17 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

17 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AM LÂSTİKLERİ geçmesile her oto meğe başlamıştı hükümet - ki u evvelce , düşür — REZİNOTR mayı tröstü ve bü hüsu ünden her eb'atta her elverişli nm ber tarafında tanınmış gayet mi ederek bu cihe sidüde sâhâl bırakmâmi N IDE YALNIZ RI RE OTROST. MAMULÂTI OTOMOİ LÂSTİKLERİ İSTEYİNİZ Merkezi İstanbuldâ dördüncü * Vakıf Hanı No. 23, 24, 25 keseye eri imal şar REZİNOTROST Telefon İstanbul 1018 telgraf adr Türkiyenin bütün şehir! #ZİNOLrost, rinde satış mahalleri vardır, Zİ- bil sahibi r çuk ndü- ve etin tten ra > BİL aç nda gi iğ per AE esi le- İstanbul Barosu riyasetinden: Bu sene icra edilecek müsamere hakkır Wrumiyenin fevkalâde içtimsa daveline lüz #kanın 255-626 tarihinde müsadif cumar unmaları rica olunur. Hukuk ktanbal öçüncü mi va de İkraz maha n ar i Ve mübaşiti tarafından veri- | 16260 len meşruhatta Wsülen , Pazar saat On birde günü kali 16989 tayin Yevmi Cut Emniyet san- dığı müdürlüğünden! Nuri Beyin 20180 ikraz hümaralı de «tedi müci- bihce Aksıriyda o kât; Muslihidtin mahalle ve « Binda 9 nü hin suretile ve rah haneyi te nde Budan istikraz eylediği lâğın vadesi hltamında veril memesi hasebile istikraz © Masında tayin olunan ikamctgi- hma tebtigat ifası için gönde tilen doksan bir günlük ikrarna- esinde heyeti lan meşru 17509 hütan Nuri Bezi lediği ve mirasçılan z Kerimeleri efat ey- zevcesi Saliye, Farma ve Kevser ve Fatma Nimet Hanımlariz oğlu Hü seyin Şukrü Beyden ib olup bunlardan Hüseyin Şük- Tü Beyin mahalli ikameti meç- Wiel olduğu ve diğer miraşçı- a tebiigatı öğre çi kı iye, 18548 deyn veya tecdidi m €dilmediği takdirde hanenin bilmüzayede satılaca b ilin olanar. UFUK BİÇKİ DİKİŞ MEKTE Dikiş bilen hanımlara ÜÇ VE AŞTI AYDA Makastar, hiç dikiş bilmeyen- İte bir ve iki senede terzi dişlerde “ verir, | diplomalar Marif müdürlüğünden tasdik edilir. Usulü tedris esrin en Bi metodu üzerinedir. Taştadan talebe kabul edilir; Kayıt ve Şerait için mektebe müracat. Beyazıt Sabuncu Han sokâk:No 7 yel amyare Böynke müdürlüğün- “en; Tayyare cemiyeti sevk mü- üğü küçük Kınaciyan hanın- dan Snasaryan hanının birinci İtina makletmiştir. 2327 19799 nda müzakerat xi düğünden Baroya mukayyet rü saat on beşte Baroda hazır bu- m tesi günü ün Emniyet sandığı müdürlü- !İ günden: nuMATR sı Tophanede B çeli bir bane Hilmi. Bey K Ja Sururi mahillesinde di Didar Hnim esinde Di 33 mükerrer bir Hüseyin Hüsnü EL ş mahallesinde eski 56, tında Balta Karabaş maha sokağında 56 No bir apartıma- Mustafa Sami dükkân bir Banenin Hehmet Hasan Et, ler Kadiköyünde Osmanağa Mahalle. sicdle Rızapaşa çe Muhtar sokuğında eski 60 mükerer ve yeni VI numatalı bahçeli bir ha, nenin tamamı. Bed Ahmet Nihat Beyler Kadıköyünde Osmanağa mahalle- sinde Rızapaşa çeşmesi Muhtar sokağında eski 60 mükerrer ve yeni 13 numaralı bir hanenin tamimı, Bedrettin Ahmet Nihat Beyler Galatada o Kemankeşkaramustafa- paşa mahallesinde Halilpaşa s0- kağında 60 nümaralı maaoda bir dükkânın ikiyüz on altı sebmi. iti- batile yüz altmış yedi sehim Beyoğlunda Asmalımescit mahalle- sinde Devriş sokağında eski 20 yeni 26, 28 numara maadükkân bir hanenin tamamı, Mehmet B. Kostantin Kapıs EK, 10, 8 mükerrer 13 ve yeni 12, 13 nümarah tahtında kuzdan ve üç sehminin hisse itibarile beş hissesi Mazalto Yesudu ile Semtil Yesudo, Galatada ketzade mahallesin- de Yüksek kaldırım ve zürefa si «ki 57, 59, 22 ve yeni 59, 26 numaralı maa yedi nda s7, dükkân bir hanenin tamamı Kasimpaşada Kulaksızahmet kap- tan mahallesinde mezarlık soka- gpnda eski VI ve yeni 19 nu- marah bir hanenin tamamı İbrahim İhsan bey Zehra Hanim Galatıda Bereketzade mahallesin- de Bank ve hezaran sokağında eski 10, 44, 16, 12 ve yeni 16, 18, 20 nomaralı iki dükkân müş- temil bir hanın nısıf hissesi Hadce Müzey- : yen H. Mustüfa Ikmal B. Galatada Kemenkeş Kari Mustafa paşa mahallesinde Gümrük soka- Şında çskk 66 ve yeni 48 muma- rah bir dükkân tamamı Öyeniyos EL, Hakkı E£, - Çeküdarda Mirahür. mahallesin bulunulmak üzere heyeti * * * ? ? ? » * bd ş * * , * * * ço ÇUKLARINIZIN. ELBİSELERİNİ Mayer MAĞAZASINDAN iBözyük Kereste fabrikasından: Bözyük Kereste fabriksinin Galatada Nazlı handa ikinci katta kâin İstandul satış şubesi yazıhanesinde bulunan Emrullah zade Ali beyin bu defa Böyük Kereste fadrikaları mörkez ve şuabatile olan alâkasını kal'etmiş olduğunu ve müessesemizle bir güna alâkası ve münase- ân eyleriz. BİL UMUM 'HAŞERATI GELİRİ See g 2000000600940000009 Gittiğiniz yerde beraberinizde kodak Fotoğraf makinesi ile kodak filim- lerini alımağı unutmayınız. Kodak fotoğraf makineleri ve lüks kâğıtları A'la minüt fotoğraflar için vinoteros kartları Her yerde satılır 40400040 90000006000000000 Kadıköy sulh ittasındar: Fer- Çatalca tahkikat hakimliğin. hat ve sucu: Mehinet - ağalarla | den: Çatalcanın Terkos kar- perakür İsmail «ve. Şeraletin | yesinden Ethem kız Kâ amel Şişi re İ mile hanım müddea aleyh olduklari © Kızıkoprakta Zühtü pişa mahallesinde Bağdat cad- desinde mükertât 14cedit70.72 numaralı » birnci bir oda ve'bir.sofa ikinci “katta bir söla ve karşılıklı: iktvoda've bir halâ ile çati arası ve: bir. bodrum kattan ibaret: ve bahçesinde bir kaç erik ağaçları; ve asma ve baraka şeklinde “bir zemin odası ve ahır ve kömes we zemini tahta ve küne muşamba döşeli bir berber . dükkânını Me bap hanenin ka şuyu İçin olan müracaat üzerine , bilmüzayede © furuhtü | karagir ölüp “28'maft 1929: "tarihinde ihalei öveliyede 1050 lirada kalıp 2 haziran 1729pazar yünü sant 13 ie ihalei katiyeşi icra kılınatağından otşlip olanların meblâği mezkur üzerinden yüzde ön nispetinde pey- akçelerini müstashibei * Kadıköy © ikindi 0000000 04040000004 kocası karyei mezkürden İbrahim oğlu Saim aleyhi- evliliğin tahmil ettigi vezaifi ifa et | memek: maksadile kendisi- | ni terk ve tegâyyüp eyledi- inden . bilbahis boşanma- larına karar itası hakkında ikamei eylemekle müddeaaleyhin ikametgâhı. nın meçhuliyetine mebni bu baptaki istida suretinin ilânen teblige karargir ol- muş olduğu cihetle tarihi ilândan itibaren on gün zar- fında mumaileyh Saimin bu baptaki cevapnamesini tah- | kikat hakimliğine itasi hu- kuk usulü o muhakemeleri ! kanununun mevaddı müte- allikasına tevfıkan tebligat | sulh hukek mahkemesine ieöra- -| makamına kaim olmak üze- | caat etmeleri ilân “olaniur.' © ç5) ire ilân olunur. "de Toğanilar 'sökağında eski 149 mükerrer ve yeni 153, 155 nu- mayalı maa dükkân han& ne mumaileyhin dava Yusuf E£ 905 19966 Küstmpaşada tozkoparan mahalle- “iile esk mezarlık yeni tozko- paran kepebaşi sokağında eski 58 ve'yeni 23 numaralı bir ha- nen On iki hisse itibarile ali “isdesi, Kostanti Et, Yukarda cis ve nevile mevakii yazılı emlâk Ç altmış bir ) gün müddâHe” icra “kıhnan aleni. müzayede neticesinde n böğelile talipleri whdesinde takarrüf ederek birinci, ihalesi icra kılınmış olduğundan lip olan- ların ilân uriilinden İtibafeii (otuz bir ) gün zarfında Sandık ğe müracaat eylemeleri ilân olunur, Pazarlıkla kuş konmaz satışı Halkah ziraat #mektedi âlisi rektorluğundan: Mektep bahçeleri mahsulatından her gün toplanan miktarı mektepten alınmak şartile tahminen 100 kilo kuş konmazla 50 kilo sirke pazarlıkla satılacaktır. Talip- lerin 18 mayıs 929 cumartesi günü saat on dörtte defterdarlık o binasında omüessesatı | ziraiye na gelmeleri ilân olunur. Çankkale nâfia baş mür- hendisliğinden: Evelee münakaşaya çıkarılmış olan Balikesir-Çankkale tar mübayaat in gününde ispatı vücüt ihale muamelesi ida Wberen 15 kilometrosunu ihale eden taliplerin tevdi eyledikleri mektuplar münakası ve kanunu ak tevfik etmediğinden bizzarur k ihale un mucibince münakâsa | keenlem yekün s 929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle yapılmamış ve #ddedilerek 10 ve kapak zarf w Tahplerin yal ile yeniden münakasaya vazolunmuştur. z tekliflerini havi kapalı zarf depozito ehliyet ları ile birlikte diğer bir zarf derunine vazede rek tevdi eylemeleri icap eder Talipler wül ve hüsnü hal vesi en heş'et tarihleriyle diploma numaralarını, Mühen: vesii ar ehliyet vesikaları var ise on- ları ehliyet taliplerin istihitami edecekleri Fen smurlarına ait ehliyet vesikalarını bekemehal zarf derunune vaz ak edecekler ve mukavelenamelerde imzaları bulunarak iş başında bizzat işi idare edeceklerdir. Taliplerin ihale olan 29 Mayis" 929 Çarşamba günü saat 15 ten evel Çanakkale endümeni Vilâiy ve fazla: talsilât tsteyen- lerin Nafia baş mühendisliğine “müracaatları ilân olünur gr e ALTINCI BUYUK Tayyarepiyankosu 5.Cİ KEŞMDE: vw HAZİRANDIR BÜYÜK İKRAMİYE: 50,000. LİRADIR AYRICA: 25000,'15000, 12000, 10000 TİRALIK İKRAMİYELER VE 10009 LİRALIK BİR MÜKÂFAT Bu keşidede Köhne kâğıt, mu- kavva, ambalaj kâ- gıtları ve ciğara püs- külleri müzayedesi Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: Cibali fabrikasında bir sene zarlınbâ birikccek olan kâ- gıt ve mükavva kırpıntıları ile cigara kâğıılarından o çıkan püskülleri ve hurda ambalaj kâğıtlari bir sene müddüde müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 25-5-929 tarihinde saat 10,30 Galatada mübayaat Komisyonunda bulunmaları. Dikişçi Hanımlara #£ Yurdun dikiş atelyesinde çamaşır işle: İstiyen hanunların Saraçhane başında Mü a lıştırma yurdu müdiriyetie müracaat cem'an 3900 numara kâzmnacaktır. ılsakiadır. & aşa konağında öğ e Vakıl paralr müdürlü- günden Hasan Besim B. gi 28 nisan 929 tarihi ve 21603 numaralı deyin senedi mucibince istikraz olunan mebaliğ mukabilinde idaremize vefaen mefruğ olup bor- em verilmemesi hasebile mukaddema müzayedeye çıka- rılmış olan Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinde Rasim paşa sokağında cedit 12 ilâ 14 numaralı ve budrumun- da: odunluk, kömürlük zemin katında: iki oda bir kapu altı mahalli bir mutfak bir halâ bir gusülhane birinci katında: iki oda bir sofa bir sandık odası bir halâ ikin- ci katında: bir oda bir merdiven başı mahallini muhte- vi ve 430 zira arasının 95 zira mahallinde mebni bulu- nan 1350 lira kiymeti muhammeneli man arsa nimkâgir bir bap hanenin tamamı 1000 lira bedel ile talibi uhde- sinde takarrür etmiş ve 3 haziran 929 tarihine me pazartesi gününe kadar tekrar son müzayedesi icra olu- narak takarrür edecek bedeli muvafık görülürse o gün saat on beşte katiyyen ihalesi mukarrer bulunmuştur. Taliplerin yüzde on pey akçesi vermekleri veya ken- dilerinin ve yahut musaddak vekâletname ile vekillerinin müracaat etmeleri müzayede şartlarındandır. Müzayede Bahçekapuda .dördüncü 'Vakıf han ikinci katta No. “(17-18) Vakıf paralar Nüdürlüğünde icra olunacaktır. Taliplerin Vaktinde müracaat etmeleri ve evvelce pey vazedip'de ihale zamanında bulünmayarlardan son talipten madasının vaz geçmiş addolunacakları ilân olu- yah ; eylemeleri B nor,

Bu sayıdan diğer sayfalar: