17 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

17 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çıplak ve müstehcen nedir? | Üstünradı Vinci sayafanmzdadır ( Fakal döktorl kadınlara; don- giy fakat bu donlar hariçten ecek kadar kısa ve tesettürü rund wlâ, kurunu vust devrede tetkik etmek icap eder. 1 — Kurunu ulâda tabi- Romada kodi ve k hamam- lari ayrılmamış 2— Kurunu vustada hr laklığı ment- göğüs; kol, bilek, gibi azayı tenasüliyei ri ds teşekküre dahil İ-kesbi zafetmektedir.-Lâdini r. Hatta bugün bile | ar ve sörler tırnak- a kadar tesettürü mu- etmektedirler. iyanlık çıplaklık kor- mları ; bile ihs Romanın meş- hur hamamları kapatılmıştı. Hıristiyanlıkla — islâmlık arasında mühim bir fark islâmlık tesettürü vardır; temizliği terviç , menet- miştir. Hıristiyanlık niçin çıplak- lığı müstehcen addetmiştir? diye bir sunl varidi hatır olur. Kurunu vusta zihni- yeti azayı tenasüliyeyi çir- kin bulmuştur. Bunun sebe- bi ise, o azalardan pisliğin çıkmasıdır. Ve azayı tena- süliyenin çıplaklığı daima bunu hatırlatacağı içindir ki mayup ne müstehcen addedilmiştir. Hıristiyanlık çıplaklığı hayaya mugayeret âddile onu örlü adet haline koymuş ve bunu kanunlara kabul ettir- miş, hatta bugünün kanun- larına bile kemali ihtimam ve itina ile dercettirmek Muvaffakıyetini göstermiştir, 3 Tan modernde, biristiyanlık © dininin ve korkusunun sarsılması üze rine, korkuya ve hıristiyan» ğa istinat eden tesettür de kuvvetini okaybötmiş, tirmaklarına kadar kapanan insanlar yavaş yavaş açıl. mağa başlamışlardır. Devir devir, yüz, ense, el, kol ve göğüsler açılmıştır. Bu açılma keyfiyeti bu gün bacaklara intikal et- miştir, Almanyada çıplaklar mek-| tebi bile açılmıştır. Çıplak- lık korkusu günden güne z t)in n İksekmamak temayü | çıplaklıktan işaf medeniyette ediyor, a ahlâkı ve a için kor vird mizi muhafe yan medeniy, olmadığı kuv lara malik bu | hate münafi ristiyanlığın en az tesiri tında kalan İslav bu nokta bariz bir sürette göze çarpar. Size bir hatı- ramdan bahsedeyim. Sof- yada bulunduğum esnada hamama gitmiştim. 3 ! Hamamda herkesin çıp- görerek bir Bana ve lak olduğunu peştemal istedim. ştemal vermediler | gizliyecek bir hastalığım mı Anla - dım ki kapalılığı hastalıkla | olduğunu sordular. bir tutuyorlar. Fakat biz bu kadarını kabul edemeyiz. İslâmiye müstehcenlik, ar ve teset- tür. bir tarih yaşamıştır. Bunu (o ceffelkalem (ihmal etmek ve bunun bakiyele- rini hiçe saymak, yaşanılan cemiyetin tarihini unutmak demektir. Tesettür ve müs- tehcenlik korkusu terbiye ve tadil edildiği labinlik yol almalıdır. Resme, Keykele ve yazı- ya gelince, san'atkârin is- tiklâli tanınmış olan mem- leketlerde san'at hiç bir kayt ile mukayyet değildirler, yani » san'âtkâ- rın iistiklâli ohazmedilmiş memleketlerde onların eser- leri de hazmedilir. Hâkimlerin san'at eser- leri hakkında hüküm ve- rebilmek için san'atkârlar- dan mürekkep bir jüri heyetinin reyini alıp alma- masi meselesinde ise fik- rim şudur: Bugün ihtisas haysiyeti denilen bir şey vardır. Bu. na binden hâkim san'at eserlerini o tefrik o€lmeğe müktedir olsa bila jüri hey- etinin reyini almalıdır. Çünkü aksi takdirde, ih- tısası inkâr etmek gibi ga- rip bir netice hasıl olur. Meselâ herkes roman okur ve fikrini söyler, fakat bunlara hiç bir zaman mü- nakkit denilemez. Münak- kitlik bir ihtisas meselesi- dir. San'at eserlerinin tefri- kinde bir jüri heyetinin reyine müracaat edilmesi kanaatindeyim, ve halk is- nisbette eserleri Namuslu Koketlar Muharrıri: Onun arkasından bed- baht, bunak kocasın- dan başka bir ağlıyan balunmadığına emi- nim.. Buralarda Yeşil- kaynaktan başka sulu ve tenha bir yer bil- mediğim için oraya çekiyorum. İstemiyor- snız emir daima sizin Hüseyin Rahmi kulluk benimdir. Otomobil homur ho- mur yokuşları tırman- dı. Düzlüklerden su gibi aklı.. Nihayet Ha- nım, şoför, gene kol- kola kaynağın çuku- runa endiler. Bürası hâlâ eski eğlentilerin döküntülerile dolu idi. ırkında | SON HABERLER Ta maaşlar İayihasi, i Yeni | Yarın mecliste müzakere edilecek | İsgari maaş (40) azami (600) liradır Yarın bütçe müzakeresine de Bâş- başlanacaktır. Bu münasebetle veki- limizin beyanatta bulunacakları Tah min ddiliyor 40) 8 ş (600) 1 Mecise kabul den Kanar MecdlisPazar günü bayram tatili. yapa- cak ve Perşembe günü içtimalarına devam edecektif Ankara, 16 (A.A)— B. Meclisi bugün reis vekili Hasan Beyin * siyasetinde toplanmıştır Ordu ikramiyesi, 1930 senesi nühus tabriri sie adâki kanun lâyihalari ları encümen- ir. Kibrit fab- -ahhüt icrasına lere etdi rikası inşası içi mezuniyet İlam b nun İây Buna naz nelik tediye vekili” se: 300 bin konulacak tah üzere inşasi için 8 edilmek kibrit fabrikasi bin lira kadar teahhütte bulu- devairin 1928 senesi bütçelerinin yeniden âçt- lan fasıllarına 200 bin 744lira fevkalâde tahsisat ve bazı de valrin ayni bütçelerini ayni fani ve maddelerine 294 bin 500 lira munzam tahsisat İtası ve İĞ? bin 950 lira münakele icrası hakkındaki kanun lâyıhas ka- bul olunmuştur. Aynı kanuni lâyıhasiyle aynı bütçelerden 113. bin 744 lira imha olunmaktadır. Türkiye Cümhüriyetile İsviçre hüküme ti arasında imza edilen uzlaş ma ve adli tesviye ve tahkim mukavelenamesinin tasdiki hak. kındaki kanun lâyihası ile Tür. kiye ve — Almanya arasnda münakit ikamet mukavelename nacaktır. Baza "tikbalde hukukçuyu, hâkimi, sevdiği kadar san'atkârı sevdiği, ve san'atkârın reyi dinlenmediği takdirde ken- dini mağdur hissediyorum dediği gün, jüri teessüs edecektir. Kıymetli müderris son sözlerini söylemiştir. Ken- dilerine hararetle teşekkür ettim ve ayrıldım. saçılmış konserve ku- tularına, boş şişelere bakarak: — Buraya geldiği- mize şimdi pişman ol- dum doğrusu.. — Niçin efendim? — Perrnin bu ku- tulardan yediğini, bu şişelerden içtiğini dü- şünüyorum da yüreği- me hüzün çöküyor. Zavallı kadın genç- liğine doymadı. Oh bu dünya nekadar asılsız şey.. Şimdi varken şimdi yok oluveriyor- Sun... — Hanımefendi ö- merbutu o imza proteko- lunün tashihi hakkındaki tez- kere müzakere ve kabul ol r. Müteakiben tapu ida relerine” ait .munmelât harçları si ve un” esham ve; tabvilât ve kambiyo ve, sukut , borsalrı kanun lâ yihaları müzakere edilerek ka- bul edilmiştir. : Meclis cumar- tesi günü ; öğleden sant 10 da toplanmak maa nihayet. verilmiştir. * karaşzo (Vaka) ar günü. baş eveli üzere içti B.M, ram içtimalar eden sonra olmak üzere iki celseli, ola- caktır. den hdudina Bir şaki çe çetesiyle beraber yakalandı Mardin, 16 (A.A) — Bir müddetten beri cenup- ta bulunmakta iken üçgün evel: Rösullah: mevkiinde posu bürarak bir kervana taarruz eden taşlı ağşiretin- den şaki Sidko ve üç ar kadaşı jandarmamızın ta- kibatı neticesinde (o Sidko ağır yeralı'ölmak üzre der. dest edilmiştir. lümden kar mısınız? — Ammada sual ha. ondan korkmıyan kim var? — Ondan korkmu - yanlar da yardır.. - Belki yalınız de- liler. — Ondan her kork- mıyana deli demek de pek akıllıca bir düşü- nüş değildir sanırım. İŞiddetli bir. bir zelzeleli | Xdanada oldu Adana , Sabaha karşı detli bir zelzele olmuştur Hasar yoktur, İlkbahar koşuları A 16 (Velar) — ha p saat üçte şid- Ankara, 10 (Vak Maarif vekâleti, beden si kursunun ten nl den yirmi: hasdolidi mi yağmurlar Denizli, 15(A.A) Akşamdan |8 be tadır, Kuraklık olmaktadır. Fethiye, 15 (A.A ) — Bütün wiliyete mafi y faydalı yağmurlar yağmak- endişesi zail Fransa Posta - Telgrat «daresi 2,3,5 ve 10 santim- lik yeni pullar tabetmek- tedir. Bu beş pul Fransa. nın muhtelif mevkilerinden beşini göstermektedir. Pul. ların üzerindeki resimler gayet sanatkârane tersim edilmiştir. İngiltere hükümeti de Beynelmilel posta ittihadı kongresinin akti o dolayısi ie pal Bist. Resmimiz de yukardaki beş pul Fransız pulları, aşağıdaki pul da yeni İngiliz 16(AA)—İİ | İngiliz lirası” yükseliyor puludur. Hizar “ Süleyman paşa, ve “ Çıkrıklar durunca , “ Skapaflovada Alman donan || ması kendini nasıl batırdı, isimli tefrikalarımız bugün derec edilememiştir. İti- zar ederiz. lar o korkmiyanların sayesinde yaş Hem korkup korkma- mak ne para eder, Ge- leceği varsa ölüm sor- madan geliverir, — Ay artık kapa bu bahsi. İki gencin ara- sında muhiş sözün ne manası var? — Bilmem nasıl o- luyor da lâkırdı dönüp —Seyfettin sen kork- dolaşıp hep oraya ge- maz mısin ölümden? — Ölümden korkan- lar şoför, kaptan, tay- yareci, kayıkcı, cam- liyor.. — Perranın ruhu şimdi burada, aramız- da dolaşıyor da onun baz olamazlar. Daha da| için.. çok tehlikeli san'atlar — Hayatında biri- Bia gazete bolluğu zetelerde çıkan tah nasebetile Eşref, şu Kıt” alar ik ie) Amma» İK msi — Ma Ey şrutöyetin ilânını müteakıp £ görü“ ve o zamanki ga“ kiksiz haberler müs lâtifeyi yazmıştı. a | | ze bizde gazete, tecrübedir miftahı, rl İ Dikkat et sözlerime, cümle mebahiste oku | Bilmek istersem eğer sıhhatini bir şey 'in | Vak'anın aksini evrakı havadiste oku / VAKIT i 17 May Y —) Adliye Esat B., yarın vekili ri şümül de yyl Gabi 1001 İki gündenberi düşmekte olan İngiliz lirası dün gene yükselmiştir. Dün sabah borsada 999 kuruşta açılan İngiliz lirası öğleye doğru 1001 yükselmiş, — akşam kuruşta kapanmıştır. Bayramlaşma! Türk ocâğından: Bayramın ikinei soli gönü saat 15-17 ye kadar laşma mefasimi yapılacağından Türk ötağında büyram- bütün ocaklı arkadaşların teşril- leri riss olunur. Yarım asır evelki VAKIT 17 Mayu 187) Evelki perşembe günü akşam üzeri Köprüden Boğazi- çine hareket eden yvapurlardan yirmi numaralı vapur ni. hayet iskelesi olan Yenimahalleye ka- dar iskelelere uğ rayıp ehli merak #arafından deru- nünde bulunan müş. ieriler tadat olu. rak Köprüden hini harekette sekiz yüz elli yolcu olduğu anlaşılmıştır. — Dost değildik ama ölüm her husumeti aradan kaldırır... Per- ranın ölümüne Hur- rem Lutfi sebep oldu. Kendisi de kör oldu ama inşaallah - öbür gözü de çıkarda sürü- nür.. Hurrem Lutfi namını anarken Şelinaz Hanı- mın yüzü kızarıyor gözlerinden ateşler sa- çılıyordu. Bu delikan- lının aşkı Hanımın gön- lünde hâlâ sönmiye - e ı hulâsası anassur dün tetk yyl ya my |Padorevskiye Fransa verdiği vişan Pardereciki Lehistan cumhuriyetin sabık cumhur reisi ve manımızın en meşhur piY anis'i olan o Padoreveski eçenlerde Fransada ü$ Römer © veriyi, <Gibd şurmul şöhreti olan büyük san'atkâr verdiği kouserle” İ rin basilatmı harpte tele i olanların ailelerine terket mişti, Fransa hükümeti Ps“ dorevskinin bu hareketin© karşı bir nişanı . şükra” olarak. ken- disins (Lejyo” donör) nişanının ( büyük rütbesini vermiştir. Aslalat yollar Mecidiye ile | Zentirlikö” arasında 1,50 kilometrolik bf yolun Uaslalat olarak inşası? başlanmıştır. Bu yoldan sunf* asfalt olarak inşasta | İstiny€ abyırında başlanacalır. duğuna dikka şoför kıskane damar larını koparacak gibi gerdi. Fakat çekt diği bu seyda ızurapların» hesabını 0 gün birka€ saat sonra Hanıma Ö” bildiği için hazmederek delece herşeyi sustu. Bir erkeğin kalbin” dalgalarını seçmekte pek mahir olan Şehnaz Hanım: Seyfettin güya bu” gün seninle eğlermi Bit rek onu biriç suretile

Bu sayıdan diğer sayfalar: