17 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

17 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

p— — İM yılsand 081 yakıt vaki VARIR VA Ucuzluk gama “yakı vakit VA alen hakem ve uzlaşma muahedesi dün Ankarada | Garbi i Trakya! Ucuzluk müsabakainız Öperatör! Garbi Trakyadan aldığı- Miz son ve hususi haberler MU zavallı talisiz ketteki 7 edilemez oldu memle- Türklerin ıztıraplar unu gösteriyor. ın sebepleri VE şekilleri esasen bizce Meçhul değildir. Ancak Stedenberi devam edip ge- leh ıztıraplar son z8 ke de- demirden bile ta- bir hale A etten ve ğil olan taştan insanlar hammül edil gelmiştir. Fazla olarak 31 marttan- beri Garbi Trakya Türkle- Ti umumi bir surette kavele aktetmekten, alım satım işlerine “girişmekten resmen menedilmiştir; bu tarihe kadar lâfi bir şekil. de mevcut olan medeni haklarda ilga edilmi, Her tarafı zencirlerle ge- ül büyük bir esaretha- tasavvur o edilsin; “bu zencirler arasına erkek, ka- dın, çoluk, kkep yüz binlerce insanın tedrici ölüm cezasına © mahküm edilmiş bulunduğunu farz- ediniz; işte Garbi Trakya Türklerinin bugünkü hal mu- çocuktan m çâre bunun âynıdır. Malâmdur ki bir münd- det evvel Yunanlıların mü- Zakeratte aldıkları tâvürve hareketten dolayı mukabe- le bilmisil zarureti hasıl ol- muş idi; hükümet bir kısım unan emlâkine £ vaziyet etmiş idi. Yunanlılar Garbi şa Türkleri hakkında (31) marttan' sonra tatbike başladıkları * tazyikler için Buna vesile yapmışlar, fakat hükümetimiz vaziyet mua- melesini — tevkif | ettikten sonra da bu tazyiklere ni- bayet vermemişlerdir. Şayanı dikkat olan onkta Şudur: Yunanlıların işkence- leri altında yâvaş yavaş ölmek tehlikesini gören bir takım Türkler Meriçten ge- çerek Türk topraklarına iltica etmek istedikleri halde buna da muvaffak olama - maktadır. Zira zavallılar son 2 nehri Tra bilhassa nlarda güya Meriç kayıkçılık hakikalte fırsat arı yerde Türkleri öldürmek maksadı ile te - şekkül etmiş Yunan çeteci- üzerinde ak, leri tarafından suyu geçer- ken katil ve imha edilmek- tedir. Garbi Tre Türkleri- nin yürekler paçalıyan ha- lini burada mevzuu bahse- dişimizin sebebi iki mem- leket arasındaki omübade- le ihtilâfları müzakere edi- lirken oradaki yüz binlerce ak calliyetinin hakkı ımı temin meselesinin hmal edilmemesidir. akü İstanbulda bulu. Rumlar - Yunanıstana olanlardan kat kat içinde: yaşarken İs- tanbul Rumlarına mukabil Yu a mübadeleden miş olan Garbi Trakya Türklerinin kat'i bir ölüme mahküm bir hal de kalmasına tahammül simek mümkün değildir. | Mehmet Asım nanlars bir | B imz “ Vakıt ç karilerinin mağazalardan: © Gazetemiz ilk sayıfasının başında bir ku- pon g gö nuz; bu kupon ucuzluk musa- bakâmızın bo- nosudur. Ucuz- luk > bonosunu kesiniz; satın a- lacağınız eşya için “YAKIT? karilerine ten- zilât yapacak- ları ilân etti- gimiz < dükkân ve “mâğazaları tercih > ediniz; pazarlığınızı yapımız, © eğer fiat maktu ise hesabınızı, ona göre yapınız; nihayet gazele- de. ilân edilen nisbette tenzilât yapılması için para ile beraber kuponu verini. e a ki lys Gazinin teşrifi Hazırlıklara başlandı | isi cumhur Cazi Haz- Si n İstanbulu şerefs lendirecekleri mes'et tari- hin çok yakınlaştığı” tah- min edilmektedir. Bu mü- nasebetle hazırlıklara baş- lanmıştır. Bu meyanda Bü- yük Gazimizin emirlerine ve mayetlerine - tahsis. edi- len otomobiller için hususi ilakalar o hazırlanmıştır Bunlar beyaz zemin üzerine kırmızı humara ve yazıları ihtiva etmektedir. Ankaradaki resim sergisinin a alışveriş edecekleri Gaziler Pazarı Gazetemiz ucuzluk sabakası açtı; bu müsaba- kadan maksat aralarında anlaşma imkânı olan mu- ayyen sınf vatandaşların iş için şirketler aktetmek- te nasıl menfaatları sırf istihlâk o eşyası satın almakta da ittifaklar yaparak hayat pahallığını | Güzel san allar atlar biiğindeki mü- varsa | dan istifade ediyor musu- nuz? —gi adi “Am kuponlarımız- Davayı kazanamadı | | Karikatür hakarel ma- hiyetinde değildir Bir t wrerini müddet evvc ç ! “Vakit, körilerine tenzilât yapmayı kabul eden. dük- kânlar han; pe keseikkr göster- mektir. Hakikati halde içti mal satmak âlelamum iş adamları için nasıl bir san müstelilikler için ucuz almakıda öyle bir san'attır. Ç Aktaran 3 at ise mal 5 | ridir)! tal Emin beyi kız- dıran karlkatür- lerden biri Ee raetle neti- miş,mu- mailey “bu. kararı”ten mişti müsamere Güzel san alar birliğinde dün edat nedim B. Şeks y bir kon Nizamet p Fazıl, Beyler eserleri vuşl verilmiştir. Vedat Nedim Beyin kon. feransını. yarınki nushamızda şaret edeceğiz Bekarlık vergisi müsabakamızın neticeleri Çekilen kur'ada kimler ne kazandılar? Bekârik vergisi müsabaka- mızi gelen cevaplari tasnif et- tik. Bügün neticeyi ruz Karilerimizin ekseriyeti tara- fından beğenilen fiğir müsab başladığımız gün derceti Kadri Raşit Paşanı) kaya tiğimiz fikridir. Beğenilen fikir Kadri Raşit Paşa şunları söy- lemei <B miye k tesir miyorum. Bir. adar e net- edeceği i bekâr kal- i tesiri | a, | etmek İ kafi miktarda e tesiri yok kette nüfusu ziyâ- t rasimesini dünk mızda yazmıştık, Bu küşat'resmine sit Ankaradaki fi çımızın gönderdiği resmi dercediyoruz.. Küşat rüslmesinde bulunan sefirler ve vekillerimizle “meb'u- Sumuz' Abdülhak Hamit B. görülmektedir. Kan çocuklari ocuk doğuyor, halbüki gerek kö şehirlerde bunl de, gerekse ölüyor.» beğenilen fikre rey olanlar arasında - çekil& arlara muh- İ mahfazası. çocukluk 7 —'Bir roman; Düşmanı. g— Bir 9 — Bir kik sıhhaşı, 10 — Bir roman; Vurd ve Bir kadın | dünya, Hirmler kazandı Kur'a neticesinde . hediyele- kazanan. karilerimizin isimlerini sırasıyla meşrediyoruz 1 — Kadıköyünde Dr. İlet Naim B. (saat) — Seyrisefain | im mü- muavini Şerefettin bey züğü) Bayazıtta Hayrettin bey (mürekkepli kalem) de -Kırkmerdi- vende Mehmet Lütfü bey (eüz- dan) 5 — Cağ Naliz hanım (fotöj Tel Hikın ami asârrıflardan if bey 4kitap) 8 — Seyriefele. öm su şefi Hamza bey (kitap) ir ve * arilerimizir hediyeleri Pazar gününden itibaren matbazmız- da tevzi edilecektir Türk- -Alman Hakem uzlaşma muahedesi imzalandı 16 ( A.A:) — yetiyle Alma- uya devleti arasında adi. lünan hakem uzlşma müahedesi bugün ; saat 17 130 da hariciye vekâletin: ve Ankara Türki cu ve de hariciye vekili doktor Tevfik Rüştü beyefendi ile “Âliianya büyük elçisi Hern Rudolf Nadolni tarafından imza; edilmiştir. | İerini vermiş, Mustafa Se kip Beyin fikri Fesettür hıristiyanlığın eseridir Çıplaklık korkusu günden güne kesl medeniyetle açılmak temayölü özelik Lâdint kişaf ediyor Birçok münevver gençle- rimizin hocası olan kıymet- li Ruhiyat müderrisi Mus- tafa Şekip beyi Edebiyat fakültesinin oda- sında meşgul buldum. Muhterem İmüderris,ders- Çünkü açık ve müstehcen şeyler muhtelif zaman ve mekânlarda muhtelif ler ii etmiştir. Tesettür ve haya: mesele» ilrata vardıran 'bil. mesai leri hassa hıristi- yanlık olmuş- tur, Hiristi- şimdi > bazı yanlıktan evel notlar hazır- bilhassa şimal lıyordu. yo akvamında a» çıklık, hirıs- ta ol- gibi, Mustafa Şe- an- Su- allerini oku- du, gözlerini kal- dırdı, ve: “kendi şübeme teallük eden kısımlar. üze- rinde fikirlerimi söyliyebili- rim, diyetek “çok kıymetli cevaplarını lütfetti; Bunlari hem Ruhiyat müderrisimi- zin ağzından lezzetle din- ledim, Ve şimdi .de size naklediyorum. Müstafa Şekip B. “açık ye müsteheenin tarifi yapı- lamaz, diye söze başladı, duğu tevahhuş edi- Ruhiyat müderrisi Mustafa Şekip B. * Jecek bir halde değildi, genç el vücutlar senenin muayyen günlerinde dini ve bedi bir heyecanla taktis edilirdi. Dünyada, İngiltere, Danimari ka, Hollanda gibi şimal memleketlerine tesettür en giç ve pek güç dahil ol. muştur. Hatta © İngilizle; 17 inçi asra kadar giymezlerdi. İngilterede giymek ayıptı. Jak Heğbelideki susuzluk Tevekkeli © babalarimız “At bülünür meydan bulunmaz, meydan bulunür at bulunmaz! > demişler; Heybeli adalıların su derdi de tıpkı ona benziyor; suzluktan yanan Heybeliler de su bulu- yarlar, koyacak yer bulamıyorlar Çünkü elan o müdürü dullah bey adanın iskelesine vapurları ile haftada iki delu meccanen Fakat sonta ve ahı 2 inci sayılamazdadığı su içecek su geti söz vermiş 14 bununla” bitmiyormuş, geğs gün yazdığımız gibi, getirilen suları koyarak tezelden ahaliye dağıtacak bir sarıçlı çişme ya” el Bonu da şeremanetinden başka yapa- İâzmngeliyormuş. cak yolenmığ. Atabn şehremini. siz Heybelilerin susuzluk der. dine ne vakit bir çare bulacak? | Jetanbulün © Marmara * içind bu güzel tenezzüh “bahçe Dline tör diği oğarya çekişi — Fakat ben göz doktora olmak is tiyaramı, —Sen delimlela? Düşilnmiyer musun ki insanlarda göz iki, fakat diş (32) tanedir! Yazin boğan 'caklari; ile “yakip kuru maklan mami kürtara cak?

Bu sayıdan diğer sayfalar: