21 Haziran 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

21 Haziran 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ALTINCI SENE — N' 1837 YUNÜS NADİ İdarohanesi karşısında Posta kutusu :N 246 Telefon : Titar'sasarı: rlde müderü 2965, Kiap kuamı Fatih -Edirnekapı Tramvayı Bugün işlemeğe Başlıyor Ankarada orman! ' - — | Matbuat Cemiyeti kongresi (emadi bir çalışma auntazam çe Caddelerin içiden İyiye tutmuş Sönçları güzel Ankaranın içinde Hamdı Beyin bihakikin teşvik ümünas! Yaztlesini Çörmü olan “üşük ” 'hir park sayılacak bir San'at ledir. Sefaretler ağaç yetişti Nadelninin birzat meşeo olduku A man Sefaret bahçesi birinelliği kaza- | üyunuumumiye i ahsusa Küksümüsü gere cere ve sesimizin hütü Şürtüğüyle açık söyüyebiliriz. - Dü za6e 3236 | u 472 | HER GÜN SABAHLARI IKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ Cuma 21 Haziran 1920 % ABÖNE ŞERAİTİ HüDDeT; Türkle için Harıç için İSeneliği 1400 Kr. ZÜ00'KE Gaylığı — 750 kr. | T450 üK B aylızı — 400 Kr. | 800 K | Nüshası her yerde —| 5 KURUŞTUR abaç-i yesil) zade| ŞK me n a — Fatih-Edirnekapı hattı dün yeşli, ve bunların üzerinde Gazi çittiği G bir iki senede aldığı nisbet, yakın bir, Zamanda afaclarının çokluğu ve zelllği e bize ci içinde ter temlz yükselecek bir Ankara- Ban çok sağlam başlanıgıcını vermi Tanmaktadır. 190 senesinde Ankaraya lk vası dağumaz zamanı düşünüyorum da lin aldağu halde bu kadar kısa bir müddet | İçinde alınmış olan mesafeye şaşmamak Tenim büle elimden gelmiyor. Mukas e vasileri olmak ürere şaraya ilk sa- zanalara alk bir iki baıramı kaydede. ceğim: Ankaraya vasıl olduğumuz ik zaman 1020 senezinin Tlk baharı deri daha kıştanı orada iöiler. Biz mari İsanbal işçalinden son: farik ile oraya 1atikal ediyorduk. Arkadaşlarln ben 1 nisanda Ankarar | Tarmışlık: Dört beş arkadaş Delik Tar Aarafında bir bağ evi tutmuştuk. Arkı: Garlardan bazları aker ve zabil ole Jarından bizmetlerinde neferleri vardı Ben Ülk İşlerden birl olarak evin ör Geki kuyu cirafını meferlere hatrettir. Güm, olabildiği kadar tarklar leşkil et lm. Maksadım oruya çiçek dikerek erimize biraz şenlik vermekti. Hler şey BAmır olduktan sonra: daradikıin drnez Çödiler ver — MHendim zenin klcilğin karada. y zla bi ine bizzat sizin müracant etmeniz © zaman kayretle telükki ettiğim bul çilek yokluğunun bir Hakikat olmpu Bürzat fahkikatımla da sabit oi Anadolunün ber köyünde mamıasına cidden şaşmıştım. İşte Güki yeşii, çiçekli ve ağaçlı Ankara da ha dünkü bu çorak iklim üstünde selmeke başlıyan yep yeni bir mamu. zelir. “istikiât cidalimizin çok sıkışık el Ankaranın tek tük söğut a T Kürerlelerini Tekemetilere Yapmışlık. Şimdi o dek tük söğüt ve kaçak ağaşları yerine Ankaraya en gür e ağaçların çüzel ormanlarını verliç Harap ev yerine Avrapak malle Jerin mamur ve şirin kâyanelerini diyoruz. Ankatada Türkiye hayük Tet Meelisi bahçesi eldden Avraya park. sim Küçük bir mümünen| Kanından bi olmağa doğru gidiyor. Bu kabatlar anlaşılır Ki Ani KŞÇ v abaçlı bir ormun Bilâkis bu dalre belki eümleden itmeli Mi Netekln orman müdüri #mümüyesi Ankarmda teşki etiği İ€ümhüriyet' | Ucuzluk kuponu ; | *” İL 2i haziran cuma TE€umhuüriyet |Ucuzluk kuponu İUARİ haziran cuma | Gümhuriyet | Ucuzluk kuponu Zi haziran cuma len göndü aet orman Jar içinde, yem yeşii bir orman sahası Hurduktan — Geayap| k. Yalalk Zencirli kuyu 'ca- | nlsinin imamı İle müftü Abıt Prendi z çiçeğe merakları varmış belki zlarda bulunabilirmiş, amma kendile- feiliyen ve kadile çiçeği olsun bula Bürken Ankarada banların bile butan. Hlestnlğ, hatia hazı evleri yıkarak onlar Bugünden itibaren Edirnekapı , tramvayı işlemeğe başlıyor Dünkü merasim çok parlak oldu Te üi | Büyük Millet Meclisi reisi binlerce halkın teza- | huratı arasında tramvayla bir seyahat yaptılar Fatih-EdirneKapı tramvay hattının | battın faidelerini hirer birer saymı İresmi küşadı ün sant 18 do yapılmıştır. Mtuhlddin . bundan sonra sözlerine p MA Merket kumandanı Emin Paşa Cemiyeti Belediye, Meclisi Umumi asası, Emanet| batlangıçla vaziyel ve Viüyet erkknı, - Tramvay — Şirketi |dan müskildi. Tramvay tesisatı e bir- ürleri, malbuat erkânı ve bir çek |likle bir kere he eat Bulanmuştur. Tira gibi mühiim zz aai z K leriyordu. Esasen mercut bir yot atela: n l Bı_ıyukçekmecede dünw bir yangin zuhur etti | Kısmen belediye dairesile 3 ev 5 dükkân yandı Dün öğleden sonra saat 4iç Büyükçekmecede yangın çıkmış 've ora Belediye ve ahalisinin gösterdiği gayret ve fedakârlığa rağmen maalesef sür'atle tevessü etmiştir. Vesaiti mahalliye ile söndürülmesine imkân görülmiyen yangır nn itfasına muavenet için Belediye riyaseti makamı Vilayetten telgrafla âcil muavenet rica etmiştir. Şehremaneti” İstanbul / itfaiyesinden bir takım — göndermişti İstanbul itfaiyesi bir saat zarfında Büyükçekmeceye varmıştı Bu sırada atcş Belediye dairesine sirayet etmiş bulunuyordu. | İtfaiye derhal faaliyete geçerek yangının daha fazla büyümesine imkân bırakmamıştır. İtfaiyeden aldığımız malümala nazaran bu yangında üç ev, beş | dükkân, bir samanlık ve belediye dairesi de kısmen yanmıştır. || İstanbul itfaiyesi gece TI de dönmüştür. İzzakliş a bususla eai e amümi /eczerken TARA TalaRiyarda BURlR bir çalışma darm ihliyar etmiş slânfu İmülemaüiyen sulamak için bütün'der Ki Ba'sene ADi M mehlezinde |hat alınmıylr. Meysim aylı ni Arak aman Yücnde çellnlmete dete KŞADASAR Vantarraebnı lencle İ ada ai zünmini Si Kanunz (HİAi akan erdir u müyaffekiye "e lamı 5 Ebile balaaayar! A D İ aazöra geami Büdürü Cafer Ber | “Ant hetut dönüşünüe Cater Bey bii| K leeen a hati t atasııacarmaca küşküne gea gö İzetakat Cümek saktanda baland Ordün T , üç sene sent orası 44 böyle İlkreei b bekeeri e Gaühbde b çük | sincalet Z dağa varmcıya kadar ner çeşik güzel |kın eğlendiki İetaantarı aikilmiştir. Bi teşçir vaktasını | yük. he Jan yürüde getirlimeğe teşehbüs | “ Demek İstiyordn. diş Dü | Flhakika dları oldukça büyümün Yunus Nadi küşat edildi İMithat Paşanın| son seneleri Yeni tefrikamızın neşrine yarından itibaren başlıyoruz hei teilĞünüülü hakdirirl ir kaç eber u tebikamızda, Abdtlazi. ala beler. Stürüüe ide. aan oldukları Tadlnsiyie mübakeme eğlkültelin ni taadiyeenmek aneceği İçin, evvel kendl kar Aantlmizi Söylememiz icep €9l. v Bize göre Sultan Azlı atihar Çallmian. Fakak Sneeyül udek * öldürtlecekti ” Bügün MA Te l bEn görlerir. Ta I, akal lapat « öye'eni Abdliamldin Mitbat Paşayı alivotmel için açtmlı Yilaz n y b Evvelki iatintaklarda alakader. böblepelir D gi y Bi kalin 0: Bi n Bu da Abdülüzizin karli — olduğu iddia — edilenlerden — Pehlivan (Mustafa Abdullaı ) uğanın Taifte söyleyip yazdırdığı ila- desi vardır K, kendisine yapılan ziyetleri göstermek — itibar ehemmiyetlidir. Pehtivan Musta» danim Taifte / söyledikleri, Vi dizda anlatıklarına — aykırıdır. söyledikleri Lâkin - Yıldızda içinde doğrü olanlar da- pek çoktu Sonra: Mabeyinci (Fahri) Be- yin sağlığında yazıp birakmış olduğu bir hatıra müsveddesi de yardır. O da Vıldızdakt eziyet der ve iazyikler” dolayısiyle pehlivan Mustafanın - takririnin ayni gibi bir şeydir . Valmız, Abdülâzizin son günlerine dair olan kisımlar büsbütün . meçbul kalan bazı parçaları ihtiva e yor. Meselâ: Abdülazizin yanın. a ( paladan ) başka bir de av iüfengi bulundüğü. ve bunu bir gün tavana boşaltuğı ve saire Kibi.. Diğer aksamı Hafiz Mehmet Beyin hatıratının hemen aynidir. Banlara dair, daha pek çok eserler ve İddinlar varsa da, en ehemmiyetlileri bu. saydıkları. mmuzdır. Blr de Mühakeme zabit. luhakeme zabillarımın güyri matbu saretlerimi de bir vesile ile görmüştük.. Bu telrikamızda — ( Vıldız İstintaklarında ) — Mühat ” Paşa merhimün. — kendini — müdafan eden İki kaymetli — eserinden İstlifade etmekle beraber, diğer. derini de esms tutuyoruz., Tefri- kamız, kendi. takip citiğimiz usül dalresinde: (tarihin olduğu ibi harekete- getirilmesinden ) İbarettir. Ne bir roman gibi uydarmadır, ne de tarih tahkie Yeslne sokulmuştar, - ( Tarihin toman gözile görülerek tevslan aksettirlimiş ) bir purçasıdır. Yarın başlıyoruz. Dün yeni heyeti merkeziye azaları intihabatı yapıldı Divanı haysiyet, Reis ve kâtibi umumt intihabatı yarın saat birde icra edilecek dün Ssant 13 buçukta / Türk ocağı salonunda ikinci içtim ai akdetti. Geçen haftaki timada, veye iştirak etmek is- temiyerek obstrüksiyon yapmış olan ekseriyetin bu defa nasıl bir hattı hareket takip edeceği mukabil tarafça bilinemediğin- den dünkü içtimam pek hara - retli olacağı tahmin ediliyordu. telgrafnamelere — Reisicumhur Hz. le İsmet paşa Hiz. den gelen cevaplar okunmuştur. Mü: teakıben heyeti merkeziye inti- habatına geçilmiş; reylerin tas- nifi için $ zat şeçilmiştir. G dEL İ U Türk-italyan münasebati günden güne inkişaf etmektedir Suat Beyin | î beyanatı Ticaret muahedesi yakında intaç ediliyor Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Roma büyük elçimiz Suat B. dün sabah Tevere va- örla ve BN Gi h Haa müteveceiken harekçt Biştir Suat B. bir çok zevat “ve ehibbanı farafından teşyi edil Siür Ram ehit ÜNi gi aati ahai — Brendizi tarikile doğruca Romaya' gidiyorum. Ankarıda büyük reitlerlemle. temas. ettim. İtalyanlarla siyasi münasebetimiz fevkalâde iyidir. Türk - İtalyan siyazeti “günden gü İnkişef Gülyer v aei Yakıuda İtalya ile iktisadi “nsiyetlerimiz — Hyüli. B | devrelerine dahil olacaktır. İtal- | Üçüncü sahifemizde | yanlarla akti mukarrer ticaret muahedesi yakında Ankarada müzakere ve intaç edilecektir Genç neslimizin güzide izci- leri, eylülda -İtalyaya gelecek- lerdir. rimizin seyyahatinin. etetim ada ll Giresiyle neşer Başleam apanlar. düm inlişer etmiyii, baçan 40 Tüneü sabilemlee mülebekiiim neye diyoran Bu üsteyi dalma TaNUl. maşlzelen. Kai Sdinler Mek "Sugün. cmadır. eğer Hürye ylaşına: gidertanlk, bemen vurı Dere İaklanu slameşmaz. Güzellik müsabakamız ssına alt ver Balmuşar. İmel ededeği. Sallemizdebir. M. Briyan bu sında elyevm — Fethi B. cereyan eden “müzakereler va” akdolunacak dostluk ve tahkim Paris sefiri Fethi Bey ile göre müştür.

Bu sayıdan diğer sayfalar: