AANE K | CARGNE ŞERAİTE ) YUNÜS NADİ — â Ünanner: |rarie n Peiç nt Düyünüümümiye | : Ça 2Af aa gaNN Seneliği | 1409 Ke. 2700 Ke. | İstanbul Cumhuriyet- G aylığı | 750.Kr. | 4450 Kr. -l : N' 246 | 3 aylığı | 400 Kr. | 800 Kr. | Nüshası her yerde HER GÜN SABAHLARI SİYASİ TÜRK GAZETESİ 5 KURUŞTUR Bütçe Encümeni Maaş Lâyıhasının Müzakeresini Bitirdi “Umumi harbi. n TAES EET > KT —a YE kazminatı ve | Hayatı Yüzde 10 nisbetinde | ea Mazretleri| Aziz üstat Hüseyin Rahmi Bey Yeni bir yazısı ile ilk makalesini izah ve itmam idiyor Mühterem * Cumhuri intişar eden sözlerim ucuzlatan teşebbüsümüz — || ”can yakkaayor ” simalme Reisicumhur Hazretleri, B. SAA Senede bir ay bedava yaşamak —— Hij MMrin tarlini mürceki, çah | imkânından istifade ediniz! e belii on mih H ADĞ üllamş ” mecbur oldu. A Haai t Ü Gaminadın miktarım taşın ve tes Hlamlaşği cit cile Dal. || Bittir. ei aydanberi — Pariste içtima Ka d e SüR eden salahiyettar ehli hibre ve delega- İerin bllün müzakere ve munakaşaları Hep bunn inhisar etmiş, tit devletle- #inin tekliflerine Almariya cevap ver. Tzi ve ba hüsusta Amorükanın tacassut, elmesi pek siyüde üit elünürken bugün Paristen gelen telgraflara na- zaran bir itilâf imkânı - görülememe #inden naşi müzakerata nihayet veri Tesine kanır verildiği - bil satisaciyatı. vzen Glan mes'elelerden bir . Saydığım sakatlıklarla malâl muharrirlere racidir. Bunlardan bir kaç şöhret düşkünü var ki | Jokantada, meyhanede meclis kurarak ispirto kokan ağızları min taffünlerile etrafa dedikodu saçıyorlar, Daima hürmetkârı olduğum 'nerih gençliğin adım adım te- rakkisini takibe uğraşan bir ihtiyarım. Edebin - şehrahında lışılmaktadır. Şehremaneti Gazi Hz. ne ve maiyetleri erkânma tahsis edilecek olan - otomobillerin Dumaralarını ibzar etmişti tabelâlar beyaz zemin lâlar yalmız Riyaseti Cumhu - va mahsustur. k üit olanyanlar aice o boe G a Tni 5 Barem lâyihası bitti | mükicsep çörüreeri çamırlı Askeri memurin T4 mülki | Bekerma azamek yanmak d di valarına iştirak eltirmek fesadile | — Üstat Hiiseyin Rahml '""""'ı'y'"ıîı'ı' ::""V' bemiz “gönçlere de Glfosların | Gün alırdığımız bir razmi eç bir meticeye ik. ü büylik nam ve Badireni Eminönüne in uhati, HŞDN var ist süntalan Hayatı yönde ea gisbetiede. Ftofiniştir. Hu aleebilir we l yriln sıçratmağa uğraşıyorlar. Tüğün bu soyu ve istkbali ümidi | VG Bd np sakmişn ae S aa Ük Ca Düi e V / Ankara 15 (H, Mu) Büsçe ada ha nnni nüçe Gün | kaporamaz “ilree Ve devdi | Şrcümeni |ei Şakin, Maliye HAÜ paracın ça gertliçe y () letekbine. / girismişik. S || Vei Şakri, Mamit Vekii mektebindeki hadise, zi kaybetmesi ve bunun en büyük | geçtikçe bu teşebbüsün müse | eden her müşteriye, HaatİRe MÜLMNİ vane, /mev'uliyetinin galip devletlere atio- |N mer neticelerini memnuniyetle | eşya ( 10 ) kuruşluk ta olsa, K Ti SA zz B Ç Ca ö gll r KAT AAA Tet len Ça ada ) e ea Ku do ge — 6 talebenin tardını AA DK Llam inde tenmil yapar | Faunmintacıma çalılar. Byta | MmuCİp olan hadisenin a z e Güln eai ketietne İ tehlik kazanmaktadır. Mes'eleyi| nibet d SÖ bler saapaal li gee meneetela eeeti | ee tetkili bitesek tap'ı D P BEEE e0 Co ü mahiyeti gayretlen Sonra istinmal edllmiş olar İÇ neşrediyoruz . zaların listesini her gün üçüncü )| — Tahminlere nazaran hükümetin | —| — A BAD SDanan di bi Te ) 2 — Bu kaponun neşredil. | sabifemizde meşretmekteyiz. Üİ Söpderük gözciedeki İestler İİki sınıf talebesi de hâlâ inzibatsız hareket git sdscumanün — ” Vai çin Fafada parıdan, |— Biriaci, lanei Bçünc fete- İ cole değişminir. Evvelt dere ee GNT ae aa mankema n say L a SÖRĞ NT ĞAR ( çBi iknci, üçüncü M ÜDEe'ye Tn iainde deği | — lerde devam ederlerse tardedileceklir döğrudan — doğruya Vekâletin | — Mühendis mektebinde 60 ta- | 'de memurin kadrosu | lebenin tardına karar verildiğini ithal edilmiş, memurların | dün yazmıştık. Mes'elenin evve- hizasında maaşları yazılmıştır. | liyatı şudur: Maaşlar hükümetin teklifi gibi | - Mektap Idaresine karşı GalE Tacaeternin “Simae “ror ) denınıza koyunz eüakü süşbelennnile, ti pti Örilkü Göeceii rameaz eldekleri! — Gazetemiz her türlü | etmiştir. Bugün de dördüncü Yara Te a n aninca |) ibüiyaçlara tekabül edecek şe- | listeyi gene üçüncü sahifemiz- itap elmektedir. Son hasaplara göre Ç kilde bir çok tcaretane ve | de meşrediyoruz. Bu İisteleri | İneüidlerin öiren aa0 dda ranma” aplemeseleriş gükazekler al;. | Saklayınız. n KResüi Tn l aha İi mlyar ve alder vi " z değil emsal esar İ gelkeceinin de ” gene . tknben aa Tarale Mezdle dere | — Talebeden bir İnamı arasında SEZTA L Z Galatasaray - Osturya maçı bugühl Ha DT e | gae el ae Sanasuanma dolar sâni Sine ve nizamatına karşı armı Haf ödar. Sizur ilabi tagülterinin ğ 3 e d ve dört ile darbedir. | Cöilmiyen banı hareketler vuku Te FLLARA eee . Avusturyalılar.-bü sabah gelecek Ve boşte | e£ eee mezarlrü mana: | e ve Mekar a eati hanç Bo separde e el ilk maçlarını yapacaklar Askeri maaşlar ve dereceler | yemeklerin iyi olmadığı, barçtan fenailini talep elmiştir Bu kerre Senâf devletleri tarazından Ledi yesi ilenilmiş olan miktar Almanlar için için Daver tilatın mülkilerdem ayrılmıştır. Asker- | tahsisatın | mektebin tamirinc | D cee çağm mülkiler. yirmi Vi ee çerilmediğini| — Mektep Müdücü Fiki B Ki Tegear'ural ileri sürerek boşautsuzluklarını | talebeyi de — mektep — idaresi f“fkm "’“*"’_':'"";ıh':_";' izhar etmekte, bunların diğe aleyhine tahrik ve teşvik eyle- mesken — bedeli / verilecektir. Güzellik müsabakamız Encümen bu esaslar dahilinde gaRA kuponları ve resimleri P c remizden tedarik edebilirsiniz Cümartesi — günü — Mecliste mülki memurların maaş ı müzakere edilecektir. Encümen - tetkikatı — esnasındı muallimlerin, telgrafçıların, po- lislerin, ve diğer küçük memur- bütçeyi tevrine muvaffak o Aşğayı mamule irsalatına nihayet v Tilmesi de istenlimiştir.. Son sened aya olarak 725,000.090 mark Kıymelin- Ge teslimat yapılmışken şimdi. burun | ilk altı senede 350,000060 mark kadar | vanidi, nin res- mmini dercediyo- Jarın vaziyetlerini chemmiyetle (eksik İsipon ve yapacak olan maşhür. — | nazarı nikkate al resimleriniz “Bugün Galatasarayla lik maçı Ousturya e yayı leellüm eden Menlekee ÜO A yasturya dakımı bu sabah | — Bütün — dünyaca marif olan Üç günden - rek satabilmeleri hakkını hale | S80t dokuzda şehrimize gelecek | Şaferin merkez muhatim oynadığı den beri artık Slmalarımın d kabal cdlimesi alep | YE saat beşte ilk müse Avusturya dakimıyla / yapılacak kupon dercet - edilmişlir. Bu taleb en ziyade İngilt miyoruz. Şimdi- ye kadar neş- ettiğimiz 62 ku- ponla müsaba - Şene yamaklan İc kamıza - iştirak miş olacli edebilirsiniz. Ba- yaba * karilerimiz re- Satlabimesi de Almanga ihmeatim Ük T lange büyük bir manla indas edecek ve Al- D di duğunu orlar. Bu eksik Tesim ve kupon” —Bu gün Galatasaraylılar | Avusturyahlarla maç yapacak- larmış — Ya dimek Galasaraylılar 'dan sağ kalan da varmiş ? ları idarehane - vüo Yörktakr 88 — Malmazel Elsi Yüvanidi Peçeeml geee T a aei " Vatandaş! İi GÜLANA z | Dünka SAĞT l ua Tlmayis 929 cuma | Verem Mücadele Ce. Har aai bti vadalr | DiSİN işmi Nerime Raşit olduğu - n upon / ve resmi havi nüshalar | halde Fahire Kândm yazılmıştır. gaşmaharvirimiz iayat öekaktiğiyte Sütlünüdü'ünük — ŞAİNMN NDN ü | sükesiie gö tasbilr ederiz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: