21 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

21 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Aylardan beri inşasına devam edilmekte olan Fatih-Edirnekapı vay hattı bu gün küşat edili olân merasimi müteakıp tramvayJlar
 Trenleri taşıyacak araba vapurları Bu kış Semplon ekspres Anadoluya geçecek Yapılan tetkikat bitmek üzeredir, yakında araba
 Roma sefirimiz Suat bey bu sabah Romaya hareket etti Bir müddetten beri şehrimizde bulunmakta olan Roma sefirimiz Suat bey bu
 bi rlin bır zıyare istasyonunda isti Pu Herma .. Üİ...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 1 ğ. K A l M D Sahife ş Sahife sîng N — No: 3838 CUMA — 21 Haziran 1929 ; Fiatı 5 kuruş Nişantaşı bu sabah yanıyordu Yeni tramvay hatları Fatih - Edirne kapı hattı bugün küşat ediliyor Yakında Bebek-Baltalimanı, Maçka" Beşiktaş hatları da yapılacak Fati Aylardan beri inşasına devam edilmekte olan Fatih-Edirnel hattı bu gün küşat edil m ,30'da yapılacak- olân merasimi mütcakıp tramvay- lar yolcu taşımağa başlıyacak , suretle o civar hâlkının mühim) bir ihtiyacı tatmin edilmiş olacaktır. Tramvay şirketi bu hat işledik- ten sonra diğer yapılacak olan hatlar hakkında tetkikatta bulun- -Edirnekapı hattından bir manzara mağa başlıyacaktır. Sirket yeniden bir sene zarfında 3 hat yapacaktır. Bunlar - Bebek - Baltalimanı Maçkâ Beşiktaş ve Şehzadebüşı Unkapanı hatlarıdır. Diğer taraf- tan Topkapı hattı da çift hatfa kalbedilecektir . Şehremaneti yeni hatların bir an evvel yapılması için teşebbü- satta bulunmuştur. Kral Fuat bir Mısır güzelinin mezarını ziyaret etti Mısır kralının bir ziyareti Kral Fuadın. Berlin istasyonunda istikbali Londra 19 (Hususi) — Bir müd- detten beri Benlinde bulunmakta olan Mısır Kralı Fuat Londraya gelmiştir. Kral Londrada bir hafta kadar kalacak, buradan İngilterenin şi- | maline ava gidecektir. Mısir. krali, Fuadın ” Berlinde iken Muskan isminde Almanyanın ucra - bir köşesinde bulunan bir kariyeye gitmek arzusunu izhar etmiştir. Mısır hükümdarının bu arzusu büyük bir merak uyandır- mıştır. Alman gazetecileri tara- fından icra olunan tahkikata na- zaran Muskanda 1840 senesinde yâni doksan sene mukaddem bu- rada vefat eden fevkalâde güzel bir Mısırlı kızın mezarı bulunuyor. Alman — zadegânından — Prens Puckler Herman yüz sene evel Mısıra icra eylediği bir seyahat esnasında Mahbube isminde ha- rikulâde bir cariye kıza aşık olmuş ve bu kızı nasılsa elde ederek Almanyaya getirmiştir . Masirli kiz. buranın hava ve mü: hitine tahammül edemiyerek çok yaşamadan vefat eder. Alman prensi ” Mahbubesi için gayet muhteşem. bir türbe yaptırmıştır. Prens dildadesi olan - güzel Mısırlıdan iftiraktan son derecede müteessir olmuştur. Büyük bir şair olan Prens Herman Mahbu- beye dair bir çok şir yazmıştır. Kral Fuat şair Hermanın hailevi | feryadı derunisini ifade eden bu şiirleri okumuş ve üzerinde derin bir intiba bırakmıştır. Kral Fuat Alman prensinin | İ V ediyorum. Münderecat: Sahafe 5 Şen yazılar Sahitb € Resimli siyasi icmai El yazılarına cevaplar Sahitb 10 Çocuk dünyası Cingözün rüyası 1 perdelik komedi Cingözün marifetleri Roma sefirimiz Suat bey bu sabah Romaya hareket etti Bir müddetten beri şehrimizde bulunmakta olan Roma- sefirimiz Suat bey bu sahah Tevere vapuru ile ve Brendizi. tarikile Romaya müteveccihen —hareket etmiştir. Suat bey kendisini teşyi eden Suat bey bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur; — Brendizi — tarikile Romaya - gidiyorum büyük reislerimle doğruca Ankarada temas ettim İtalyanlarla siyasi münasebetimiz ie ürk - İtalyan fevkalâde ( siyaseti gü ve edecektir. Yakında İtalya ile iktisadi va- ziyetimiz büyük inkişaf devrelerine dahil olacaktır. İtalyanlarlaj aktı mukarrer ticaret muahedesi ya- kıntla Ankarada müzakere ve idtaç edilecekdir. Genç neslimizin güzide izçileri eylülde italyaya — geleceklerdir . İzçilerimizin seyahatinin İtalyanın samimi muhitinde derin intibalr tahmin bırakacağını — şimdiden aşık olduğu fevkalâde güzel kız hakkında tetkikatta bulunmuş ve neticede bu kızın Mısır hanedanı hükümdarisine mensup olduğunu anlamıştır. İşte bu gibi esbabın sevkiyle Kral Fuat Mahbubenin | mezarını ziyaret arzusunu izhar Trenleri taşıyacak araba vâpurları Bu kış Semplon ekspresi Anadoluya geçecek Yapılan tetkikat bitmek üzeredir, yakında araba vapurları gelecektir Semplon ekspresi takımile Hay- | kı Elyevm — Almanya ile İsveç, Norveç ile Danimarka, Belçika ile İngiltere, İtalya ile Siçilya adası arasında bu kabil araba vapurları işlemektedir Zinet altını basilıyor Darphane müdüriyeti yeniden külliyetli mıktarda — zinet altın- ları darp etmeğe başlamıştır. araba / vapurları — işletilmesi te- karrür — etmişti. Bu — hususta bir — belçikalı — şirketle — itilâf hasıl olduğundan şirket Sirkeci ve Haydarpaşa iskelelerinde tet- kikat yapmaktadır. tetkikat bir iki haftaya kadar hitam bulacak ve araba vapurla- rının / yanaşacakları - yerler tayin | edilecektir. Trenin Sirkecide eski askeri | sevkiyat iskelesinden vapura gir- mesi Haydar paşada da posta anbarı civarında bir noktada ka- raya çıkması düşünülmektedir. Bunun için hazırlanan plânlar Ankaraya gönderilecek ve kabul edilir edilmez tesisata başlana- caktır. Tesisatın bu yaz mevsi- | minde ikmali ümit ediliyor. Treni bir taraftan diger tarafa nakledecek araba vapurları şirke- tin araba vapurlarına benzemek- tisat vekâleti sanayi müdürlüğü İktisat vekâleti Sanayi umum Recai bey — Vekâletin umüm iğine tayin edile- cektir. Umum sanayi müdüriyetine de İstanbul sanayi müdürü Kâzım beyin tayin edileceği söylenmek- tedir. Posta kadrosu geldi Posta idaresinin kadrosu gel - miştir yeni kadroda şayani dik- kat bir tebeddül yoktur. 'tedir. Yalnız daha geniş ve uzun- dur. Altı yedi vagonluk bir treni / cendimi denize atacağım. Altı aydır gazetelere yazıp iş arıyorum, hâlâ bir baltaya sap olamadım! etmiştir. — Daha ne arıyorsun yahu, mükemmel bir muharrir olmuşsun!

Bu sayıdan diğer sayfalar: