21 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

21 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Arkadaşım Hasan Nüri bey, gayetle müsrif bir zattır. Katiyen, yorganına göre ayak uzatmasını bilmez. Aldığı maaşı bir gecede barrangürra sarfeder. Ayın sonun- | da, muntazaman 40 lira açık, 50 lira açık,-hep bu minval üzere gider. Geçen gün, kendisine, nasıhat verdim : — A Nuriciğim 1- dedim- Niçin böyle borç harç içinde yaşıyorsun? Bir şeyin ucuzu dürurken pahalı- sını almakta mana ne? — Ucuz mal nerede, a birader! Her şey ateş pahası 1. İlâhil - dedim - ucuz mal olmaz olur mu? Meselâ, akşam - üstü, evine dönerken etini, zerzevatını öteni, berini nereden alıyorsun?, — Beyoğlundan! — Hah, gördün mü işte!.. İda- resizliğin meydana çıktı: Beyoğ- lunda, her şey iki misli pahalıdır. Sen öteni berini oradan alma! — Nereden alayım? — Haydi, bu akşam birlikte çıkalım. İkinci Vakıf hanmı bili- yormuusun?İşte, onun civarında bir Pazartesi kurulur. - Ben, or: Sana da bu u: Hasan-Nuri ile beraber, akşam üstü, Pazartesi Pazarma gittik. . Artık idareli bir adam olacağım düşünerek, etekleri zil — Hıyarı 20 pare eksiğine aldık be... Yaşın!... Yaaa... Demek ki, Beyoğlunda boyuna kazıklıyorlar bizi ha?l... Bak, bak, bak, bak. kabak da burada ne ucuz!... Ver pazari 6 okka... Oooo, fasulyeden de iki kuruş kâr... Ver 5 okka... Eh, - Karıma, 30 anlatayım da, ne idareli ev erkeği olduğumu o da görsünl.. Fakat, aaan. | Paketler amma da ağırl Taşın- miyorl Taramvaya kadar - şimdi kim gider böyle ağır paketlerle! Şoför! Aç kapıyı. — Buyrun, Beyim ! Şıp! * Taksi indi. — Ne yapiyorsun, biradetder! Bu ne biçim” idare ? - dedim amma mesele kalmamıştı. ( Dedikoducu ) 862 kiraz! Bir genç kızın midesinden çıkarılan çekirdekler Fransada, Ajen şehrinde geçen bir vaka herkesi hayrette brak- ( miştir: Matmazel Jan Galtiye isminde bir genç kız geçen — hafta yemekten kalkdığı zaman bahi ye çıkmış, kiraz ağacı altına gi - derek kiraz yemeğe başlamıştır. Ağacın alt dallarında meyva kal mayınca yan ağaca çıkmış rahatça dallar arasına yerleşmiş ve kiraz. ları yemeğe devam etmiştir. Bir müddet sonra annesi yedi- ği meyvaların — kâfi — olduğunu söyleyerek içeri girmesi için ısrar etmiş Jan da istemeyerek ağaç- 'tan inmiştir. Bir iki saat sonra Jan midesin- de sancılar. başladığını sölyemiş ve yatmıştır. Az sonra gaseyan etmeğe başlayınca annesi telâş etmiş doktoru. çağırtmıştır. —— | Doktor Janın midesini muayene edince bir çok çekirdek bulun- duğunu anlamış ve derhal bir operasyon yapmak icap ettiğini söylemiştir. Jan hastahaneye nakledilmiş ve Operasyon yapılmıştır. Janin mide- sinde 852 çekirdek çıkmıştır.Meger genç kız kirazları çekirdekleri ile Beraber yotmuş imiş. | için Sanayi müdüriyetine müra- Emanet muayene ile hileye meydan vermiyecek Şehremaneti, — son — günlerde süt işile meşğul olmağa başlamış- tır. Fakat Emanet, bu defa süt- lerin yalnız. muayenesile - iktifa ediyor. Bozuk, sulu süt satanları cezaya çarpmağa çalışıyor. Şim- diye kadar 12 sütçü ceza gö müştür. Emanet, bu ceza tarhı bahsinde yeni bir usul takiş ediyor: Sütlerin mutlaka binde nisbetinde yağı havi olması Emanet bir sütün içinde ne derece noksan yağ varsa o nis- pette ceza alıyor. Bu ceza derece başına bir liradır. Diğer taraftan şehrimizin bazı semtlerinde — müşterinin gözü önünde Koyun ve keçinin memesi sağılarak süt satıldığı görülüyor. Bu surâtle,istihsal edilen sut hilesiz olduğu için emanet bu tarzdaki satışı menetmeğe lüzum görmüyor. Ema- 'net, doğrudan doğru, dan kap içine alınan sulu sütlere tercih e Bundan başka şehrimizde eşek sütü satışı, eskisine nispeten ço- galmıştır. Eşekler, inek nazaran daha az tever leri için emanet eşek sütü satışını daha sıhhi addediyor. Eşek sütü henüz ammüm — etmediği bu süt kontrol edilmiyecektir. Emanetin sütleri kontrol etme- ge başlaması takdire şayandır. Âncak bunun pek ciddi bir su- rette yapmak, hilenin kökünü ko- parmak . Kontrolun baş İamasına rağmen elân sütlerin bozuk - olması i bileden vaz geçmediklerine de- bildir. Yeni fabrikalar fabrikası açılacak Son senelerde vejetalin denilen nebati yağ memleketimizde fazla / sarfedilmektedir .— Buraya vejetalin en ziyade marsilyadan Şehrimizde bir vejetalin Sigorta komiserleri İstanbuldaki komiserlerin mıktarı tenzil edilecek İktisat vekili Şakir beyin vekâ- let teşkilâtmda bazı tebeddülât yapacağı yazılmıştır. Verilen malümata göre iktisat vekâleti en ziyade İstanbul teşki- lâtında tebeddülâta lüzum gör- mektedir. Kuvetle söylenildiğine göre vekâlet sigorta komiserlik- lerinin ilgası niyetindedi İstanbulda mevcut sigorta şir- ketleri altımışa baliğ olmaktadır. Her şirketin bir komiseri bulun- maktadır. Bunlardan başka bütün siğorta şirketlerinin iki komiseri ” daha vardır. Diğer siğorta komişerleri v: felerine ayda bir kaç defa mekle iktifa ederler. Âsıl siğor işleri iki komiser tarafından te et karşısında 55 siğorta komiserine lüzum görülmemekte- Vekâlet bu 55 komiserin bir ayda ne iş yaptığını ticaret mü - dürlüğünden sormuştur. Şehrimizde şube açacak ecnebi bankalar Şehrimizde bir kaç ecnebi ban- kasının şube açacağı yazılmıştı. Bunlardan 25 milyan Baak. seri maye ile işe başlıyacak olan Franko Asyatik bankası hükümet- ten lâzım gelen müsaadeyi almıştır. Bu banka bir Temmuzdan baren işe başlıyacaktır. Bundan başka bir İtalyan bankasının da açılacağını yazmıştık. Bu banka hükümetten henüz müsaade alma- mıştır. Müskirat inhisarı memurlarına ikramiye Müskirat inhisarı memurlarına ikramiye Dadılık yapan bir köpek gelmektedir. — Bu yağın fazla sarfedildi mayedar bir grup. burada bir vejetalin fabrikası açacaktır. Fab- rikayı tesis edecek grup sanayi müdüriyetine müracaat etmiştir. Fabrika — Çengelköyünde - açılar caktır. Aspirin tabrikası için bir teşebbüs de bir asprin fabrikası açmak caat ct Asprin fabrikasını yapacak — şirkete - bir. Alman firması da dahildir. Bu fabrikada imâl edilen aspirinler yalnız mem- tedir. Asprin fabrikası İran ve Balkan — memleketlerine asprim gönderecektir. Fabrika için Küz: guncuk civarında bir mahal tefrik yiştür Di W Cemiyeti belediyede inhilâl —| eden azalık İi Vefat eden cemiyeti. belediye ından 'tülbentçi zade Haydar Juhiddin “beyden inhilal eden iyat aza vardır. azalık için Beyazıt Halk fırkası mütemedi Rıfkı ve mobilye tacirlerinden Faik beyler. Rıfkı B. Meclisi Vi- layet azasından olduğundan Faik bey Haydar Muhiddin beyi istih- lâf edecektir. Muallimleri takdir Harf inkilabinda büyük hıkları görülen muallimleirimizin mesaisi maarif vekâleti tarafından takdirle karşılanmış ve bu hususta bir tamim gönderilmi nazrı itibara alan ser-'9 Sermayedar bir grup şehrimiz- | leketimizin ihtiyacını temin etmek- | © Sinema filimlerinde mühim rol yapan bir çok köpekler vardır. Bunlar haftada bir kaç bin lira kazanırlar. Viyanada fakir bir kunduracı- 'nın köpeği, karmı ancak doya- bildiği halde, bu zenğin köpek- lerden daha çok iş görmektedir. Prens ismindeki bu köpek kun- duracının küçük çocuğunun dadı sıdır. Çocuk evde yalmız kaldi zaman — bekçilik — vaz ön mekte ve ağlayınca süt şişesini ğzma alarak çocuğa süt vermek- Susuzluk derdi Yangın korkusu yüzünden bir çok halk uyuyamıyor Kâğithane sırtlarında bir boru- 'nun patlamasından dolayı evelki gün sabaha karşı bütün şehir suzuz kalmıştı. Evelki akşam su Beyoğlu semtine gelebilmişti. Terkos şirketinden sorduk, ta- mir edilen - borulardan - birinden Beyoğlu cihetine su isale ni ve İstambul semti için su akıtan borunun daha geç ta- için bir. gün snora i söylediler . Karilerimizin çoğundan Şikâyet mektupları alıyoruz. Bu şikâyetler tamamile yerindedir. Evelki ak- | şam İstanbulun bir çok semtinde halk sabaha kadar korku . içinde uyuyamamıştır. Susuzluktan başka bir haç gün- den beri devam eden şiddetli rüzgâr yanğın ” tehlikesini tevlit etmiş, bilhassa İstanbul cihetinde halk büyük bir korku geçirmiştir. Senenin hemen her mevsiminde Kağıthanedeki mahut boru bir kaç kere patlıyor. Şirket, halkın Şikâyetlerini, su ihtiyacını katiyen nazârı dikkate —almıyor. Hükü- metin, Emanetin, şehrin bu esaslı derdine çare bulmasını temenni ederiz. Vasfi Rızâ bey Darülbedayi artistlerinden Vasfi Rıza B. dün Avrupa seyahatına çıkmıştır. Vasfi B. Fransa İngil - tre ve Almanyada bir buçuk ay seyahat yapacaktır. Deniz işleri Ingiltereden bir müta- hassıs celbedilecek Kabotaj hakkının Türk gemile- 'rine intikalinden sonra Türk-ticareti bahriyesi günden güne büyük bir tekâmül eseri göstermeğe başla- mıştır. Fakat bugün, iktisadi ve ticari ihtiyaçtan fazla gemi vardır. Aldığımız malümata göre, hükü- met ticareti bahriyenin ıslahı, Türk vapurculuğunun inkişafı ve küçük sermaye sahibi vapurcuların şikâ- yetlerine müsmir bir çare bulmak için İngiltereden bir mütehassıs celbine karar vermiştir. Bu mi tehassıs, memleketimize gel ten sonra ticareti bahriye sah: sında ne gibi şeyler yapılabil ceğine dair bir rapor hazırlaya- caktır. Bu rapora göre deniz işleri tanzim edilecektir. Orman yıîg ılarına kaşrı tedabir alınıyor Vilâyetimiz dahilinde zuhur eden ve fundalık yangınlarının tekerrür etmemesi için bu sene yeri tedbirler. alınacağını yazmış. fik. Orman bekçileri her kı kezince tayin edilmiş.. öylü den mürekkep tahaffuz. teşkilâtı | faaliyete başlamıştır. Rüsumat umum müdürünün teftiş seyahatı Rüsumat umum irü İhsan Rifat, B. bu hafta içinde Kara- deniz. vilâyetlerinde bir seyahata çıkacaktır. İhsan Rifat beye Rüsü- mat müfettişlerinden mürekkep bir heyet refakat edecektir. İhsan B. İsa reis gambutile seyahata çıkacak, İnebuludan Rus - budu- duna kadar seyahat devam ede- cektir. Sahife 3 Rizede imar faaliyeti Rize 15 (Hususi) — Güzel Rizemizde “imar faaliyetinde bir canlılık var. Bilhassa evkaf ida- li şehirde metrük arsalar üze- rinde muntazam bir plânla inşaat yapmaktadır. Her ne sebeble ise uzun zaman- şehir dahilinde inhinası fazla olup çirkin bir manzara arzeden büyük köprünün yeniden inşasi süretile memleketin güzel- leştirilmesi vadisinde yeni adımlar atılmaktadır. Tecil kanunu hasebiyle tahliye idilenlerden dört kişi mahkümi- yetleri esnasında mahpusane atel- yesinde öğrendikleri sanatlardan hurriyet vadisinde istifade emeli!le birleşerek, mısır koçanını muhit geffaf topraklardan husule geti- rilen bânklarle kanape, maza, kol- tuk, fantazi sepet imali için şehirde bir atelye tesis etmişlerdir. Manisada cehennemi sıcaklar Manisa, 18 (Hususi) — Sıcaklar bir kaç gündür. şiddetle devam etmektedir. Her sene olduğu gibi bu senede yaz tatiline an bean intizar olunuyor. Hararet gülgede otuzu geçiyor. Kasapların ağır çekmek için kullandıkları kalın kâğıtlar Bele- diye Reisi Riza Bey tarafından şediden menedildi. Etin okkasını yüz kuruşa sat- tıkları yetmiyormuş gibi birde kalın kağıt kullanarak bu suretle de yirmi beş dirhem kazanmaları halkı ezmekten başka ne ola bi- lirdi? Reisimizin bu noktaya temas eden icrastım takdir etmemek elden gelmiyor. Ankara Ağır ceza Mahkemesi azalığına tayin edildiğini bildir - diğim Müddeiumumi Cemal Bey yarın mahalli memuriyetine gidi- yor. Manisa Müddeü —umumiliğü terfian tayin edilen İzmir umumi muavinlerinden Kâmil bey buraya gelerek vazifesine başladı. Mevsukan aldığım bir haberde yakında Manisada ikinci: bir No- terlik ihtas edilecel Seyrisefaine vapur satmak için müracaatlar Seyrisefain idaresine bir çok avrupalı vâpur şirketleri müracaat etmişlerdir. Bu müracaatler tetkik olunmak- tadır. Seyrisefain alınacak vapur- lar için eylüle kadar karar vere- cektir. Seyrisefain iskelelerinin tamiri Seyrisefain idaresi geçen sene zarfında kış ve “sai harap olan iskel, tamir edilmeye başlanmıştır. Bu iskelelerin tamiri yüzünden bir çok halk intizar mahalli bulama- yorlar. Seyrisefain idaresi halkın şikâ- yetlerine meydan vermemek üzere bu tamiratı tesri etmeye karar vermiştir . — İskelelerdeki bütün tamirat, nihayet bir ay içinde ikmal edilecektir Prag sefirimiz Prag> sefaretine tayin olunan sabık teşrifat müdürü Safveti Ziya B. vali vekili Muhiddin beyi ziyaretle veda etmiştir. Muallimin mektebi talabesi Kilyosta kamp kuracak Muallimin mektebi talebesi ya- kında Kilyosta deniz kampı kura- caklardır. —— — .— MEMLEKET HABERLERİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: